EN

admirably {bijwoord}

volume_up
This Commission prepared admirably for the euro and for Agenda 2000.
Deze Commissie heeft de euro en Agenda 2000 bewonderenswaardig voorbereid.
As Mr Byrne pointed out to us in an admirably clear intervention, there is no treaty base for it.
Zoals de heer Byrne ons in zijn bewonderenswaardig heldere interventie aangaf, is er op grond van het Verdrag geen basis voor.
I believe that if architecture is a conflict between form, function and space, then this has been resolved admirably.
Als wij architectuur interpreteren als conflict tussen vorm, functie en ruimte meen ik te mogen vaststellen dat hier over het geheel genomen een bewonderenswaardig resultaat is bereikt.

Voorbeeldzinnen voor "admirably" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWell, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
Ik bewonder de rust die de leden hebben weten te bewaren tijdens de demonstratie.
EnglishWe have a single framework for ACP cooperation, and it operates quite admirably.
We hebben één kader voor de ACS-samenwerking, en dat werkt uitstekend.
EnglishThe car was there to give the exhibition popular appeal and succeeded admirably.
De auto stond er alleen maar om de aandacht van de mensen te trekken en dat is uitstekend gelukt.
EnglishThis Commission prepared admirably for the euro and for Agenda 2000.
Deze Commissie heeft de euro en Agenda 2000 bewonderenswaardig voorbereid.
EnglishThat is our cultural duty, and it is one which the rapporteur has fulfilled admirably.
Dat is onze culturele opdracht en de rapporteur is die op bewonderenswaardige wijze nagekomen.
EnglishOverall, the Directorate-General for Competition has behaved admirably.
Over het geheel genomen heeft het directoraat-generaal Concurrentie ook op dit punt prima werk geleverd.
EnglishThis has been a useful, if admirably atypical, debate.
Dit is een nuttig, hoewel aangenaam ongebruikelijk debat geweest.
EnglishIt is thus a long term job that the Committee will take on board but it will carry it out admirably.
De commissie zal dit werk van lange adem op zich nemen en zij zal zich uitstekend van deze taak kwijten.
EnglishKen Collins, Carlos Pimenta have traced it admirably.
Ken Collins, collega Carlos Pimenta hebben het prima verwoord.
EnglishThe Finns have once again prepared themselves admirably.
De Finnen hebben zich weer eens uitstekend voorbereid.
EnglishI think that fits in admirably with today's debate.
Ik vind dat dit precies past in de huidige discussie.
EnglishAs Mr Byrne pointed out to us in an admirably clear intervention, there is no treaty base for it.
Zoals de heer Byrne ons in zijn bewonderenswaardig heldere interventie aangaf, is er op grond van het Verdrag geen basis voor.
EnglishMr Sasi has admirably summarised the results of last week's European Union/ Russia summit.
De heer Sasi heeft een voortreffelijke samenvatting gegeven van de resultaten van de vorige week gehouden Top tussen de EU en Rusland.
EnglishMr President, I insist on congratulating Mr Manders as I think that he has performed his task admirably.
Voorzitter, ik sta erop collega Manders te feliciteren want ik vind dat hij zich behoorlijk van zijn taak gekweten heeft.
EnglishAs the Commissioner demonstrated admirably to Mr Elles, candour is sometimes an obligation of friendship.
Zoals de commissaris op voortreffelijke wijze aan de heer Elles heeft uitgelegd, is openhartigheid bij vriendschap soms een verplichting.
EnglishAnd he has succeeded admirably.
EnglishAnd we asked for more precise measuring methods; in my opinion, the Ispra research institute has acquitted itself of this task quite admirably.
En we vroegen meer precieze meetmethoden; ik denk dat het onderzoeksinstituut in Ispra zijn huiswerk niet slecht heeft gedaan.
EnglishThis is actually his first report to the Parliament and I think that in conjunction with our group he has carried out this task admirably.
Dit is zijn eerste verslag in het Parlement, en ik meen dat hij zijn taak ook in samenwerking met onze fractie heel goed heeft vervuld.
EnglishIn its communication, the Commission has found a framework for the social agenda which I think admirably reflects the spirit of the Lisbon Summit.
In haar mededeling heeft de Commissie een kader voor de sociale agenda vastgesteld, waarbij ze de geest van de Top in Lissabon trouw is gebleven.
EnglishI believe that if architecture is a conflict between form, function and space, then this has been resolved admirably.
Als wij architectuur interpreteren als conflict tussen vorm, functie en ruimte meen ik te mogen vaststellen dat hier over het geheel genomen een bewonderenswaardig resultaat is bereikt.

Synoniemen (Engels) voor "admirably":

admirably
admiral
admiration
admirer