EN

adoptive {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
adoptive (ook: adopted)
adoptive (ook: adopted)
The directive also deals with the rights of adoptive parents in those Member States in which adoption leave is recognised.
De richtlijn verwijst ook naar de rechten van ouders van geadopteerde kinderen in de lidstaten waar adoptieverlof erkend wordt.
It has taken a tenacious struggle to give paternal leave to fathers and the protection of the directive to adoptive parents as well.
We hebben er hard voor gevochten om ook de vaders voor ouderschapsverlof in aanmerking te laten komen, en om ouders van geadopteerde kinderen onder de bescherming van de richtlijn te laten vallen.
adoptive
I understand the anxieties of the adoptive parents, but I also appreciate the reasons behind the ban on inter-country adoptions.
Ik begrijp de ongerustheid van adoptieouders, maar heb ook begrip voor de redenen achter het embargo op internationale adoptie.
This means that the rules drawn up must concentrate primarily on the interest of the children and only secondarily on the rights of the would-be adoptive parents.
Dit betekent dat de regels die worden opgesteld met name gericht moeten zijn op het belang van de kinderen en pas in de tweede plaats op de rechten van de aspirant-adoptie ouders.

Voorbeeldzinnen voor "adoptive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese children know their adoptive parents and have a bond with them.
Deze kinderen kennen hun adoptiefouders en zijn aan ze gehecht.
EnglishThe directive also deals with the rights of adoptive parents in those Member States in which adoption leave is recognised.
De richtlijn verwijst ook naar de rechten van ouders van geadopteerde kinderen in de lidstaten waar adoptieverlof erkend wordt.
EnglishI understand the anxieties of the adoptive parents, but I also appreciate the reasons behind the ban on inter-country adoptions.
Ik begrijp de ongerustheid van adoptieouders, maar heb ook begrip voor de redenen achter het embargo op internationale adoptie.
EnglishThe United Kingdom already requires adoptive parents to prove that it was the child's legal parents who gave it up for adoption.
Engeland eist al dat als ouders adopteren ze kunnen aantonen dat het de wettelijke ouders zijn geweest die het kind hebben afgestaan.
EnglishThis means that a new family pattern, a homosexual couple with adoptive children for example, is no longer subject to the same type of social exclusion as in the past.
Dit maakt dat nieuwe gezinspatronen, bijvoorbeeld een homoseksueel paar met een adoptiefkind, niet langer, zoals vroeger, sociaal worden buitengesloten.
EnglishIt has taken a tenacious struggle to give paternal leave to fathers and the protection of the directive to adoptive parents as well.
We hebben er hard voor gevochten om ook de vaders voor ouderschapsverlof in aanmerking te laten komen, en om ouders van geadopteerde kinderen onder de bescherming van de richtlijn te laten vallen.
EnglishThis means that the rules drawn up must concentrate primarily on the interest of the children and only secondarily on the rights of the would-be adoptive parents.
Dit betekent dat de regels die worden opgesteld met name gericht moeten zijn op het belang van de kinderen en pas in de tweede plaats op de rechten van de aspirant-adoptie ouders.
EnglishDoes the European Commission plan to put pressure on the Romanian Government so that a fair and humane solution might quickly be found in the interest of the children and of the adoptive families?
Overweegt de Europese Commissie druk uit te oefenen op de Roemeense regering opdat snel een rechtvaardige en humane oplossing wordt gevonden in het belang van de kinderen en van de adoptiefouders?

Synoniemen (Engels) voor "adoptive":

adoptive
English
adopted
English
adoption