EN

adoption {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The adoption of this directive will be a signal in that regard.
De aanneming van deze richtlijn zal in dit opzicht een belangrijk signaal zijn.
For this reason, our group will oppose the adoption of these amendments.
Daarom zal mijn fractie zich tegen de aanneming van deze amendementen verzetten.
The Liberal Group will be voting against adoption of this recommendation tomorrow.
De ELDR-Fractie zal morgen tegen aanneming van deze aanbeveling stemmen.
And that's followed by these lines about gay adoption: What is the problem with gay adoption?
Daarop volgen dan de volgende zinnen over homo-adoptie: Wat is het probleem met homo-adoptie?
Corruption in international adoption has been clearly a problem.
Corruptie bij internationale adoptie is duidelijk een probleem geweest.
This concerns the very important but also sensitive issue of adoption in Romania.
Het gaat over het uiterst belangrijke maar ook gevoelige onderwerp adoptie in Roemenië.

Voorbeeldzinnen voor "adoption" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWith regard to the fast adoption of directives, the Commission totally agrees.
Wat betreft het snel aannemen van richtlijnen gaat de Commissie volledig akkoord.
EnglishIf the Council has no problems with it either, we shall advocate its adoption there.
Als ook de Raad er geen problemen mee heeft, dan zullen wij het daar verdedigen.
EnglishWe hope that there will be no further obstacles to the adoption of the Statute.
Wij hopen dat het Statuut nu zonder verdere problemen kan worden aangenomen.
EnglishWe must always keep sight of the interests of the child in cases of adoption.
In adoptiekwesties moeten wij altijd het belang van het kind voor ogen houden.
EnglishThe next step on this road will be the adoption of the Constitutional Treaty.
De volgende etappe op onze weg wordt de aanneming van het Constitutioneel Verdrag.
EnglishThis should not, however, prevent the adoption of the initiative by Denmark.
Dat hoeft intussen de aanneming van het Deense initiatief niet in de weg te staan.
EnglishI would therefore ask for your support for the adoption of this important measure.
Ik vraag daarom uw steun voor de aanvaarding van deze belangrijke maatregel.
EnglishAdoption at third reading is, in the end, a success for the European Parliament.
De goedkeuring in derde lezing is uiteindelijk een succes voor het Europees Parlement.
EnglishThat is to say, their adoption should be left to the discretion of the parties.
Dat wil zeggen dat het aan de partijen is deze aanbevelingen over te nemen.
EnglishGermany in particular wanted to reject its adoption right up to the last minute.
Met name Duitsland wilde tot de laatste minuut zijn goedkeuring weigeren.
EnglishI believe that adoption of this report would entail some clear benefits.
Ik denk dat het aannemen van dit verslag een aantal duidelijke pluspunten heeft.
EnglishA second very positive thing was the adoption of the Charter in its entirety.
Het is tevens een goede zaak dat het Handvest in zijn geheel is aangenomen.
EnglishThe adoption of this report is the result of a long series of arduous discussions.
De goedkeuring van dit verslag is het resultaat van een lange reeks moeizame debatten.
EnglishThis concerns the very important but also sensitive issue of adoption in Romania.
Het gaat over het uiterst belangrijke maar ook gevoelige onderwerp adoptie in Roemenië.
EnglishOnly then will the Group of the European People's Party be able to approve its adoption.
Dan zal de Europese Volkspartij werkelijk voor aanneming hiervan kunnen stemmen.
EnglishFor this reason, our group will oppose the adoption of these amendments.
Daarom zal mijn fractie zich tegen de aanneming van deze amendementen verzetten.
EnglishThe rapporteur is calling for the adoption of a panEuropean report on libraries.
Maar de rapporteur eist dat in heel Europa Europainformatiepunten in bibliotheken komen.
EnglishNaturally, I welcome the adoption this year of the statute of this court.
Uiteraard ben ik verheugd dat het statuut voor dit hof dit jaar is vastgesteld.
EnglishWe congratulate Mrs Frays on her report and will broadly support its adoption.
Wij feliciteren mevrouw Fraisse met haar verslag en steunen het van harte.
English   – This report is a further step towards the adoption of a single asylum procedure.
-- Dit verslag vormt een nieuwe stap in de richting van een uniforme asielprocedure.

Synoniemen (Engels) voor "adoption":

adoption
adopted
English
adoptive
English