EN

advisory {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
We therefore very much support the proposal to set up an advisory committee.
In dit opzicht staan we volledig achter de oprichting van een raadgevend comité.
Commission decisions are subject to an advisory committee procedure.
De Commissiebesluiten worden voorgelegd aan het raadgevend comité.
In Article 43 the advisory committee is replaced by a type 3B regulatory committee.
In artikel 43 wordt van een raadgevend comité een regelgevend comité van type 3B gemaakt.
The Commission supports the setting up of a purely advisory committee, both as a matter of principle and in order to avoid unnecessary administrative burdens.
De Commissie staat achter het opzetten van een adviserend comité, zowel uit principe als ter voorkoming van onnodige administratieve rompslomp.
But we have to bear in mind that, although this resolution was only advisory, the Commission had specifically said that it would take careful account of what we said in it.
We moeten echter niet vergeten dat, ofschoon deze resolutie slechts een adviserend karakter droeg, de Commissie nadrukkelijk heeft verklaard dat zij terdege met onze mening rekening zal houden.

Voorbeeldzinnen voor "advisory" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe all know that the role of the WHO is, at least currently, purely advisory.
We weten allemaal dat de WHO in ieder geval nu een zuiver raadgevende rol heeft.
EnglishWe therefore very much support the proposal to set up an advisory committee.
In dit opzicht staan we volledig achter de oprichting van een raadgevend comité.
EnglishAs I said, there have been consultations within the anti-dumping advisory committee.
Zoals ik al zei is er binnen het adviescomité voor anti-dumping overleg gepleegd.
EnglishA court can request an advisory opinion during a trial, but an individual cannot.
Een rechtbank kan een advies vragen tijdens de rechtsgang, een individu kan dat niet.
EnglishIn addition, we believe that the committee on this matter should be advisory.
We zijn tevens van mening, dat het betrokken comité van raadgevende aard moet zijn.
EnglishThe Commission called on it, as an independent institution, to play an advisory role.
De Commissie heeft het comité gevraagd als onafhankelijke instantie te adviseren.
EnglishSimilarly, we do not want to create another committee, be it management or advisory.
Wij willen evenmin een nieuw comité, of dit nu een beheers- of een adviescomité is.
English The Governing Council shall exercise the advisory functions referred to in Article 4.
    De Raad van bestuur oefent de in artikel 4 bedoelde adviesfuncties uit.5.
Englishcontribute to the advisory functions referred to in Articles 4 and 25(1).
verleent medewerking aan de adviesfuncties bedoeld in artikel 4 en artikel 25, lid 1.
EnglishBut in practice the committee already acts in an advisory role in most cases.
In de praktijk vervult het comité echter in de meeste gevallen reeds een adviserende rol.
EnglishIn Article 43 the advisory committee is replaced by a type 3B regulatory committee.
In artikel 43 wordt van een raadgevend comité een regelgevend comité van type 3B gemaakt.
EnglishThe work of the Banking Advisory Committee is very important in this regard.
In dit verband is het werk van het Raadgevend Comité voor het bankwezen van groot belang.
EnglishWe therefore feel that only advisory committees should be maintained.
Voor ons is het derhalve wenselijk alleen de raadgevende comités te handhaven.
EnglishThis Article shall also apply to members of the advisory bodies of the Union.
Dit artikel is eveneens van toepassing op de leden van de raadgevende organen van de Unie.
EnglishOf these, the rapporteur emphasises the North Sea Regional Advisory Council.
De rapporteur noemt met name de Regionale Adviesraad voor de Noordzee.
EnglishThis information can be retrieved from the database of advisory bodies.
De betreffende informatie kan via de databank van de adviesorganen worden opgevraagd.
EnglishThis again goes to show just how important a role regional advisory councils can play.
Dit geeft ook nog eens aan welke belangrijke rol de regionale adviesraden kunnen spelen.
EnglishThe management committee would be replaced by an advisory committee.
Het directiecomité zal in dat geval worden vervangen door een adviescommissie.
EnglishWe would rename regional advisory councils as regional management councils.
Wij zouden de naam ' regionale adviesraden? willen veranderen in ' regionale beheerraden?.
EnglishThe final point: the Advisory Committee on Procurements and Contracts.
Het laatste punt: de Raadgevende Commissie voor aankopen en overeenkomsten.

Synoniemen (Engels) voor "advisory":

advisory
advisory board