EN

advisedly {bijwoord}

volume_up
Our policy must be twin-track, and I use that word advisedly: it is in the guidance that the Commission has produced.
Ons beleid moet een tweesporenbeleid zijn, en ik gebruik dat woord met opzet: het staat in de adviesnota van de Commissie.
I say the words " presidency of the Council " advisedly because it is not, of course, the presidency of the Union.
Ik gebruik hier met opzet de woorden " voorzitterschap van de Raad ", omdat het hier uiteraard niet gaat om het voorzitterschap van de Unie.

Voorbeeldzinnen voor "advisedly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt's just creationism under another name, rechristened -- I choose the word advisedly -- (Laughter) -- for tactical, political reasons.
Herdoopt -- ik heb het woord bewust gekozen -- (Gelach) -- om tactische, politieke redenen.
EnglishThis trade dispute is taking place within the World Trade Organization's legal system, and I use that term advisedly.
Dit handelsconflict speelt zich af binnen de rechtsorde, en ik herhaal, de rechtsorde van de World Trade Organisation.
EnglishI say that quite advisedly in the present debate on job market reforms and the reform of social security systems.
Ik zeg dit heel bewust tijdens het huidige debat over de hervorming van de arbeidsmarkt en van de socialezekerheidsstelsels.
EnglishOur policy must be twin-track, and I use that word advisedly: it is in the guidance that the Commission has produced.
Ons beleid moet een tweesporenbeleid zijn, en ik gebruik dat woord met opzet: het staat in de adviesnota van de Commissie.
EnglishI say the words " presidency of the Council " advisedly because it is not, of course, the presidency of the Union.
Ik gebruik hier met opzet de woorden " voorzitterschap van de Raad ", omdat het hier uiteraard niet gaat om het voorzitterschap van de Unie.
EnglishAnd I use that word advisedly.
EnglishI use that word advisedly.
EnglishI say 'in the light of experience ' advisedly because we are aware of the vulnerability of certain groups of workers when transfers occur.
Ik zeg opzettelijk " in het licht van de ervaring " omdat wij ons realiseren hoe kwetsbaar bepaalde groepen werknemers zijn als er een overgang plaatsvindt.
EnglishI use the words 'what are considered more environmentally acceptable alternatives ' advisedly since I personally do not have much faith in the hierarchy of waste management alternatives.
Ik gebruik opzettelijk de woorden? geacht worden ", omdat ik persoonlijk weinig fiducie heb in de hiërarchie van alternatieven voor afvalstoffenbeheer.
EnglishI choose this image advisedly, because I am convinced that the minor languages must not come off second best, even despite the revolution in the information society.
Ik kies bewust voor deze vergelijking, omdat ik ervan overtuigd ben dat de kleine talen niet het loodje zullen leggen, ook niet door de revolutie in de informatiemaatschappij.
EnglishNot so much because these two countries are huge maritime powers, but because many shipowners find them 'convenient ', and I use the English term advisedly.
Dat komt niet zozeer doordat deze beide landen zulke grote zeemachten zijn, maar doordat ze voor menig eigenaar convenient zijn, als ik hier even bewust een Engelse term mag gebruiken.
EnglishThe ushers themselves have tried their very best to be diplomatic, but they are subjected, and I use the word advisedly, to abuse by some smokers when they ask them to stop smoking outside the doors.
De bodes hebben hun best gedaan de zaak zo diplomatiek mogelijk aan te pakken, maar zij worden door sommige rokers beledigd - en ik weeg mijn woorden - als zij hen vragen niet te roken bij de deur.

Synoniemen (Engels) voor "advisedly":

advisedly
adviser