EN

advantages {meervoud}

volume_up
The advantages are already there; they are visible and everyone stands to gain.
De voordelen zijn er al; zij zijn nu reeds zichtbaar en dat zijn voordelen voor allen.
The advantages which the satellite navigation systems provide are sensational.
De voordelen van satellietnavigatiesystemen zijn sensationeel.
A European transport network offers enormous advantages in very different areas.
Een Europees vervoersnetwerk biedt grote voordelen op uiteenlopende terreinen.

Voorbeeldzinnen voor "advantages" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA European transport network offers enormous advantages in very different areas.
Een Europees vervoersnetwerk biedt grote voordelen op uiteenlopende terreinen.
EnglishI would also like to remind you about the vital concept of location advantages.
Ik wil ook nog graag het trefwoord vestigingsplaatsvoordelen in herinnering roepen.
EnglishFirst, there are ecological advantages and, secondly, there are job opportunities.
Ten eerste zijn dat de milieuvoordelen, en ten tweede de werkgelegenheidsvoordelen.
EnglishIt must provide practical advantages in exchange for our requiring reforms.
Het moet concrete voordelen bieden in ruil voor de door ons geëiste hervormingen.
EnglishI will not go back over the advantages we are expecting from it on an internal level.
Ik zal niet terugkomen op de voordelen die wij ervan verwachten op intern gebied.
EnglishThe advantages are already there; they are visible and everyone stands to gain.
De voordelen zijn er al; zij zijn nu reeds zichtbaar en dat zijn voordelen voor allen.
EnglishNow, the future European central bank will have neither of these advantages.
De toekomstige Europese Centrale Bank zal het zonder deze voordelen moeten stellen.
EnglishThe advantages of this have been broadly summarised by the two speakers before me.
De voordelen zijn al door de twee voorgaande collega's uitgebreid opgesomd.
EnglishActivity-based budgeting, as described by the Commissioner, has many advantages.
Activity based budgeting, de commissaris heeft het ook al genoemd, heeft vele voordelen.
EnglishThe inhabitants of highly regionalised countries will also have special advantages.
De inwoners van sterk geregionaliseerde landen kunnen er ook de vruchten van plukken.
EnglishEvery new technology conceals risks within itself but also promises advantages.
Zowel risico´s als voordelen zijn inherent aan iedere nieuwe technologie.
EnglishThey say that we must maintain the comparative advantages for as long as possible.
Zij beweren dat wij de betrekkelijke voordelen zolang mogelijk in stand moeten houden.
EnglishThey cannot shield us from Asia’ s natural and legitimate low-cost advantages.
Ze kunnen ons niet beschermen tegen het natuurlijke voordeel van de lage lonen in Azië.
EnglishIt will be made easier if the advantages and disadvantages of EMU are better explained.
Die wordt vergemakkelijkt als de voor- en nadelen van de EMU beter worden belicht.
EnglishGlobalisation has given many people in the world considerable advantages.
De globalisering heeft veel mensen in de wereld aanzienlijke voordelen opgeleverd.
EnglishCentralisation has huge advantages but requires effective information management.
Decentralisatie biedt grote voordelen, maar ze vergt wel een effectief informatiesysteem.
EnglishWe need, however, to do something for those countries that do not have all our advantages.
Wij moeten echter iets doen voor die landen die niet al die voordelen genieten.
EnglishWe shall certainly hear of many other advantages and disadvantages during the debate.
Tijdens het debat zullen ongetwijfeld nog vele andere voor- en nadelen worden vermeld.
EnglishThe time has come for people to enjoy the advantages offered by the enlarged Union.
Het is tijd dat burgers ook kunnen profiteren van de voordelen van een uitgebreide Unie.
EnglishThese future advantages are all contained in this block exemption regulation.
Dit voordeel in de toekomst wordt door de nieuwe groepsvrijstellingsverordening geregeld.

Synoniemen (Engels) voor "advantage":

advantage