EN

affecting {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "affecting" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have a vast number of invasive forms of salmonella affecting people's health.
Er is een groot aantal invasieve salmonellatypen die de volksgezondheid bedreigen.
EnglishMr President, natural disasters are affecting Europe with increasing frequency.
Meneer de Voorzitter, Europa wordt steeds vaker getroffen door natuurrampen.
EnglishThe stagnation affecting the European economy since 2000 has certainly not helped.
Het feit dat de Europese economie sinds 2000 stagneert is daar mede de oorzaak van.
EnglishThis economic, social and ecological crisis is affecting the entire sector.
Deze economische, sociale en ecologische crisis treft alle schakels van de keten.
EnglishThis is not just affecting businesses, it is impacting on a whole community.
Dit heeft dus niet alleen gevolgen voor bedrijven, maar voor een hele gemeenschap.
EnglishBut it is a problem which is affecting many European citizens on a daily basis.
Maar het is wel een probleem waar vele Europese burgers dagelijks mee te maken hebben.
EnglishThe Scots alleged that the activities of the Danes were affecting the stocks of cod.
De Schotten beschuldigden de Denen ervan het kabeljauwbestand uit te putten.
EnglishA crisis affecting one region cannot be resolved through national policy.
Een crisis die een regio treft, kan niet met nationaal beleid verholpen worden.
Englishthe need to simplify and integrate legislation affecting young farmers.
de noodzaak om de wetgeving inzake jonge boeren te vereenvoudigen en te bundelen.
EnglishMr Poettering, the law affecting any given issue is subject to interpretation.
Mijnheer Poettering, het recht is, al naar gelang de kwestie, voor interpretatie vatbaar.
EnglishWe also need to address some of the key problems affecting the industry.
We moeten het ook hebben over de problemen waarmee de branche te maken heeft.
EnglishIn my report, I go on to make many specific proposals affecting four main areas.
Op basis daarvan heb ik in mijn verslag een groot aantal concrete voorstellen geformuleerd.
EnglishYou are aware of the apathy and the scepticism that are affecting European democracy.
U kent ook de apathische en sceptische gevoelens die de Europese democratie bedreigen.
EnglishThis also displays political awareness of the environmental problems affecting us.
Het geeft ook weer dat wij politiek gevoelig zijn voor de milieuproblemen die ons treffen.
EnglishIn fact, we could describe it as a seismic storm, which is still affecting Turkey.
Er is in feite sprake van een seismische storm die Turkije nog steeds in zijn greep heeft.
EnglishHowever, this disease affecting livestock in Europe is not the result of a curse.
Er rust bij deze besmettelijke veeziekte evenwel geen enkele vloek op de Europese veestapel.
EnglishUndoubtedly, this problem needs to be tackled as one affecting all Europeans.
Deze problematiek gaat alle Europeanen aan en moet dus beslist als zodanig worden benaderd.
EnglishExcluding them would mean obstructing research into conditions specifically affecting them.
Als men ze uitsluit verhindert men onderzoek naar ziekten die hen specifiek treffen.
EnglishSo the problematic food system is affecting both hunger and obesity.
Dus het problematische voedselsysteem heeft effect op zowel honger als overgewicht.
EnglishIt cannot be because of some broadcast mechanism affecting everyone uniformly.
Het werkt niet met een uitzending die iedereen evenveel beïnvloedt.

Synoniemen (Engels) voor "affecting":

affecting
affectation
affected