EN

affiliation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
affiliation (ook: affiliate, branch)
affiliation (ook: affiliate, branch)
National identity plays an important role in the life of individuals, because it is the means for their self-identification and affiliation with a certain group.
De nationale identiteit speelt een belangrijke rol in het leven van individuen, aangezien het een middel is om zich te identificeren met en verwantschap te voelen met een bepaalde groep.

Voorbeeldzinnen voor "affiliation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor the European Union, the United Nations is more than a political affiliation.
Voor de Europese Unie zijn de Verenigde Naties meer dan een politieke partner.
EnglishThe general interpretation is, in fact, that ethnic affiliation embraces nationality.
Ik zal tegen dit amendement stemmen, omdat het indruist tegen de opvatting die ik juist acht.
EnglishThe Council has no locus to question the political affiliation of nominees.
Het is niet aan de Raad om vraagtekens te zetten bij de politieke overtuiging van kandidaten.
EnglishThe equal value of human beings, irrespective of their religious affiliation, is emphasised.
De gelijkheid van de mens ongeacht de godsdienst wordt beklemtoond.
EnglishHis political position on the basis of his religious affiliation, in other words.
Het betrof dus een politieke stellingname van de heer Sichrovsky voortkomende uit zijn religieuze overtuiging.
EnglishI am well aware of where your political affiliation lies.
Ik ben op de hoogte van uw politieke opvattingen.
EnglishAre we really going to ask the staff to tick a political affiliation box before they are appointed to a new job?
Gaan we het personeel nu echt vragen een kruisje te zetten voor hun politieke voorkeur voordat ze in een nieuwe functie worden benoemd?
EnglishIn fact she said a mere affiliation with a US exchange does not subject a non-US exchange to US law.
Om precies te zijn zei ze dat aansluiting bij een Amerikaanse beurs nog niet betekent dat een niet-Amerikaanse beurs onder de Amerikaanse wet valt.
EnglishThe Mugabe regime has already been accused in the past of making the provision of food aid conditional upon political affiliation.
Het regime van president Mugabe werd er eerder al van beschuldigd voedselhulp afhankelijk te maken van politieke aanhorigheid.
EnglishFor the first time in the history of Spanish democracy, the three are presided over by persons of known political affiliation.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Spaanse democratie staat aan het hoofd van elk van de drie organen iemand van wie het partijlidmaatschap bekend is.
EnglishThe scheme also makes provision, according to a person's age and service affiliation, for 60-70 % of their salary to be counted as early retirement money.
Voorts bepaalt de regeling dat naargelang van de leeftijd en de diensttijd 60 tot 70% van het salaris wordt uitgekeerd als vervroegd pensioen.
EnglishThe EU's Ministers for the Environment must therefore stand by their affiliation to the OSPAR Convention, which now already defines what is hazardous to the environment.
De Europese ministers van Milieu moeten het OSPAR-verdrag steunen, omdat dit nu reeds definieert wat gevaarlijk is voor het milieu.
EnglishPeople who are not suspected of crimes may be registered, and sensitive personal data about political views, religious affiliation and sexual orientation may be recorded.
Mensen die nergens van verdacht worden, kunnen geregistreerd worden evenals gevoelige persoonsgegevens over politieke voorkeur, religie en seksuele geaardheid.
EnglishThe challenge now is to implement this reform on the ground without giving the impression that the restructuring is being done on the basis of party affiliation.
Het komt er nu op aan op het terrein deze hervorming ook door te voeren zonder de indruk te wekken dat de herstructurering zich voltrekt op basis van partijaangehorigheid.
EnglishNational identity plays an important role in the life of individuals, because it is the means for their self-identification and affiliation with a certain group.
De nationale identiteit speelt een belangrijke rol in het leven van individuen, aangezien het een middel is om zich te identificeren met en verwantschap te voelen met een bepaalde groep.
EnglishWe recognise the significance of her work and pay tribute to her unfailingly friendly and approachable manner in her dealings with all Members, regardless of their political affiliation.
Bovendien heeft zij dat werk op een wijze gedaan die blijk gaf van veel vriendschap en hartelijkheid in de richting van alle afgevaardigden, ongeacht hun fractie.
EnglishRomano Prodi did not raise any objection to the German Chancellor when the latter nominated a Green and a Social Democrat purely on the grounds of party political affiliation.
Romano Prodi heeft totaal geen verzet geboden aan de huidige Duitse Bondskanselier, toen deze laatste uit zuiver partijpolitieke overwegingen een groene en een sociaal-democraat voordroeg.
EnglishBut if that happens, these databanks must under no circumstances contain information of a personal nature, for example details of racial, religious and political affiliation and sexual disposition.
Maar als dat gebeurt, dienen deze databanken absoluut geen informatie van persoonlijke aard te bevatten, zoals gegevens over ras, religieuze en politieke opvattingen en seksuele geaardheid.

Synoniemen (Engels) voor "affiliation":

affiliation
affiliate
affiliated