EN

adversity {zelfstandig naamwoord}

volume_up
adversity (ook: decay, hardship)
Adversity sometimes produces an opportunity to be constructive, positive and to build better for the future.
Tegenspoed kan soms in de toekomst tot iets opbouwends, iets positiefs leiden.
Het land heeft kracht in tegenspoed getoond.
The story of Mrs Vike Freiberga is illustrative of the courage in adversity shown by the peoples of Central and Eastern Europe.
Het verhaal van mevrouw Vike Freiberga is illustratief voor de moed die de volken van Midden- en Oost-Europa in tijden van tegenspoed hebben getoond.
adversity (ook: decay)
In that adversity we saw the best of human nature.
Bij al deze rampspoed kwam het beste in de mens naar boven.

Voorbeeldzinnen voor "adversity" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAdversity isn't an obstacle that we need to get around in order to resume living our life.
Tegenslag is geen obstakel waar we omheen moeten om maar door te kunnen leven.
EnglishWe can re-imagine adversity as something more than just tough times.
We kunnen ons tegenslag opnieuw voorstellen als méér dan alleen maar moeilijke tijden.
EnglishWe did not even -- I think adversity is not even the right word.
We hebben niet eens - Ik denk dat tegenslag zelfs niet het juiste woord is.
EnglishI think the greatest adversity that we've created for ourselves is this idea of normalcy.
Volgens mij is de belangrijkste tegenslag die we onszelf hebben gegeven het begrip 'normaliteit'.
EnglishAdversity is just change that we haven't adapted ourselves to yet.
Tegenslag is verandering waaraan we ons nog niet hebben aangepast.
EnglishAdversity sometimes produces an opportunity to be constructive, positive and to build better for the future.
Tegenspoed kan soms in de toekomst tot iets opbouwends, iets positiefs leiden.
EnglishIn that adversity we saw the best of human nature.
Bij al deze rampspoed kwam het beste in de mens naar boven.
EnglishAnd, perhaps, if we see adversity as natural, consistent and useful, we're less burdened by the presence of it.
Als we tegenslag zien als natuurlijk, consistent en nuttig, dan voelen we er ons misschien minder door bezwaard.
EnglishIn addition, NGOs trying to uphold values such as democracy and human rights in the face of adversity must be supported.
Ook moeten de NGO's die tegen de stroming in waarden als democratie en mensenrechten proberen te verdedigen, worden gesteund.
EnglishIt has strength in adversity.
EnglishSo, our responsibility is not simply shielding those we care for from adversity, but preparing them to meet it well.
Onze verantwoordelijkheid is dus niet simpelweg onze naasten te beschermen voor tegenslag, maar ze voor te bereiden er goed mee om te gaan.
EnglishWe always have been, we have always been able to fight against adversity and we shall not let ourselves be beaten by this disaster.
Dat zijn wij altijd geweest, altijd hebben wij tegenspoed weten te overwinnen, en ook deze keer laten wij ons niet klein krijgen.
EnglishTriumph over Adversity.
EnglishThe story of Mrs Vike Freiberga is illustrative of the courage in adversity shown by the peoples of Central and Eastern Europe.
Het verhaal van mevrouw Vike Freiberga is illustratief voor de moed die de volken van Midden- en Oost-Europa in tijden van tegenspoed hebben getoond.
EnglishI also want to tell them how their dignity in adversity and lack of personal vengefulness merit our deepest admiration.
Ik wens hen ook te zeggen dat de waardige manier waarop zij hun lot dragen en hun gebrek aan persoonlijke wraakgevoelens onze grootste bewondering verdienen.
EnglishWe must remember that the European Union has been through difficulties before and has always managed to rebuild itself in the face of adversity.
We moeten hierbij echter bedenken dat de Europese Unie eerder in zwaar weer terecht is gekomen en dat zij altijd in staat is geweest om zich in tijd van nood te herpakken.
EnglishAfter all, it is evident that times of economic adversity make it more difficult for the Member States to adhere to the EMU's underlying principle: the Stability Pact.
Het is immers evident dat tijden van economische tegenwind het de lidstaten moeilijker maken zich te houden aan het fundament van de EMU: het Stabiliteitspact.
EnglishFor a long time, we thought that Europe would remain spared of this kind of adversity and that we had sufficient instruments in place to prevent this kind of brutal disaster.
Lange tijd dachten we dat Europa deze rampen bespaard zou blijven en dat we genoeg instrumenten hadden geformeerd om dit soort gewelddadige rampen te voorkomen.
EnglishIf the restrictions only affect those vessels that fly a Community flag there will be no real change in the situation and more adversity for fishermen.
Als de vangstbeperkingen alleen gelden voor vaartuigen die onder communautaire vlag vissen komt er geen concrete verandering in de situatie en is de situatie voor de vissers oneerlijk.
EnglishThe courage shown by many women in the face of adversity gives the lie to the cliché that depicts women as the most vulnerable members of society in situations of armed conflict.
De moed van veel vrouwen die met tegenspoed worden geconfronteerd ontkracht het cliché dat vrouwen in gewapende conflicten de meest kwetsbare leden van de bevolking zijn.

Synoniemen (Engels) voor "adversity":

adversity
adversative
English
adverse