"affluence" in het Nederlands

EN

"affluence" - vertaling Nederlands

NL
EN

affluence {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I stand by my original text, which demands a report on poverty and affluence.
Ik sta op mijn originele tekst, waarin ik op een verslag over armoede en rijkdom heb aangedrongen.
So, I had to say, "OK, I would use whatever affluence and whatever influence I've got to help those who don't have either of those."
Dus ik zei tegen mezelf: "Goed, ik ga alle invloed en alle rijkdom die ik heb, aanwenden om hen die dat allemaal niet hebben te helpen."
For me, the important thing is that this report should genuinely reflect trends in poverty and affluence in the European Union, and provide a reliable analysis.
Voor mij is het belangrijk dat dit verslag inderdaad een beeld geeft van de ontwikkeling van armoede en rijkdom in de Europese Unie en een betrouwbare analyse bevat.

Voorbeeldzinnen voor "affluence" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat A is a capital A, suggesting that affluence is an end in itself.
Die A is een hoofdletter A, wat suggereert dat overvloed een doel op zich is.
EnglishI stand by my original text, which demands a report on poverty and affluence.
Ik sta op mijn originele tekst, waarin ik op een verslag over armoede en rijkdom heb aangedrongen.
EnglishRedistribution breaks the bond between success and affluence.
Herverdeling maakt een einde aan het verband tussen succes en welvaart.
EnglishThat all means more affluence and more cohesion.
Op die manier verkrijgen we meer welvaart en meer cohesie.
EnglishThese conditions must be created irrespective of the level of affluence in the Member States.
Het creëren van deze voorwaarden dient plaats te vinden ongeacht het niveau van de welvaartsontwikkeling in de lidstaten.
EnglishThat is, impact is generated by people, what they consume in their affluence, and how it is produced.
Ofwel, impact is veroorzaakt door mensen, door wat zij consumeren in hun overvloed, en hoe het wordt geproduceerd.
EnglishAnd I began to think about what I call the "stewardship of affluence" and the "stewardship of influence."
En ik begon na te denken over wat ik 'het rentmeesterschap van overvloed' noem en 'het rentmeesterschap van invloed'.
EnglishThese areas are both absolutely and relatively disadvantaged as they are side by side with areas of considerable affluence.
Deze wijken zijn zowel absoluut als relatief gezien in het nadeel, omdat zij ook vaak veel mensen aantrekken.
EnglishWho is better placed to notice the sudden affluence of some and the physical and moral degeneration of others?
Wie heeft er een schrijnender indruk van de snelle verrijking van een aantal individuen en de fysieke en morele aftakeling van anderen?
EnglishPaul and Anne Ehrlich's environmental impact equation: I is equal to P times A times T: population, affluence and technology.
Paul en Anne Ehrlichs milieu-impactvergelijking: I is gelijk aan P keer A keer T. ~~~ Bevolking (P), overvloed (A) en technologie (T).
EnglishSo, I had to say, "OK, I would use whatever affluence and whatever influence I've got to help those who don't have either of those."
Dus ik zei tegen mezelf: "Goed, ik ga alle invloed en alle rijkdom die ik heb, aanwenden om hen die dat allemaal niet hebben te helpen."
EnglishNow, as a policy matter -- I'm almost done -- as a policy matter, the thing to think about is this: what enables all of this choice in industrial societies is material affluence.
Nu is er een principe -- ik ben bijna klaar -- een principe waar we ons het beste aan kunnen houden.
EnglishAccording to Paul and Anne Ehrlich and a well-known environmental impact equation, impact -- a bad thing -- is the product of population, affluence and technology.
Volgens Paul en Anne Ehrlichs bekende milieu-effectvergelijking, is impact -- een slecht iets-- het product van de bevolking, overvloed en technologie.
EnglishFor me, the important thing is that this report should genuinely reflect trends in poverty and affluence in the European Union, and provide a reliable analysis.
Voor mij is het belangrijk dat dit verslag inderdaad een beeld geeft van de ontwikkeling van armoede en rijkdom in de Europese Unie en een betrouwbare analyse bevat.
EnglishThe more seriously we take this responsibility, the more people we can free from enslavement to neo-colonialist economic powers and lead them to peace and affluence.
Hoe ernstiger wij deze taak opnemen, hoe groter het aantal mensen is dat wij uit de slavernij van de neokoloniale economische grootmachten kunnen bevrijden en vrede en welstand brengen.

Synoniemen (Engels) voor "affluence":

affluence
English