EN

adversely {bijwoord}

volume_up
adversely
If there is no financial stability on the markets, this adversely affects the world economy and our own economies.
Als die ontbreekt, heeft dat een negatief effect op de wereldeconomie, op onze eigen economieën.
The time and circumstances are not right to make this change, as it would adversely affect India.
Dit is niet het juiste moment om deze verandering door te voeren, aangezien dit een negatief effect op India zou hebben.
Our cars are all imported, contributing nothing to employment and adversely affecting our balance of payments.
Al onze auto's moeten worden ingevoerd, zodat er geen enkele bijdrage is voor de werkgelegenheid en onze betalingsbalans negatief wordt beïnvloed.

Voorbeeldzinnen voor "adversely" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOur markets are adversely affected by counterfeiting and piracy, as are all world markets.
Het is dus erg gevaarlijk ons tot het vraagstuk van de interne markt te beperken.
EnglishBut just who can define what sort of harm is serious enough to adversely affect people's health?
Maar wie kan dan bepalen welk risico ernstig genoeg is voor de volksgezondheid?
EnglishAfter all, raising the issue might adversely affect the climate in which business is done.
Tenslotte kan het de sfeer om zaken in te doen verpesten als je het onderwerp aansnijdt.
EnglishThe process of the motion has also been adversely affected by these circumstances.
In zulke omstandigheden is een procedure voor het aannemen van een motie van afkeuring niet op zijn plaats.
EnglishReintegration is said to be adversely affected and the concept of availability comes under pressure.
Reïntegratie zou minder succesvol zijn en de inzetbaarheidsbenadering komt onder druk te staan.
EnglishThis is an issue which may adversely affect tourist travel to, as well as from, areas like Scotland.
Het voorstel kan ook nadelige gevolgen hebben voor het toeristisch verkeer naar en uit Schotland.
EnglishFerry traffic as a means of communication would be adversely affected.
De veerdienst als communicatiemiddel wordt getroffen.
EnglishThe Commission is still funding activities which adversely affect biodiversity.
Nog steeds worden er door de Commissie activiteiten gefinancierd die een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit.
EnglishIt is said time and again that the European citizens are not adversely affected as long as they stay in Europe.
Maar dat hoeven wij toch niet uit te maken voor de mensen, Voorzitter?
EnglishThis does not adversely affect the normal working procedures in the relevant committee in any way.
Dat stoort het normale verloop van de werkzaamheden in de bevoegde parlementaire commissie helemaal niet.
EnglishIf there is no financial stability on the markets, this adversely affects the world economy and our own economies.
Als die ontbreekt, heeft dat een negatief effect op de wereldeconomie, op onze eigen economieën.
EnglishAccordingly, with nothing to hold back this effect, it is likely that we will see health and education being adversely affected.
Als er niets gebeurt, zal de toestand op deze gebieden vermoedelijk achteruit gaan.
EnglishThe producer may, after all, not be adversely affected.
De producent mag immers niet nadelig geschaad worden.
EnglishThe time and circumstances are not right to make this change, as it would adversely affect India.
Dit is niet het juiste moment om deze verandering door te voeren, aangezien dit een negatief effect op India zou hebben.
EnglishWe all share the same concerns and want to ensure REACH does not adversely impact on small firms.
We hebben allemaal dezelfde zorgen en willen ervoor zorgen dat REACH geen negatieve invloed zal hebben op kleine ondernemingen.
EnglishThis requires transparency, but must not adversely affect price forming and liquidity on the financial markets.
Dat vereist transparantie, maar dat mag geen schade doen aan prijsvorming en liquiditeit op de financiële markten.
EnglishThe second point, if I have understood correctly, is whether or not this decision adversely affects the Lomé Agreements.
Het tweede punt, als ik het goed begrepen heb, doet deze uitspraak geen afbreuk aan de LoméOvereenkomsten.
EnglishDespite this austerity, I do not believe that the proper functioning of the institutions will be adversely affected.
Maar ondanks dat ben ik er niet bang voor dat de soberheid ten koste gaat van het functioneren van de instellingen.
EnglishThe consumer can easily be misled by such mixtures, and olive oil's reputation will be adversely affected.
Deze mengsels zijn immers schadelijk voor het imago van olijfolie, omdat men de consument er heel gemakkelijk mee kan bedriegen.
EnglishFinally, we also know that some countries, particularly the least wealthy, will be adversely affected by this safety code.
Enfin, wij weten eveneens dat sommige landen, met name de armste, door deze veiligheidscode schade zullen lijden.

Synoniemen (Engels) voor "adversity":

adversity
adversative
English
adverse