EN

affirmative {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
affirmative (ook: confirmatory)
Mrs Schreyer, can you give our rapporteur an answer in the affirmative?
Mevrouw Schreyer, kunt u de vraag van onze rapporteur bevestigend beantwoorden?
Mr President, I can answer this question in the affirmative.
Mijnheer de Voorzitter, ik kan deze vraag bevestigend beantwoorden.
Mr President, I can only answer this question in the affirmative.
Mijnheer de Voorzitter, ik moet deze vraag bevestigend beantwoorden.
affirmative

Voorbeeldzinnen voor "affirmative" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMrs Schreyer, can you give our rapporteur an answer in the affirmative?
Mevrouw Schreyer, kunt u de vraag van onze rapporteur bevestigend beantwoorden?
EnglishThese questions cannot yet be answered in the affirmative, in my opinion.
Deze vragen kunnen naar mijn opvatting nog niet met ja worden beantwoord.
EnglishI do not think that we should reply in the affirmative because pioneering measures are missing.
Ik vind van niet, want echt baanbrekende maatregelen zijn er nog niet genomen.
EnglishAs regards the request that was put forward, I can only reply in the affirmative.
-- Ik kan slechts bevestigend antwoorden op de vraag die de geachte afgevaardigde heeft gesteld.
EnglishHe said, "That way we could fulfill our affirmative action goals for the Heinz company."
Hij zei: "Zo kunnen wij onze doelstellingen inzake minderhedenbeleid vervullen voor Heinz."
EnglishWe therefore recommended affirmative action to improve the employment situation for women.
Daarom hebben we gepleit voor positieve acties om de werkgelegenheid voor vrouwen te verbeteren.
EnglishMr President, I can only answer this question in the affirmative.
Mijnheer de Voorzitter, ik moet deze vraag bevestigend beantwoorden.
English'Euro ' will in my view become the affirmative word of 2002.
Mijns inziens wordt in het jaar 2002 " euro " het meest positieve woord.
EnglishFor the European Parliament, the answer is clearly in the affirmative, and for three reasons.
Wat het Europees Parlement betreft, is het antwoord duidelijk bevestigend, en wel om drie redenen.
EnglishMr President, I can answer this question in the affirmative.
Mijnheer de Voorzitter, ik kan deze vraag bevestigend beantwoorden.
EnglishThe answer I can give to that, on behalf of the PPE-DE Group, is very definitely in the affirmative.
Wat dat betreft, kan ik zeggen dat het antwoord van de PPE-DE-Fractie duidelijk bevestigend is.
EnglishMrs Hübner, thank God, answered that question in the affirmative.
Gelukkig heeft mevrouw Hübner hierop positief gereageerd.
EnglishI think we can be clear in our own consciences when declining to answer both questions in the affirmative.
Volgens mij kunnen we beide vragen gerust met ` nee ' beantwoorden.
EnglishI think that answers your question, in the affirmative.
Ik ben van mening dat dit een bevestigend antwoord op uw vraag is.
EnglishI would not hesitate to answer the first question in the affirmative.
Mijn antwoord op de eerste vraag is zeker positief.
EnglishThe Esteban Martín report answers this in the affirmative.
Het verslag-De Esteban Martin antwoordt hierop positief.
EnglishThere are an appallingly large number of witnesses to the fact that the answer might be in the affirmative.
Er zijn ongelooflijk veel getuigen van het feit dat het antwoord wel eens bevestigend zou kunnen zijn.
EnglishI cannot, in all conscience, justify to my constituents in Scotland the casting of an affirmative vote today.
Een stem voor de Commissie zou ik echt niet kunnen verantwoorden tegenover mijn kiezers in Schotland.
EnglishI hesitate to answer this question in the affirmative.
Ik aarzel om daar een positief antwoord op te geven.
EnglishYes, I have to answer that question in the affirmative.

Synoniemen (Engels) voor "affirmative":

affirmative
affirmation