EN

aeronautics {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. luchtvaart
aeronautics (ook: aviation)
aeronautics (ook: aviation)
aeronautics (ook: aviation)

Voorbeeldzinnen voor "aeronautics" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut huge sums of money are to be spent on aeronautics and fusion and other such gimmicks.
Voor ruimtevaart, kernfusie en andere dergelijke onzin worden echter massa's geld uitgegeven.
EnglishA budget of EUR 1 billion for aeronautics and space will be provided for the new framework programme.
Het nieuwe kaderprogramma voorziet in een budget van 1 miljard euro voor lucht- en ruimtevaart.
EnglishAs far as aeronautics is concerned, I am glad that there will be some attention to the health of passengers.
Wat betreft de luchtvaart ben ik blij dat de gezondheid van passagiers voortaan enige aandacht krijgt.
EnglishFrom fermentation control for antibiotic growth to aeronautics or telecommunications, the list is endless.
Van het sturen van fermentatieprocessen voor antibiotica tot aëronautiek en telecommunicatie, de lijst is oneindig.
EnglishÔhe Sixth Framework Programme for funding research classifies space and aeronautics as a priority sector.
In het zesde kaderprogramma voor onderzoekfinanciering worden de ruimte en de vliegtuigbouw als prioriteiten vermeld.
EnglishI refer here to the task forces on multimedia software, aeronautics, clean cars, transport intermodality and water.
In dit verband noem ik u de multimedia programma's, luchtvaart, schone auto's, intermodaliteit in het vervoer en watertechnologie.
EnglishIt is also high time that the aeronautics industry benefited from a single certification for placing its products onto the market.
Het wordt verder tijd dat luchtvaartproducten die op de markt worden gebracht aan een eenduidige certificering worden onderworpen.
EnglishThe new Framework programme for research and innovation includes 'aeronautics and space ' as one of its seven priority thematic areas.
In het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie worden de luchtvaartindustrie en de ruimte als één van de zeven prioritaire themagebieden genoemd.
EnglishIn aeronautics and space technologies, with Galileo for example, European industry has demonstrated its ability to make up lost ground.
De Europese industrie heeft bijvoorbeeld in de luchtvaartsector en de ruimtetechnologiesector met Galileo laten zien dat zij in staat is om achterstanden in te halen.
EnglishWhile the aeronautics sector provides a good example of integration at industrial level, aeronautical research is fragmented among the various Member States.
Hoewel de luchtvaartindustrie een voorbeeld van industriële integratie is, blijft het onderzoek op dit gebied opgedeeld tussen de diverse lidstaten.
EnglishOne of the great successes of this conciliation procedure is that we have also managed to preserve the significance of aeronautics and space travel.
En dat we er bovendien in geslaagd zijn de speciale aandacht voor de luchtvaart en de ruimtevaart te handhaven is één van de grote successen van deze bemiddelingsprocedure.
EnglishI shall finish with a comment on the EADS, which is the European Aeronautics Defence and Space Company, the second largest aerospace and defence company in the world.
Tot slot een opmerking over de EADS, de European Aeronautics Defence and Space Company, de op een na grootste defensie- en ruimtevaartorganisatie ter wereld.
EnglishThe shareholders of the airlines, of the aeronautics industry and the information technology sector are already calculating the profits that they will make from the break-up.
De aandeelhouders van de luchtvaartmaatschappijen en hun collega-aandeelhouders in de luchtvaartindustrie en in de informaticasector rekenen zich al rijk.
EnglishThe Commission, therefore, wished to take all appropriate action to make aeronautics an example for the implementation of the European research area.
Derhalve heeft de Commissie alle passende maatregelen willen treffen, opdat de luchtvaartindustrie een voorbeeld wordt voor de tenuitvoerlegging van de Europese ruimte van onderzoek.
EnglishCan the Commission give more specific details of the resources mobilised and the strategy adopted to make aeronautics exemplary in respect of research for the European Union?
Kan de Commissie concretere informatie verschaffen over de ingezette middelen en de gekozen strategie om van de luchtvaartindustrie een voorbeeld voor de Europese Unie op onderzoeksgebied te maken?
EnglishThe sixth framework programme is already able to contribute to this field, in particular through the priority given to ‘ aeronautics and space’ and to information society technologies.
Het zesde kaderprogramma kan op dit gebied al een bijdrage leveren, met name via de thematische prioriteiten u201Clucht- en ruimtevaartu201D en de technologie van de informatiemaatschappij.

Synoniemen (Engels) voor "aeronautics":

aeronautics
aeronaut