EN

to adopt [adopted|adopted] {werkwoord}

volume_up
The Barcelona Spring European Council is due to adopt six environmental indicators.
In Barcelona zou de Europese Raad dit voorjaar zes milieu-indicatoren aannemen.
How are we going to adopt this amendment if it conflicts with our own texts?
Hoe kunnen we nu een amendement dat in strijd is met onze eigen tekst aannemen?
The Commission will then adopt the code at second reading.
Daarna zal de Commissie de gedragscode in tweede lezing aannemen.
Furthermore, many couples and single people cannot adopt these children.
Anderzijds zijn er talrijke paren en alleenstaanden die deze kinderen niet kunnen adopteren.
They take it to the extent that they adopt these dogs and pay EUR 150 to do so.
Zij gaan zover dat zij die honden adopteren en 150 euro betalen voor die adoptie.
And my friends actually said they were very interested in adopting her.
Mijn vrienden zeiden dat ze haar graag wilden adopteren.
to adopt

Voorbeeldzinnen voor "to adopt" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI hope it will adopt the same consistent and decisive approach in Johannesburg.
Ik hoop dat ze dat even consequent en even krachtdadig zal doen in Johannesburg.
EnglishThe Commission will adopt its proposal for a single legal base early in January.
De Commissie zal begin januari haar voorstel voor één rechtsgrondslag goedkeuren.
EnglishI think it would be preferable to adopt the Commission proposal in this respect.
Ik denk dat het beter is hiervoor het voorstel van de Commissie over te nemen.
EnglishThe European Parliament does not adopt a position on this issue in the report.
Het Europees Parlement neemt in het verslag geen standpunt in over deze kwestie.
EnglishThey take it to the extent that they adopt these dogs and pay EUR 150 to do so.
Zij gaan zover dat zij die honden adopteren en 150 euro betalen voor die adoptie.
EnglishThe decisions we are to adopt today aim to improve the quality of the service.
Met de beslissingen van vandaag willen wij de kwaliteit van de dienst verbeteren.
EnglishIt is also important to adopt tactics which offer the greatest chance of results.
Het is ook van belang een tactiek te kiezen die de meeste kans op resultaat biedt.
EnglishThe Barcelona Spring European Council is due to adopt six environmental indicators.
In Barcelona zou de Europese Raad dit voorjaar zes milieu-indicatoren aannemen.
EnglishOur intention is to adopt this proposal in the Commission on 8 November 2000.
Wij zijn van plan dit voorstel in de Commissie aan te nemen op 8 november 2000.
EnglishWhat we certainly do not need is to adopt the Swedish social model for Europe.
Wat wij in Europa in elk geval niet kunnen gebruiken is het Zweedse sociale model.
EnglishHow are we going to adopt this amendment if it conflicts with our own texts?
Hoe kunnen we nu een amendement dat in strijd is met onze eigen tekst aannemen?
EnglishThose who do not adopt the euro do not, unfortunately, have the same influence.
De landen die zich niet aansluiten krijgen helaas niet evenveel zeggenschap.
EnglishThe European Court of Justice must first adopt a position and give a judgment.
Het Europees Hof van Justitie moet eerst een positie innemen en een uitspraak doen.
EnglishThe Commission will press for the Council to adopt the directive on 11 June.
De Commissie zal erop aandringen dat de Raad de richtlijn op 11 juni goedkeurt.
EnglishMoreover, this is the procedure that we are always required to adopt in such cases.
Dit is overigens de procedure die wij in dergelijke gevallen altijd moeten volgen.
EnglishIt is therefore not necessary to adopt further legal provisions in this field.
Het is dus niet nodig extra wettelijke bepalingen op dit gebied aan te nemen.
EnglishI wish to look into the matter in depth rather than adopt a position in haste.
Ik wil dit vraagstuk nauwlettend bestuderen en niet impulsief een standpunt innemen.
EnglishPeople can think for themselves and adopt their own view of the Constitution.
Mensen kunnen voor zichzelf denken en hun eigen standpunt over de Grondwet bepalen.
EnglishAs a first step, we plan to follow the recommendations you will adopt today.
Als eerste stap willen wij de aanbevelingen die u vandaag aanneemt, opvolgen.
EnglishMy group would like to see us adopt an even-handed approach in trade policy.
Mijn fractie zou graag willen dat we het handelsbeleid evenwichtig benaderen.

Synoniemen (Engels) voor "adopted":

adopted
English
adoption
adoptive
English