EN

affordable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
If we keep the bicycle repairman affordable, this will promote cycling.
Als we de fietsenmaker betaalbaar houden bevordert dat het fietsen.
Military expenditure for rulers is at the expense of affordable food for the people.
Militaire uitgaven voor de machthebbers gaan ten koste van betaalbaar voedsel voor de mensen.
We must have a timeframe in which things are kept realistic and affordable.
Wij moeten een tijdschema hebben waarin alles realistisch is en betaalbaar.

Voorbeeldzinnen voor "affordable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAccess to affordable medicines is an important element in our Programme for Action.
Toegang tot betaalbare medicijnen is een belangrijk element in ons actieprogramma.
EnglishWe must have a timeframe in which things are kept realistic and affordable.
Wij moeten een tijdschema hebben waarin alles realistisch is en betaalbaar.
EnglishWe have to ensure affordable public services in all these rural areas.
Wij moeten zorgen voor betaalbare openbare diensten in alle landelijke gebieden.
EnglishThey wonder whether that is either desirable or realistic, that is to say, affordable.
Zij vroegen zich af of dat wenselijk en ook realistisch, dus betaalbaar is.
English(Laughter) Now, this is a real, affordable coffee percolator that works on gas.
Welnu, dit is een echte, betaalbare koffiepercolator die op gas werkt.
EnglishOtherwise this will remain an affordable luxury for only some of our citizens.
Anders zal dit een luxe blijven die slechts een kleine groep burgers zich kan veroorloven.
EnglishI can understand the position of the governments who want the system to be affordable.
Ik begrijp het standpunt van de regeringen wel: men wil dat het systeem betaalbaar is.
EnglishThis should be accompanied by a communitylevel definition of the notion of affordable price.
Dat moet op communautair niveau gepaard gaan met het begrip van betaalbaarheid.
EnglishThe Commission continues to believe in affordable language and translation regimes.
De Commissie blijft geloven in betaalbare talen- en vertaalregimes.
EnglishI mean, folic acid, iron tablets -- very cheap, affordable cures exist to control anemia.
Foliumzuur en ijzertabletten zijn heel goedkope middelen om bloedarmoede te bestrijden.
EnglishMilitary expenditure for rulers is at the expense of affordable food for the people.
Militaire uitgaven voor de machthebbers gaan ten koste van betaalbaar voedsel voor de mensen.
EnglishWe want people to travel by train and so it must be made more affordable.
Wij willen dat de mensen met de trein gaan, dus die moet goedkoper.
EnglishAs I said, all that was in service of creating a flexible yet affordable configuration.
Dat stond allemaal in het teken van het creëren van een flexibele maar betaalbare opstelling.
EnglishI mean, how affordable is it to continue to live in suburbia with rising gas prices?
Ik bedoel: hoe betaalbaar is het om in voorsteden te blijven wonen als de benzineprijzen stijgen?
EnglishConsumers are entitled to choose GMO-free at affordable prices.
Consumenten hebben ook het recht om voor GGO-vrij te kiezen tegen betaalbare prijzen.
EnglishWe must provide the population with affordable access to networks.
Wij moeten de bevolking betaalbare toegang tot de netwerken verschaffen.
EnglishIf we keep the bicycle repairman affordable, this will promote cycling.
Als we de fietsenmaker betaalbaar houden bevordert dat het fietsen.
EnglishSo, for prosthesis applications it's probably not too practical, because it's not affordable.
Waarschijnlijk niet geschikt voor prothese-toepassingen wegens te duur.
EnglishAnd they benefit from cheap, affordable, safe and diverse food.
En ze hebben baat bij goedkoop, betaalbaar, veilig en gevarieerd voedsel.
EnglishWe must harness the field of science to deliver rapid and affordable solutions today.
We moeten de wetenschap gebruiken om snelle en betaalbare oplossingen voor het heden te verkrijgen.

Synoniemen (Engels) voor "affordable":

affordable