EN

affirmed {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
affirmed (ook: confirmed)
volume_up
bevestigd {bn.} (verzekeren)
This is a clear indication that the ECB affirmed its credibility in 2000.
Daarmee wordt duidelijk aangetoond dat de ECB in 2000 zijn geloofwaardigheid heeft bevestigd.
In all his answers, he has thus clearly recognised and affirmed our principles as the correct ones.
Hij heeft dus in ieder antwoord onze principes ondubbelzinnig als juist bevestigd.
Mr Carter had already as good as said this back in January, and Mr Clinton recently affirmed it.
Carter had dit in januari al min of meer gezegd en Clinton heeft dit onlangs bevestigd.

Voorbeeldzinnen voor "affirmed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI repeat, it is affirmed very vigorously several times in the government's text.
Nogmaals, dat staat op verschillende plaatsen uitdrukkelijk in de tekst van de regering.
EnglishIt should, therefore, be desired, defined, affirmed and chosen on its own merits.
Als zodanig moet de universele dienst dus bedoeld zijn, en omschreven en vastgesteld worden.
EnglishThis is a clear indication that the ECB affirmed its credibility in 2000.
Daarmee wordt duidelijk aangetoond dat de ECB in 2000 zijn geloofwaardigheid heeft bevestigd.
EnglishIn actual fact, the hardline neoliberal programme is being affirmed once again in two major areas.
Inhoudelijk gezien berust dit harde neoliberale programma op twee centrale pijlers.
EnglishIn all his answers, he has thus clearly recognised and affirmed our principles as the correct ones.
Hij heeft dus in ieder antwoord onze principes ondubbelzinnig als juist bevestigd.
EnglishMr Carter had already as good as said this back in January, and Mr Clinton recently affirmed it.
Carter had dit in januari al min of meer gezegd en Clinton heeft dit onlangs bevestigd.
EnglishThe Committee on Fisheries has clearly defined the contents and affirmed their importance.
De Commissie visserij heeft dus de inhoud duidelijk geformuleerd en haar standpunt te kennen gegeven.
EnglishJust as Mr Wolf affirmed, it would have been a scandal if this report had been overturned here.
Zoals de heer Wolf al zei zou het een schandaal zijn geweest als dit verslag hier was gesneuveld.
EnglishContrary to what is affirmed here and there, Europe costs my country a great deal, a very great deal.
Anders dan wat er hier en daar wordt beweerd kost Europa mijn land veel geld, heel veel geld.
EnglishThe plan for sustainable development based on solidarity must be affirmed as the Union's objective.
Het plan voor een duurzame en eensgezinde ontwikkeling moet een doelstelling van de Unie worden.
EnglishWhat we are going to do is to go to the conference and affirm what was already affirmed in 1995 in Beijing.
Het enige wat wij zullen doen is naar Beijing reizen en de in 1995 genomen besluiten nog eens bevestigen.
EnglishIs an economic activity to be affirmed when an enterprise works in a particular line of business for profit?
Kunnen we al spreken van economische activiteiten als een onderneming met winstoogmerk actief is in een branche?
EnglishIn order to be affirmed and to develop, the common agricultural policy has had to be reformed continually.
Om zich te doen gelden en zich te ontwikkelen heeft het gemeenschappelijk landbouwbeleid zich continu moeten hervormen.
EnglishOne after another, speakers have affirmed their belief in the Union and in its splendid achievements.
De ene spreker na de andere gaf uiting aan zijn tevredenheid en overtuiging ten aanzien van de verworvenheden van de Europese Unie.
EnglishThe European Parliament has affirmed on many occasions - for which I am deeply grateful to it - that it shares this commitment.
Het Europees Parlement - en ik dank het daarvoor van harte - heeft herhaaldelijk verklaard dat het deze inzet deelt.
EnglishWe have affirmed our prerogatives.
EnglishLast weekend, in Bilbao, Mr Mayor Oreja affirmed that he wanted to defeat ETA, not just ensure its disappearance.
Afgelopen weekend bevestigde burgemeester Oreja in Bilbao dat hij de ETA wil verslaan, en niet alleen ervoor zorgen dat deze organisatie verdwijnt.
EnglishAs a College, the Commission has affirmed that it is prepared for real reforms through the mouthpiece of its President.
Als college heeft de Commissie bij monde van haar voorzitter ons ervan verzekerd dat ze bereid is tot het doorvoeren van daadwerkelijke vernieuwingen.
EnglishI do not see why what was acceptable on 3 December, when some of those principles were affirmed, should not be voted for tomorrow.
Ik zie niet in waarom iets dat goed was op 3 december, toen wij een aantal van deze principes hebben aangenomen, morgen niet bevestigd kan worden.
EnglishIt has repeatedly been affirmed that public goods such as education, healthcare and water would not be liberalised under any circumstances.
Herhaaldelijk is geaffirmeerd dat publieke goederen zoals onderwijs, gezondheidszorg en water onder geen beding zouden geliberaliseerd worden.

Synoniemen (Engels) voor "affirmative":

affirmative
affirmation