EN

advantageous {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
This offer was very advantageous to Morocco for a number of reasons.
Dit aanbod was om verschillende redenen zeer, zeer voordelig voor Marokko.
We all know that the Blair House agreement was not very advantageous for us.
We weten allemaal dat het Blair House -akkoord niet erg voordelig was.
This would be extremely advantageous not only for Parliament but also for the city of Strasbourg.
Dat zou uiterst voordelig zijn voor het Parlement, maar ook voor Straatsburg als stad.
It is perfectly realistic from a technical point of view as well as being economically advantageous.
Technisch gezien is dat volkomen haalbaar en economisch gezien is het gunstig.
Through advantageous agreements, the ACP countries have had special access to the EU’ s market.
De ACS-landen hebben door gunstige overeenkomsten een speciale toegang tot de EU gekregen.
It has been proved, as in the case of the Efremer study, that they are highly advantageous for the European economy.
Uit het door Efremer uitgevoerde onderzoek blijkt dat deze overeenkomsten heel gunstig zijn voor de Europese economie.
advantageous (ook: helpful, useful)
What is more, it would be advantageous to obtain responses from organisations and parties that are not necessarily completely dependent on the EU budget.
Bovendien zou het nuttig zijn om respons te krijgen van organisaties en partijen die niet noodzakelijkerwijs volledig afhankelijk zijn van de EU-begroting.
I would also like to ask what sort of possibilities you see here for bringing together companies and organisations to make collaborations constructive and advantageous for both sides.
Ik wil ook vragen welke mogelijkheden u hier ziet om ondernemingen en organisaties bij elkaar te brengen, zodat de samenwerking constructief en voor beide partners nuttig is.
advantageous (ook: useful)
And sometimes it would be advantageous for one of these guys to try to sabotage the other guys.
En soms zou het bevorderlijk zijn voor een van deze jongens om de anderen proberen te saboteren.
advantageous (ook: useful)
advantageous (ook: favourable)
advantageous (ook: favourable)

Voorbeeldzinnen voor "advantageous" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat will only benefit the discussion as a whole and may even be advantageous to you.
Dat is alleen maar behulpzaam voor de hele discussie en misschien ook wel voor u.
EnglishI wonder if it would not be advantageous to allow these systems to exist side by side.
Ik vraag mij af of het niet zinvol is deze systemen naast elkaar te laten bestaan.
EnglishFunctioning globalised financial markets are no doubt advantageous.
Goed functionerende financiële markten op wereldschaal bieden beslist voordelen.
EnglishWe all know that the Blair House agreement was not very advantageous for us.
We weten allemaal dat het Blair House -akkoord niet erg voordelig was.
EnglishThis offer was very advantageous to Morocco for a number of reasons.
Dit aanbod was om verschillende redenen zeer, zeer voordelig voor Marokko.
EnglishIt is perfectly realistic from a technical point of view as well as being economically advantageous.
Technisch gezien is dat volkomen haalbaar en economisch gezien is het gunstig.
EnglishThis would be extremely advantageous not only for Parliament but also for the city of Strasbourg.
Dat zou uiterst voordelig zijn voor het Parlement, maar ook voor Straatsburg als stad.
EnglishThrough advantageous agreements, the ACP countries have had special access to the EU’ s market.
De ACS-landen hebben door gunstige overeenkomsten een speciale toegang tot de EU gekregen.
EnglishAnd sometimes it would be advantageous for one of these guys to try to sabotage the other guys.
En soms zou het bevorderlijk zijn voor een van deze jongens om de anderen proberen te saboteren.
EnglishThey are looking for the best and most advantageous, cheapest deal.
Ze zoeken naar de beste en voordeligste, goedkoopste deal.
EnglishIt is the tenderer with the financially most advantageous offer to whom the contract must be awarded.
De inschrijver met de economisch voordeligste inschrijving komt in aanmerking voor de opdracht.
EnglishI wonder whether they are advantageous to Spain and Portugal.
Ik vraag mij af of zij voordelig zijn voor Spanje en Portugal.
EnglishIf they are not, there is no automatic right to benefit from their advantageous position.
Als ze het niet zijn is er geen automatisch recht om nog lange tijd te profiteren van hun voordelige positie.
EnglishThis Europe would be more socially and democratically advantageous.
Het moet een socialer en democratischer Europa worden.
EnglishSweden has lost businesses because EU aid has been delivered in more advantageous ways in other countries.
In Zweden hebben bedrijven moeten sluiten doordat de EU-steun andere landen begunstigd heeft.
EnglishThat can definitely be advantageous provided that the URBAN dimension’ s successful continuity is ensured.
Dat kan zijn voordelen hebben, mits de continuïteit van het succes van de Urban-dimensie wordt gewaarborgd.
EnglishThere is no doubt that this is economically advantageous.
Dat is ongetwijfeld ook een economisch voordeel.
EnglishPrice alone can never be a complete measure of what is in the public interest, of what is the most advantageous offer.
De prijs alleen mag nooit bepalen wat in het openbaar belang is en wat het meest aantrekkelijke bod is.
EnglishNot only would this be advantageous in itself, but in my opinion it would also fall under the heading of better regulation.
Dat zou niet alleen van voordeel zijn, maar mijns inziens tevens een betere regelgeving betekenen.
EnglishYou need to discover the general principles of nature, and then use these analogies when they're advantageous.
Je moet de algemene beginselen van de natuur ontdekken en dan deze analogieën gebruiken als ze je goed uitkomen.

Synoniemen (Engels) voor "advantage":

advantage