EN

affairs {meervoud}

volume_up
I think that this is a really profound change in the way human affairs are arranged.
Volgens mij is dit een heel diepgaande verandering in de manier waarop de verhoudingen tussen mensen zijn ingericht.
Secondly, the resolution contains no discussion of the internal states of affairs that prevent people in the developing countries from living in freedom.
Ten tweede wordt in de resolutie niets gezegd over de interne verhoudingen in de ontwikkelingslanden, die verhinderen dat de mensen er in vrijheid kunnen leven.
NL

affaire {de}

volume_up
1. algemeen
De Eurostat-affaire heeft bestaande gebreken in de communicatie blootgelegd.
The Eurostat affair exposed the existing weaknesses in the channels of communication.
Voorzitter, de hele wildklem-affaire wordt eigenlijk steeds lachwekkender.
Mr President, the entire leghold trap affair is becoming increasingly ridiculous.
De inkt van die resolutie was nauwelijks droog of de Eurostat-affaire brak los.
Scarcely had the ink dried on that resolution when the Eurostat affair erupted.
Het probleem is dat het in de ECHO-affaire niet over criminele verrijking gaat.
The problem is that the ECHO case is not about property crime.
De dioxine-affaire lijkt erop te wijzen dat dit laatste het geval is.
This incident appears to indicate that is the case.
Dat zien wij het duidelijkst aan de zaak van de zogenaamd verdwenen notulen in de affaire-Fléchard.
This is most apparent in the case of the alleged disappearance of files in the Fléchard affair.
Ik weet dat veel leden van dit Parlement nauw betrokken waren bij deze affaire.
I know that many Members of the House have taken a strong personal interest in this matter.
We moeten wel kwijt dat er om deze hele affaire een olieluchtje hangt.
It must be said that our fellow citizens can detect a strong smell of oil in this matter.
Ten tweede, een andere reden voor het niet-verlenen van kwijting voor 1994 was de affaire van de culturele ACSstichting.
Secondly, another reason for the refusal to grant discharge in 1994 was the matter of the ACP Cultural Foundation.
2. zakelijk
Beginpunt van deze affaire vormen de melkquota van 1984.
The starting point for this business was the 1984 milk quotas.
Als dit een affaire is, dan toch wel een hele nare.
If it is a business, I must say it has been a very ugly business.
We hoefden deze nare BSE-affaire maar te noemen om hem duidelijk te maken hoeveel zijn sociale model kost.
It was sufficient to remind him of this ugly business of BSE to show him how much his social model costs.

Voorbeeldzinnen voor "affairs" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMy second point: a separation of political affairs and technical implementation.
Mijn tweede punt: een scheiding van politieke zaken en technische uitvoering.
EnglishThat has now been agreed by the Committee on Civil Liberties and Internal Affairs.
Dat is nu goedgekeurd door de Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken.
EnglishThe work of the Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights has been useful.
De Commissie juridische zaken en rechten van de burger heeft nuttig werk verricht.
EnglishWe hope that this can be done today in the Committee on Constitutional Affairs.
Wij hopen dat dat vandaag kan gebeuren in de Commissie constitutionele zaken.
EnglishBoth the ECHO and MED cases are all too well-known examples of this state of affairs.
De ECHO-zaak en de MED-zaak zijn in dit verband maar al te beruchte voorbeelden.
EnglishToday, it should be very clearly stated that this state of affairs is untenable.
Vandaag moet heel duidelijk worden gesteld dat deze situatie onhoudbaar is.
EnglishThat amendment was rejected by the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Dit amendement is door de Commissie economische en monetaire zaken verworpen.
EnglishThe General Affairs Council said so at its meeting on 11 June in Luxembourg.
De Raad Algemene Zaken heeft dat op 11 juni jongstleden in Luxemburg bevestigd.
EnglishRapporteur of the Opinion of the Committee on Social Affairs and Employment.
Mevrouw de Voorzitter, de structuurfondsen moeten fundamenteel worden hervormd.
EnglishThe Committee on Civil Liberties and Internal Affairs requests this quite expressly.
De Commissie openbare vrijheden en binnenlandse zaken dringt daar sterk op aan.
EnglishI do not think, incidentally, that this is an interference in internal affairs.
Ik meen overigens niet dat dit een inmenging in hun binnenlandse aangelegenheden is.
EnglishI am quite sure that the Committee on Economic and Monetary Affairs will miss you.
Ik ben ervan overtuigd dat de Economische en Monetaire Commissie u zal gaan missen.
EnglishTurnouts of under 50 % are their reaction to this deplorable state of affairs.
Een opkomst van 50% of minder is de reactie van de burgers op deze misstand.
EnglishBoth the ECHO and MED cases are all too well-known examples of this state of affairs.
De ECHO-zaak en de MED-zaak zijn in dit verband maar al te gekende voorbeelden.
EnglishHome affairs and legal policy are to be subject to majority voting as from 2004.
Vanaf 2004 gelden ook voor het binnenlands en justitieel beleid meerderheidsbesluiten.
EnglishThis has already happened within the areas of education, health and social affairs.
Dat is al gebeurd op het gebied van onderwijs, sociale voorzieningen en gezondheid.
EnglishWorst of all, Parliament is happy with this state of affairs, which it acknowledges.
Het ergst is wel dat het Parlement deze stand van zaken voor lief neemt en erkent.
EnglishWe are pursuing it in the Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights.
Wij zijn ermee bezig in de Commissie juridische zaken en rechten van de burger.
EnglishThey need Russia to regularise and establish its affairs with them effectively.
Die hebben er behoefte aan dat Rusland ook zijn zaken met hen goed regelt en vastlegt.
EnglishThe General Affairs Council is going to look into this case when it meets next Monday.
De Raad " Algemene Zaken " zal zich maandag aanstaande over dit vraagstuk buigen.