"adversary" in het Nederlands

EN

"adversary" - vertaling Nederlands

EN

adversary {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The adversary, however, is " organized crime ' and should not be underestimated.
De tegenstander in kwestie is de georganiseerde misdaad en mag niet onderschat worden.
Our adversary in the negotiation has once again been paid in advance.
Wij hebben onze tegenstander in de onderhandelingen nog maar eens vooruitbetaald.
Once again it is being proven that the adversary, however strong he may appear, is not invincible.
Eens te meer blijkt dat de tegenstander, hoe machtig die ogenschijnlijk ook is, niet onoverwinnelijk is.
adversary (ook: enemy, foe)
Former allies are now adversaries and former adversaries are now allies.
De voormalige bondgenoten zijn vijanden geworden en de voormalige vijanden zijn bondgenoten geworden.
And if the defender retaliates against the wrong adversary, they risk making one more enemy and ending up diplomatically isolated.
Als ze zich laat gelden tegen de verkeerde tegenstander riskeert ze zichzelf een bijkomende vijand te bezorgen en diplomatiek te worden geïsoleerd.
Nevertheless, Parliament must be clear on the fact that, in the budget procedure, the Council is neither an enemy nor an adversary nor a rival.
Het Parlement moet er van doordrongen zijn dat in de begrotingsprocedure de Raad noch een vijand, noch een tegenstander, noch een rivaal is.
adversary (ook: opponent)

Voorbeeldzinnen voor "adversary" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe adversary, however, is " organized crime ' and should not be underestimated.
De tegenstander in kwestie is de georganiseerde misdaad en mag niet onderschat worden.
EnglishBut just to appeal to one's adversary to be reasonable really is not enough.
Een beroep op het gezonde verstand van de tegenstanders, is waarschijnlijk onvoldoende.
EnglishUnfortunately, my adversary is now Mrs Reding who cannot do anything about it.
Jammer genoeg sta ik wat dat betreft tegenover mevrouw Reding, maar haar treft geen blaam.
EnglishOur adversary in the negotiation has once again been paid in advance.
Wij hebben onze tegenstander in de onderhandelingen nog maar eens vooruitbetaald.
EnglishThere are few of them left and they are up against a very powerful, economic adversary.
Zij zijn nog maar met weinigen en hun tegenstrever is een zeer machtig economisch gegeven.
EnglishThe past is not going to return and the adversary is not the euro or monetary policy.
Het verleden komt niet meer terug en de tegenstander is niet de euro of het monetaire beleid.
EnglishWe will miss him as an adversary in the Committee on Foreign Affairs.
Wij zullen hem als opponent in de Commissie buitenlandse zaken missen.
EnglishIf an adversary demands parley you can do them no harm until...... the parley is complete.
Als je een Onderhoud aanvraagt, kun je ze geen kwaad doen tot...... het Onderhoud voorbij is.
EnglishAt some stage, one wants to say: everyone has their own adversary.
Ergens ben ik geneigd te zeggen: iedereen heeft wel een rekening met iemand te vereffenen.
EnglishOnce again it is being proven that the adversary, however strong he may appear, is not invincible.
Eens te meer blijkt dat de tegenstander, hoe machtig die ogenschijnlijk ook is, niet onoverwinnelijk is.
EnglishThey have chosen the wrong adversary and that error will cost the European Union's finances dearly.
Zij vergissen zich in hun tegenstanders en dat is een dure vergissing voor de kas van de Europese Unie.
EnglishThe Conakry regime has sometimes reacted in a very unfortunate way, but let us not mistake our adversary.
De regering van Conakry heeft soms zeer ongelukkig gereageerd, maar laten we ons toch niet van tegenstander vergissen.
EnglishThe vision finds a strong adversary everywhere.
EnglishWe have one clear adversary, the Council.
EnglishBig business knows only too well that a policy which benefits SMEs as a whole would create an adversary to be reckoned with.
Het grote kapitaal weet natuurlijk maar al te goed dat een beleid ten behoeve van alle KMO's niet te onderschatten concurrenten oplevert.
EnglishAnd if the defender retaliates against the wrong adversary, they risk making one more enemy and ending up diplomatically isolated.
Als ze zich laat gelden tegen de verkeerde tegenstander riskeert ze zichzelf een bijkomende vijand te bezorgen en diplomatiek te worden geïsoleerd.
EnglishNevertheless, Parliament must be clear on the fact that, in the budget procedure, the Council is neither an enemy nor an adversary nor a rival.
Het Parlement moet er van doordrongen zijn dat in de begrotingsprocedure de Raad noch een vijand, noch een tegenstander, noch een rivaal is.
EnglishIt would benefit their membership if this enlargement could partly be explained as a victory in the Cold War against the old adversary.
Het is in het voordeel van hun lidmaatschap dat deze uitbreiding mede kan worden uitgelegd als overwinning in de koude oorlog op de vroegere tegenstander.
EnglishSuch a system, in particular, must not regard Russia as an adversary but as a partner, and it must be applicable to Europe in the geographic sense.
Zo'n systeem moet vooral Rusland niet als tegenstander maar als partner beschouwen en het moet in zijn effectiviteit verder reiken dan Europa in geografische zin.
EnglishIt is an adversary which a priori has the upper hand due to a lack of legal constraints and against which the Union must arm itself with the best legal weapons.
Een tegenstander die bij gebrek aan juridische beperkingen a priori bevoordeeld is en waartegen de Unie zich moet wapenen met de beste juridische wapens.

Synoniemen (Engels) voor "adversary":

adversary