EN

admissible {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
I am wondering why a question on Iraq is not admissible but a question on Cuba is - although I consider that question to be legitimate since it is a universal issue.
Ik begrijp niet waarom een vraag over Irak niet toelaatbaar is en een vraag over Cuba wel - een terechte vraag overigens, omdat het een universeel vraagstuk betreft.
As the content of the joint motion for a resolution tabled by these groups is exactly the same as those amendments, only one of the two can be admissible.
De ontwerpresolutie die door deze fracties gemeenschappelijk is ingediend heeft precies dezelfde inhoud als deze amendementen, en dat betekent dat ze niet allemaal toelaatbaar kunnen zijn.
Of course, this does not mean that instruments such as that enacted by the Helms-Burton Act are admissible, nor will they help to bring about those values.
Dit wil natuurlijk niet zeggen, mijnheer de Voorzitter, dat instrumenten, zoals die welke de wet Helms-Burton invoert, toelaatbaar zijn en kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van deze waarden.

Voorbeeldzinnen voor "admissible" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA similar question submitted in future, however, would not be declared admissible.
Een vergelijkbare vraag zal in de toekomst niet ontvankelijk worden verklaard.
EnglishAfter due consideration, I decided to rule that these amendments were admissible.
Nadat ik dit heb nagegaan, heb ik besloten, deze amendementen toe te laten.
EnglishThe President meant to say that he now declares this amendment admissible.
De Voorzitter bedoelde te zeggen dat hij dit amendement nu ontvankelijk verklaart.
EnglishI am simply trying to determine whether your report is admissible or not.
Het enige wat ik probeer te doen is te bepalen of uw verslag ontvankelijk is of niet.
EnglishI am following the Rules of Procedure and therefore rule this admissible.
Ik volg het Reglement en verklaar het amendement derhalve ontvankelijk.
EnglishThe text of this resolution is admissible and we have now voted.
Het is in orde zoals het daar staat en wij hebben er trouwens ook al over gestemd.
EnglishThe amendment is admissible, but a separate vote will be taken.
Het amendement is ontvankelijk, maar wij zullen het apart in stemming brengen.
EnglishAmendment No 6 to the Mombaur report should not be admissible.
Amendement 6 op het verslag-Mombaur moet niet-ontvankelijk worden verklaard.
EnglishMr President, I am wondering whether our own amendment is admissible.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb een vraag over de ontvankelijkheid van ons eigen amendement.
EnglishBoth establish a maximum admissible concentration of 50 mg/ l.
In beide richtlijnen is een maximaal toelaatbare concentratie van 50 mg/l vastgelegd.
EnglishThe ruling I wish to make on this matter is that I believe Amendment No 20 to be admissible.
Mijn besluit in dezen is om amendement 20 ontvankelijk te verklaren.
EnglishIn any event, is what we voted on today legally admissible?
Is de paragraaf waarover we vandaag hebben gestemd, hoe dan ook ontvankelijk?
EnglishA request to establish a quorum and a request for a roll call vote shall not be admissible
Verzoeken om vaststelling van het quorum en om hoofdelijke stemming zijn niet ontvankelijk.
EnglishThis is why the list of questions mentioned in the Dehaene report seems perfectly admissible to us.
Daarom achten wij de lijst van punten in het rapport-Dehaene ontvankelijk.
EnglishThe services responsible have considered this question and the paragraph is in fact admissible.
Onze diensten hebben zich over de zaak gebogen en de paragraaf is wel degelijk ontvankelijk.
EnglishVictory is so instrumental to commercial success that any means are admissible.
De overwinning is van doorslaggevend belang voor het commercieel succes en daarom is elk middel toegestaan.
EnglishThat is why, after consulting the services responsible, we decided that they were admissible.
Daarom hebben wij na raadpleging van de bevoegde diensten de amendementen ontvankelijk verklaard.
EnglishI have been in contact with the services and they have told us that this amendment is admissible.
Ik heb met de diensten gesproken en die hebben ons verklaard dat dit amendement ontvankelijk is.
EnglishThe administration does not decide whether or not an amendment is admissible, but the President himself.
De administratie besluit niet of een amendement ontvankelijk is, maar de Voorzitter zelf.
EnglishAlready, in one particular case, the European Court of Justice ruled that this is not admissible.
In een specifiek geval heeft het Europese Hof van Justitie al bepaald dat dit niet is toegestaan.