"advocate general" in het Nederlands

EN

"advocate general" - vertaling Nederlands

NL

"advocaat-generaal" - vertaling Engels

volume_up
advocaat-generaal {de}
EN

advocate general {zelfstandig naamwoord}

volume_up
advocate general
volume_up
advocaat-generaal {de}
The Advocate-General at the time clearly stipulated " the 12 periods of monthly plenary sessions ".
De advocaat-generaal sprak indertijd over " de twaalf maandelijkse vergaderperioden ".
The Advocate-General's opinion, however, supported the Council.
De Advocaat-Generaal heeft de Raad in dezen gelijk gegeven.
The members of the General Court may be called upon to perform the task of an Advocate-General.
De leden van het Gerecht kunnen worden aangewezen om de functie van advocaat-generaal te bekleden.
NL

advocaat-generaal {de}

volume_up
advocaat-generaal
De advocaat-generaal sprak indertijd over " de twaalf maandelijkse vergaderperioden ".
The Advocate-General at the time clearly stipulated " the 12 periods of monthly plenary sessions ".
De Advocaat-Generaal heeft de Raad in dezen gelijk gegeven.
The Advocate-General's opinion, however, supported the Council.
De leden van het Gerecht kunnen worden aangewezen om de functie van advocaat-generaal te bekleden.
The members of the General Court may be called upon to perform the task of an Advocate-General.

Voorbeeldzinnen voor "advocate general" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Advocate-General at the time clearly stipulated " the 12 periods of monthly plenary sessions ".
De advocaat-generaal sprak indertijd over " de twaalf maandelijkse vergaderperioden ".
EnglishThe members of the General Court may be called upon to perform the task of an Advocate-General.
De leden van het Gerecht kunnen worden aangewezen om de functie van advocaat-generaal te bekleden.
EnglishThe Advocate-General's opinion, however, supported the Council.
De Advocaat-Generaal heeft de Raad in dezen gelijk gegeven.
EnglishNotwithstanding the fourth paragraph of Article 20, the Advocate-General may make his reasoned submissions in writing.
In afwijking van artikel 20, vierde alinea, kan de advocaat-generaal zijn met redenen omklede conclusie schriftelijk nemen.
EnglishAdvocate General Lenz recently submitted his opinion to the Court and endorsed the view taken by the Commission.
Advocaat-generaal Lenz heeft onlangs het Hof zijn conclusies doen toekomen, waarin hij zich op één lijn stelt met het standpunt van de Commissie.
EnglishJust recently – a few weeks ago – we saw a specific instance in which the Advocate General, too, attempted to show due care in such issues.
Ook de advocaat-generaal probeerde enkele weken geleden die kwestie in een concrete zaak met de nodige omzichtigheid aan te pakken.
EnglishI do not want to go into the details of this case or the conclusions of the Advocate General, which concern a matter of highly specific legal practice.
Het ging om parallelle handel van een product van Bayer: een heel precieze juridisch-technische kwestie, waarvan ik u de details bespaar.
EnglishWithin one month of receiving the proposal made by the First Advocate-General, the Court of Justice shall decide whether or not the decision should be reviewed.
Het Hof beslist binnen een maand na het door de eerste advocaat-generaal gedane voorstel of heroverweging van de uitspraak noodzakelijk is.
EnglishThe advocate-general of the European Court of Justice has recently issued his opinion on this matter, which may be adopted as the judgment of the Court.
De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie heeft onlangs een uitspraak hierover gedaan die waarschijnlijk door het Hof wordt overgenomen.
EnglishFinal judgment in the Hanner case is expected during the year but, usually, the Court of Justice adheres to the opinion of the Advocate-General.
De definitieve uitspraak in de zogeheten Hanner-zaak wordt dit jaar verwacht, maar als regel neemt het Hof van Justitie het advies van de advocaat-generaal over.
EnglishThe Advocate-General has clearly come out in favour of its being my and the Committee on the Environment's view that is correct, and not that put forward by the Commission.
De advocaat-generaal heeft duidelijk aangegeven dat mijn visie en die van de Milieucommissie de juiste is in tegenstelling tot de visie van de Commissie.
EnglishThe Commission subsequently consulted the judgment by the Court, and also the opinion of the Advocate General, and copied almost verbatim what was suggested.
Zij heeft vervolgens het vonnis van het Hof, en trouwens ook de opinie van de advocaat-generaal, erbij genomen en bijna letterlijk datgene opgeschreven wat werd gesuggereerd.
EnglishThe rapporteur, Mr Alber, who was recently appointed Advocate-General at the Court of Justice - and we congratulate him on this appointment - maintains the federalist position.
Onze rapporteur, de heer Alber, die ik met zijn recente benoeming tot advocaat-generaal van het Hof van Justitie feliciteer, verdedigt de federalistische visie.
EnglishThe Commission and I myself were encouraged to hear of the opinion Advocate General Lenz delivered to the Court on the earlier cases that took place in 1995.
De Commissie en ik persoonlijk hebben de conclusies gezien die advocaat-generaal Lenz aan het Hof heeft voorgelegd, en die gingen over de incidenten welke zich in 1995 hebben voorgedaan.
EnglishFinally, may I take this opportunity, on behalf of the Commission to wish Mr Alber every success in his new position of Advocate-General to the Court of Justice.
Mag ik ten slotte deze gelegenheid te baat nemen om de heer Alber namens de Commissie veel succes toe te wensen in zijn nieuwe functie van advocaat-generaal bij het Hof van Justitie.
EnglishBut when the AdvocateGeneral in the proceedings between Germany and the Commission and the Council told us that it was out of the question, we gave in.
Maar toen de advocaat-generaal in de procedure van Duitsland tegen de Commissie en de Raad aan ons had geconcludeerd dat dit buiten de orde was, hebben wij gezegd: dan geven wij die strijd ook op.
EnglishIn accordance with conditions laid down in the Rules of Procedure, the Court of Justice, having heard the Advocate-General and the parties, may dispense with the oral procedure.
Onder de in het reglement voor de procesvoering vastgestelde voorwaarden kan het Hof, de advocaat-generaal en de partijen gehoord, zonder mondelinge behandeling beslissen.
EnglishIn addition, just last month the Food Supplements Directive, which had a positive list of allowed substances, was found to be illegal by the Advocate General in Luxembourg.
Daarnaast was de advocaat-generaal in Luxemburg vorige maand nog van oordeel dat de richtlijn inzake voedingssupplementen, die een positieve lijst met toegelaten stoffen omvatte, onrechtmatig was.
EnglishIf, for some special reason, any Judge or Advocate-General considers that he should not take part in the judgment or examination of a particular case, he shall so inform the President.
Wanneer een rechter of advocaat-generaal om een bijzondere reden meent niet te kunnen deelnemen aan de berechting of het onderzoek van een bepaalde zaak, deelt hij dit aan de president mede.
EnglishMoreover, where it considers that a case before it is of exceptional importance, the Court of Justice may decide, after hearing the Advocate-General, to refer the case to the full Court.
Verder kan het Hof, wanneer het van oordeel is dat een aanhangige zaak van uitzonderlijk belang is, nadat de advocaat-generaal is gehoord, besluiten deze zaak naar de voltallige zitting te verwijzen.

Vergelijkbare vertalingen voor "advocate general" in Nederlands

general bijvoeglijk naamwoord
general zelfstandig naamwoord
advocate zelfstandig naamwoord
in general
in general bijwoord
attorney general zelfstandig naamwoord
lieutenant general zelfstandig naamwoord