"adverse effect" in het Nederlands

EN

"adverse effect" - vertaling Nederlands

EN

adverse effect {zelfstandig naamwoord}

volume_up
adverse effect (ook: update)

Voorbeeldzinnen voor "adverse effect" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt will have an adverse effect on our agriculture, our farmers and our fishermen.
Het zal een nadelig effect hebben op onze landbouw, onze boeren en onze vissers.
EnglishLarge budget deficits have an adverse effect on economic developments.
De hoge begrotingstekorten hebben een negatieve invloed op de conjunctuurontwikkeling.
EnglishThe continued existence of the Council will have an adverse effect on parliamentary democracy.
Ieder voortbestaan van de Raad betekent een aantasting van de parlementaire democratie.
EnglishThat could, potentially, have an adverse effect on cooperation between the EU and ASEAN.
Dit zou nadelige consequenties moeten kunnen hebben voor de samenwerking van de EU en de ASEAN.
EnglishAir pollution has an adverse effect on the environment and on ecosystems.
De luchtverontreiniging tast het milieu en de ecosystemen aan.
EnglishThe programme supports a reform of subsidies which have had an adverse climate effect.
Het programma ondersteunt een hervorming van subsidies die een negatieve invloed op het milieu hebben gehad.
EnglishThere are a number of claims that could lead to an adverse effect, and they should not be allowed.
Een aantal claims zou negatieve effecten kunnen hebben, en die moeten dus niet worden toegelaten.
EnglishThe question is, of course, raised as to whether rules can have an adverse effect on smaller vessels.
Natuurlijk is de vraag aan de orde of regels onrechtvaardig kunnen uitpakken voor kleinere schepen.
EnglishThis has an adverse effect on the rights of citizens who do not commit such crimes.
Dat heeft negatieve gevolgen voor de rechten van burgers die zich niet schuldig maken aan deze vorm van criminaliteit.
EnglishWith regard to the past, how has the euro favoured growth, or, on the contrary, has it had an adverse effect?
Wat het verleden betreft zouden wij willen weten of de euro de groei gestimuleerd of juist belemmerd heeft.
EnglishThese distortions, in turn, have an adverse effect on consumer confidence and therefore run contrary to the interests of the public.
Dit schaadt het vertrouwen van de consument en dus ook de belangen van het grote publiek.
EnglishWe must also remember that all forms of energy production, including renewable, have an adverse effect on the environment.
We moeten ook beseffen dat elke vorm van energieproductie, ook de hernieuwbare, schadelijk is voor het milieu.
EnglishHigh oil prices have an adverse effect on agriculture and mean substantial losses of income for our farmers.
De hoge olieprijzen hebben bovendien negatieve effecten voor de landbouw en zijn voor de boeren de oorzaak van een aanzienlijk verlies van inkomsten.
EnglishThis continuing state of affairs could have an adverse effect on the public's attitude towards the euro and its acceptance of it.
Het voortduren van deze situatie zou de houding en de aanvaarding van de burger ten aanzien van de euro negatief kunnen beïnvloeden.
EnglishIt is clear that further public investment must not have an adverse effect on our competitiveness or lead to an excessive imbalance in public finances.
Uiteraard mag deze ontwikkeling van de overheidsinvesteringen niet ten koste gaan van het concurrentievermogen.
EnglishAfter years of sustainable fisheries in these waters people fear that the adverse effect of these protective measures will be a decimation of their own stocks.
Zij vrezen dat na jaren van duurzame visserij hun visbestanden door de beschermingsmaatregelen zullen afnemen.
EnglishThe unilateral decision taken by the American President will tend to have an adverse effect on dialogue on either side of the Atlantic.
De eenzijdige besluiten van de Amerikaanse president zijn niet bevorderlijk voor de dialoog tussen beide kanten van de Atlantische Oceaan.
EnglishWe should not be in any hurry to change fiscal policy, as it would have a substantially adverse effect on community peace and employment.
De sanering van de economieën mag niet sneller gaan, omdat dat de maatschappelijke rust en de werkgelegenheid aanzienlijk in gevaar brengt.
EnglishWe accept the need to take account of population change in the Member States and its – largely adverseeffect on budgets.
We accepteren dat er voortaan met de demografische ontwikkeling in de lidstaten en de voornamelijk negatieve budgettaire gevolgen daarvan rekening wordt gehouden.
EnglishThe setting-up of an EU haven only increases distrust towards the whole Community and has an adverse effect on cooperation within the EU.
Hierdoor wordt een EU-elite gecreëerd die het wantrouwen jegens de hele EU alleen maar zal vergroten en een goede samenwerking negatief zal beïnvloeden.

Vergelijkbare vertalingen voor "adverse effect" in Nederlands

effect zelfstandig naamwoord
adverse bijvoeglijk naamwoord
to have effect werkwoord
cumulative effect zelfstandig naamwoord