EN advancement
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

For a number of years now I have studied the advancement of political democracy.
Ik heb nu een aantal jaren de vooruitgang van de politieke democratie bestudeerd.
1858 was a year of great technological advancement in the West.
1858 was een jaar van grote technologische vooruitgang in het Westen.
So, I did what any person seriously pursuing scientific advancement would do.
Dus deed ik wat iedereen zou doen die wetenschappelijke vooruitgang nastreeft.
advancement (ook: acceleration, promotion)
It makes it impossible for those same Member States, at the IGC, to fail to give operational meaning to the protection and advancement of fundamental rights.
Dat maakt het voor die lidstaten onmogelijk op de IGC geen operationele betekenis aan de bescherming en bevordering van de fundamentele rechten te geven.
Only a critical dialogue with all levels of Moroccan society can bring closer the advancement of the State governed by the rule of law which we so keenly wish to see.
Alleen een kritische dialoog met alle niveaus uit de Marokkaanse samenleving kan de door ons zo gewenste bevordering van de rechtsstaat dichterbij brengen.
On the cover of Bennington's 2008 holiday card is the architect's sketch of a building opening in 2010 that is to be a center for the advancement of public action.
Op de Benningtons's kerstkaart van 2008 staat de schets van het gebouw dat in 2010 geopend wordt als centrum ter bevordering van het publieke handelen.
advancement (ook: progress, followup)
And I was standing just anonymously in a sweatshirt, putting my hand on and off of a trashcan to signal the advancement.
Ik stond daar alleen in een anoniem sweatshirt en controleerde de voortgang van het gebeuren door mijn hand af en toe op een afvalbak te leggen.
Finally, as concerns the state of advancement of the project itself, the Commission considers that all further developments must be the sole responsibility of the competent authorities in Greece.
Wat tenslotte de feitelijk voortgang van het project betreft, meent de Commissie dat de bevoegde Griekse autoriteiten daar uitsluitend verantwoordelijk voor zijn.
advancement (ook: progress)

Synoniemen (Engels) voor "advancement":

advancement

Voorbeeldzinnen voor "advancement" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHer contribution to the advancement of the draft directive has been invaluable.
Haar bijdrage aan de verbetering van de ontwerprichtlijn is van onschatbare waarde geweest.
EnglishThe eighth area is institutional mechanisms for the advancement of women.
Het achtste gebied betreft de institutionele structuren voor de verbetering van de positie van vrouwen.
EnglishThose who opt to work reduced hours should not be penalized in terms of career advancement.
Degenen die ervoor kiezen minder uren te werken, zouden hierdoor niet mogen worden belemmerd in hun carrière.
EnglishThe advancement of self-assured women is unstoppable.
De opmars van zelfbewuste vrouwen valt niet te stoppen.
EnglishIt is crucial for the advancement of a country.
Het is cruciaal voor de opbouw van een land.
EnglishWe can be satisfied that, in recent years, much positive work has been achieved in the advancement of Europe ’ s civil military force.
Wij kunnen in ieder geval met tevredenheid constateren dat er in de afgelopen jaar veel goed werk is verzet met betrekking tot de civiele troepenmacht.
EnglishCommunity legislation on the civil service which regulates career advancement for women is no luxury but is an absolute necessity.
Een communautaire wetgeving voor de overheidssector waarbij met name de loopbaanbevordering voor de vrouw geregeld wordt, is geen luxe maar een absolute noodzaak.
EnglishThe nominee for the office of Commission President, Mr Prodi, spoke on Tuesday of the importance of leading-edge technology for Europe's advancement.
De kandidaat-voorzitter van de Commissie Prodi sprak afgelopen dinsdag over het belang van hoogwaardige techniek voor de ontwikkeling in Europa.
EnglishTo put it simply, let us say that in terms of its advancement, one quarter depends on European measures and three quarters depend on national measures.
Laten we, om het simpel te houden, stellen dat het verloop ervan voor een kwart afhangt van Europese maatregelen en voor drie kwart van nationale maatregelen.
EnglishWhat is needed, above all, is the advancement of the process of European construction with regard to feelings and conscience.
Ontegenzeggelijk zijn dat allemaal belangrijke opgaven, maar het gaat er toch vooral om dat het proces van Europese eenwording in de richting van gevoelens en van het geweten gestuurd wordt.
EnglishThe ambition shown by the latest presidency of the Union for the advancement of Europe cannot simply stop at the defence of acquired or past situations.
De Europese ambities waar de nieuwe voorzitter van de Unie blijkt van geeft, kunnen niet beperkt blijven tot de bescherming van bestaande en achterhaalde situaties.
EnglishMr President, Tunisia is a country that in recent years has made significant steps towards the advancement of respect for the human rights of its citizens.
-- Mijnheer de Voorzitter, Tunesië is een land dat de afgelopen jaren grote stappen vooruit heeft gezet in de verbetering van het respect voor de mensenrechten van zijn burgers.
English'Internet insecurity ', actual anarchy, is a major threat to the entire e-Europe project, the information-based economy and the advancement of democracy.
Onveiligheid op internet - regelrechte anarchie - is een grote bedreiging voor het hele project e-Europe, de op informatie gebaseerde economie en de ontwikkeling van de democratie.
EnglishPart-time work without social cover, opportunities for further training and career advancement is merely something for companies to fall back on when they have a lot of orders.
Waar sociale zekerheid, opleiding- en promotiemogelijkheden ontbreken is deeltijdarbeid nog slechts een reserve van goedkope arbeidskrachten voor de ondernemingen.
EnglishHere, then, are three areas in which action is needed: legislation, controls with constant vigilance and a scientific perspective with constant advancement of knowledge and methods.
Dat is het drieluik voor uw actie, mijnheer Prodi: wetgeving, controle via continue waakzaamheid en wetenschap via voortdurende productie van kennis en methoden.
EnglishEqual access to employment, education and advancement, equal pay and equivalent company welfare schemes have already been laid down in European directives.
Gelijke toegang tot werkgelegenheid, onderwijs en promotie, gelijkwaardige beloning en gelijksoortige sociale zekerheidsstelsels binnen de bedrijven zijn al in Europese richtlijnen vastgelegd.
EnglishIf the quality is good enough - not merely adequate, but excellent - and if the decision-making processes are transparent, the advancement of European research will also be more readily accepted.
Als de kwaliteit hoog genoeg is - niet gewoon voldoende, maar uitstekend - en als de besluitvorming transparant is, zal ook de Europese steun aan het onderzoek beter worden aanvaard.
EnglishFirstly, the intensification and advancement of democracy in Turkey is an indispensable condition for the development of the Customs Union into an instrument of ever closer cooperation.
Ten eerste, de verdieping en verdere ontwikkeling van de democratie in Turkije is een essentiële voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de douane-unie naar een nog intensievere samenwerking.