EN

advocate {zelfstandig naamwoord}

volume_up
President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben niet alleen voorstander, maar overtuigd voorstander van arbitrage.
Personally I am a great advocate of treatment in breast centres.
Persoonlijk ben ik een grote voorstander van behandeling in borstcentra.
Was a women's rights advocate invoking religion?
Deed een voorstander van vrouwenrechten een beroep op religie?
The Advocate-General at the time clearly stipulated " the 12 periods of monthly plenary sessions ".
De advocaat-generaal sprak indertijd over " de twaalf maandelijkse vergaderperioden ".
The Advocate-General's opinion, however, supported the Council.
De Advocaat-Generaal heeft de Raad in dezen gelijk gegeven.
Obviously, you have no reason in the final analysis to act as Council's advocate.
Bovendien is het zo dat u absoluut geen reden hebt om de advocaat van de Raad te spelen.
advocate (ook: defender)
Hij is een ware verdediger van de Europese film.
I would merely like to conclude with a question for Mr Schlyter, an advocate of ethnic rights.
Ter afsluiting zou ik nog slechts een vraag willen stellen aan de heer Schlyter, verdediger van de rechten van etnische minderheden.
This is a good lesson for those who are such vocal advocates of codecision.
Degenen die zich steeds als verdedigers van de medebeslissingsprocedure opwerpen kunnen hieruit lering trekken.
He is increasingly becoming the advocate of a Europe of governments.
Hij ontpopt zich hoe langer hoe meer als pleitbezorger van het Europa van de regeringen.
Mr President, Lord Plumb is an able advocate - nobody denies that.
Mijnheer de Voorzitter, Lord Plumb is een bekwaam pleitbezorger - niemand ontkent dat.
At no point has he acted as an advocate for the European Constitution.
Hij heeft zich bij geen enkele gelegenheid opgeworpen als pleitbezorger voor de Europese Grondwet.
advocate (ook: lawyer)
Which he did -- (Laughter) (Applause) -- and has since become a great advocate of the whole idea.
Dat deed hij -- (Gelach) (Applaus) en is sindsdien een groot voorvechter van het hele idee.
It is not enough to be an advocate of peace and to be peaceful oneself that alone will not bring peace.
Het is niet voldoende om voorvechter van de vrede te zijn en om zelf pacifistisch te zijn; daarmee bereik je nog geen vrede.
We must also be an advocate for the rights of the Chechen people, within the Russian Federation of course.
Wij moeten ook voorvechter zijn van de rechten van het Tsjetsjeense volk, uiteraard binnen de staatkundige entiteit Rusland.
NL

advocate {de}

volume_up
Zij is een kersverse advocate en afgevaardigde in het regionale parlement van Lombardije voor de Partij van de Gepensioneerden.
She is a young lawyer and also a regional assembly member for the Pensioners ' Party in Lombardy.
De advocate Eren Keskin, vice-voorzitster van de IHD, heeft onlangs te horen gekregen dat ze een jaar lang niet mag pleiten.
Mrs Eren Keskin, a lawyer and deputy chairman of the IHD, has just been barred from practising law for a year.
Ik verklaar mij solidair met Radhia Nasraoui, een Tunesische advocate, die zeer onlangs opnieuw in hongerstaking is gegaan.
I would like to express my solidarity with Radhia Nasraoui, the Tunisian lawyer, who has just begun a new hunger strike.

Voorbeeldzinnen voor "advocate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf the Council has no problems with it either, we shall advocate its adoption there.
Als ook de Raad er geen problemen mee heeft, dan zullen wij het daar verdedigen.
EnglishThis leads me to advocate delaying the date when these new provisions come into force.
Ik stel daarom voor de ingangsdatum voor deze nieuwe bepalingen uit te stellen.
EnglishShe was the most determined advocate for women's rights I had ever heard.
Ze was de meest vastberaden pleiter voor vrouwenrechten die ik ooit gehoord had.
EnglishIn summary, and by way of conclusion, I would like to advocate a pax avianautica.
Samengevat en tot besluit zou ik willen pleiten voor een pax avianautica.
EnglishThis is why I advocate a monitoring centre for coherence which makes this apparent.
Daarom pleit ik voor een coherentie-observatorium dat dit zichtbaar maakt.
EnglishObviously, you have no reason in the final analysis to act as Council's advocate.
Bovendien is het zo dat u absoluut geen reden hebt om de advocaat van de Raad te spelen.
EnglishThere are powerful Members of Senate and the Congress who advocate opt-in solutions.
Een aantal invloedrijke leden van de Senaat en het Congres is voor opt-in-oplossingen.
EnglishIt is very easy, therefore, to come here and advocate it, no strings attached.
Het is dus zeer gemakkelijk om het hier vrijblijvend te komen bepleiten.
EnglishOnce again, I would advocate the introduction of a tax on aviation fuel.
Nogmaals pleit ik voor het invoeren van een belasting op vliegtuigbrandstof.
EnglishThose who know me know that I am not a blind advocate of genetic engineering.
Degenen die mij kennen, weten dat ik geen kritiekloze aanhanger van de gentechnologie ben.
EnglishWe Austrian Social Democrats advocate a modern comprehensive security concept.
Wij Oostenrijkse Sociaal-democraten pleiten voor een modern compleet begrip van veiligheid.
EnglishThere is such a thing as human rights, of which this House is a vigorous advocate.
Er bestaat nog zoiets als mensenrechten, en dit Parlement staat daarvoor altijd op de bres.
EnglishI therefore advocate quotas as a means of changing this situation.
Daarom pleit ik ook voor de instelling van quota om deze toestand te veranderen.
EnglishWe advocate an EU with limited influence and shall accordingly vote against this report.
Wij bepleiten een EU met een beperkte invloed en zullen dus tegen dit verslag stemmen.
EnglishMr President, I should like to advocate that we defer the decision concerning this proposal.
Mijnheer de Voorzitter, ik pleit voor uitstel van de beslissing over dit voorstel.
EnglishI should, however, also like to advocate that we not only deregulate, but also regulate.
Ik ben echter ook van mening dat wij niet alleen moeten dereguleren maar ook reguleren.
EnglishI also advocate intensive dialogue involving industry in Europe and Latin America.
Ten tweede ons ruimtecentrum in Kourou - Frans-Guyana bevindt zich immers in Latijns-Amerika.
EnglishI also advocate sound cooperation between the European Union and the Council of Europe.
Ik pleit ook voor een sterke samenwerking tussen de Europese Unie en de Raad van Europa.
EnglishMadam President, I would like to advocate that we withdraw both reports.
Mevrouw de Voorzitter, ik zou ervoor willen pleiten om de twee verslagen in te trekken.
EnglishI ask those who advocate this solution: what kind of proposal is this?
Ik vraag degenen die deze oplossing voorstellen wat dit voor oplossing is.