EN

advance {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
advance (ook: front)
It was Yavlinsky who gave us advance warning of the crisis we are now in.
Javlinski heeft al vroeg gewaarschuwd voor de crisis die wij nu beleven.
That led to the approval in advance of the selection process by the Commission '?
Dit leidde tot goedkeuring vooraf door de Commissie, voor de selectieprocedure.
It is an advance for producers and consumers, as well as for the environment.
Dit betekent een belangrijke stap voorwaarts, zowel voor producenten en consumenten als voor het milieu.

Voorbeeldzinnen voor "advance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn advance of this debate, however, I should like to raise two specific issues.
Sta mij echter toe te anticiperen op zo'n debat door twee thema's aan te snijden.
EnglishThat led to the approval in advance of the selection process by the Commission '?
Dit leidde tot goedkeuring vooraf door de Commissie, voor de selectieprocedure.
EnglishThis enabled them to advance at different rates and/ or with different objectives.
Daardoor konden ze evolueren volgens verschillende snelheden en doelstellingen.
EnglishWe do not have to go back to the caves, but we must advance to better efficiency.
We hoeven niet terug naar de holen, we moeten op weg naar meer energie-efficiëntie.
EnglishBuilt-in doesn't mean unmalleable; it means organized in advance of experience."
Ingebouwd betekent niet onkneedbaar, het betekent georganiseerd voor er ervaring is."
EnglishIt has been used to signal early warning in advance of weather-related disasters.
Het is gebruikt voor vroegtijdige waarschuwing bij rampen veroorzaakt door het weer.
EnglishThat was a pledge of confidence in advance, which must now be justified politically.
Dit was een vertrouwensvoorschot dat nu politiek moet worden gerechtvaardigd.
EnglishThis soap opera has done little to advance Europe's cause and our country's.
Noch de Europese zaak noch ons land zijn beter geworden van dit hele verhaal.
EnglishI therefore thank the Commissioner in advance for her reply to my questions.
Ik wil de commissaris dan ook bij voorbaat danken voor haar antwoord op mijn vragen.
EnglishMy struggle for human rights will advance the cause of democracy in Turkey.
Mijn strijd voor de rechten van de mens zal de democratie in Turkije vooruit helpen.
EnglishThat is an advance on last year, when the Member States were still divided.
Dat is winst ten opzichte van het jaar daarvoor toen de lidstaten nog verdeeld waren.
EnglishI thank those Members who are applauding in advance what I am about to say.
Ik dank de collega's die bij voorbaat applaudisseren over wat ik ga zeggen.
EnglishThe white lines are what's called an advance fuel cycle, where you reprocess.
De witte lijnen zijn wat je een gesloten brandstofcyclus noemt, waarbij je hergebruikt.
EnglishUnfortunately we are not there yet, but I say in advance that we shall get there one day.
Helaas zijn wij nog niet zover, maar ik voorspel dat wij ooit zover zullen komen.
EnglishThere was a time when it was determined in advance what we would decide at the meetings.
Ooit werd reeds op voorhand beslist wat er op de bijeenkomsten beslist zou worden.
EnglishThis initiative represents a significant advance in terms of eliminating these obstacles.
Dit initiatief is een belangrijke stap in het wegnemen van deze hindernissen.
EnglishOur adversary in the negotiation has once again been paid in advance.
Wij hebben onze tegenstander in de onderhandelingen nog maar eens vooruitbetaald.
EnglishI regret that we will not be able to advance this substantially in Hong Kong.
Ik betreur het dat wij op dit punt in Hongkong geen wezenlijke vooruitgang zullen boeken.
EnglishYet he refuses to allow for regional employment impacts to be assessed in advance.
Toch weigert hij de gevolgen voor de regionale werkgelegenheid vooraf te laten beoordelen.
EnglishThe advance of broadband critically depends on the availability of suitable content.
De toekomst van breedband hangt volkomen af van de beschikbaarheid van geschikte content.