EN

to advertise [advertised|advertised] {werkwoord}

volume_up
What will the EU do when they advertise in these countries?
Hoe moeten de EU-instellingen in deze landen adverteren?
Ik wil met veiligheid adverteren.
That's why you have companies like Starbucks, right, that doesn't advertise at all.
Daarom heb je bedrijven als Starbucks. ~~~ Dat adverteert helemaal niet.
to advertise (ook: to announce)
Here electricity providers are required to disclose to the final consumer the composition of the energy mix supplied in the bill and in advertising materials.
Daarin staat dat de aanbieder van elektriciteit de consument op de rekening en in reclamemateriaal de samenstelling van het geleverde energiemengsel moet melden.
That advertising agency made some very nice advertisements and hundreds of thousands of leaflets were distributed.
Dit reclamebureau maakte een aantal prachtige advertenties en er werden duizenden folders verspreid.
Consumers in Sweden have, by the way, reacted very strongly against the unrestricted children's advertising found in Europe.
In Zweden hebben de consumenten overigens heel fel gereageerd op deze vrije, op kinderen gerichte reclame, zoals die thans in Europa wordt verspreid.
If one is worried about things not being properly run it seems a pity if you advertise the fact that they are not going to be checked.
Als je bang bent dat dingen niet goed lopen, is het toch jammer dat je gaat aankondigen dat er geen controle zal plaatsvinden.
Meanwhile, huge billboards across the country are advertising the fact that the EU is, in December, taking over NATO’ s responsibility for foreign troops.
Dat de EU in december de verantwoordelijkheid van de NATO voor de buitenlandse militairen overneemt wordt inmiddels op affiches overal in dit land groot aangekondigd.
to advertise
Is it forbidden for there to be any advertising of certain health products or services on those?
Is het verboden dat zij reclame maken voor bepaalde gezondheidsproducten of -diensten?
Advertising is a completely normal economic activity.
Reclame maken is een heel gewone economische activiteit.
Let me do a little advertising by announcing that the 1999-2000 edition is now available.
Ik zal een beetje reclame maken door te zeggen dat de uitgave 1999-2000 reeds beschikbaar is.
to advertise
to advertise
I do not think it is fashionable any more to advertise modern socialism, here in the institutions of the European Union, fortunately, nobody talks about it any more.
Ik geloof evenwel dat het uit de tijd is om het moderne socialisme te propageren hier in de instellingen van de Europese Unie, en gelukkig heeft niemand het er meer over.
to advertise
Is it forbidden for there to be any advertising of certain health products or services on those?
Is het verboden dat zij reclame maken voor bepaalde gezondheidsproducten of -diensten?
I also reject pleas from companies advertising other products using the same brand name as major cigarette brands.
Ik verwerp ook de smeekbeden van ondernemingen die reclame maken voor andere producten met dezelfde merknaam als belangrijke sigarettenmerken.
The report also found that stun-gun weapon manufacturers are advertising these products with the 'awarded ' CE standard.
In het rapport werd ook geconstateerd dat fabrikanten van verdovingsgeweren via het " verleende " CE-keurmerk reclame maken voor deze producten.

Voorbeeldzinnen voor "to advertise" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMore must be done to provide information on BSE-free meat, and to advertise it.
Voorlichting over en promotie voor BSE-vrij vlees moeten worden geïntensiveerd.
EnglishNor does the resolution fail to advertise the 'generosity ' of the American President.
Ook zet de resolutie de " vrijgevigheid " van de Amerikaanse president in de verf!
EnglishThat's why you have companies like Starbucks, right, that doesn't advertise at all.
Daarom heb je bedrijven als Starbucks. ~~~ Dat adverteert helemaal niet.
EnglishOne thing that we obviously need to do is to advertise very clearly what is available.
Het spreekt vanzelf dat wij heel duidelijk moeten bekendmaken wat wij te bieden hebben.
EnglishI have to say we must be way off track if we are now starting to advertise for the USA.
Als we nu ook al voor Amerika reclame beginnen te maken, dan zijn we pas goed vertrokken.
EnglishDoes the Commission plan to advertise the post of Director of OLAF?
Is de Commissie voornemens de vacature voor de post van directeur van OLAF te publiceren?
EnglishBut you have just managed to advertise your intentions a little more.
U heeft echter zojuist nog meer publiciteit gegeven aan uw intentie.
EnglishYou see, although these products are legal, it is not permitted to advertise them.
Wij hebben dan weliswaar producten die wettelijk toegestaan zijn, maar waarvoor het maken van reclame verboden is.
EnglishWhat will the EU do when they advertise in these countries?
Hoe moeten de EU-instellingen in deze landen adverteren?
EnglishWe must make sure that the product is good first and then make sure that we advertise it effectively.
Wij moeten er dus eerst voor zorgen dat het product deugt en dat er vervolgens goede reclame voor wordt gemaakt.
EnglishAre they able to advertise such services?
Mag daarin reclame worden gemaakt voor dergelijke diensten?
EnglishI am also concerned about the proposal to use funds from co-financing to advertise fair trade.
Ik heb ook bedenkingen bij het voorstel om middelen uit de cofinanciering te gebruiken voor reclame voor de fair trade-handel.
EnglishAll right, so, I've got a metronome, and it's the world's smallest metronome, the -- well, I shouldn't advertise.
Ok, dus, ik heb een metronoom, en het is 's werelds kleinste metronoom, de -- ach ja, ik mag niet adverteren.
EnglishWe need to consider whether it is acceptable that the alcohol industry can advertise in such a carte blanche fashion.
We moeten ons afvragen of het aanvaardbaar is dat de drankindustrie zonder enige beperking reclame mag maken.
EnglishIn many Member States they actually advertise the full text of the Constitution, including the fundamental rights.
In veel lidstaten publiceren ze ook echt de volledige tekst van het Grondwettelijk Verdrag, inclusief de grondrechten.
EnglishIn my opinion, it would be appropriate to advertise these findings as part of a series of large-scale European wine campaigns.
Volgens mij zou het goed zijn op deze feiten te wijzen door middel van grootschalige wijncampagnes overal in Europa.
EnglishIt is therefore important for members of the profession to publicise their special fields and to be able to advertise.
Daarom is het voor de leden van een beroepsgroep van belang bekendheid aan hun werkterrein te kunnen geven en reclame te kunnen maken.
EnglishThe regulation specifically provides that producers can advertise their products as being normal foods.
In de verordening wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat producenten ook reclame kunnen maken met het feit dat hun producten normale voedingsmiddelen zijn.
EnglishWhen it comes to being what you say you are, the easiest mistake that companies make is that they advertise things that they are not.
Wat betreft zijn wat je zegt te zijn, de gemakkelijkste fout die bedrijven maken, is dat ze dingen adverteren die ze niet zijn.
EnglishI want to advertise safety.

Synoniemen (Engels) voor "advertiser":

advertiser
advertising
advertisement