EN

admirable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Their efforts have been admirable and quite extraordinarily extensive.
Hun inspanningen waren bewonderenswaardig en buitengewoon intensief.
I believe that his approach is absolutely admirable.
Ik ben van mening dat zijn aanpak zeer bewonderenswaardig is.
Despite initial scepticism, the Convention has managed to strike an admirable compromise.
Ondanks de aanvankelijke scepsis is de Conventie erin geslaagd een bewonderenswaardig compromis te bereiken.

Voorbeeldzinnen voor "admirable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat sets the background to this admirable resolution which is before us today.
Dit vormt de achtergrond van de bewonderenswaardige resolutie die nu voor ons ligt.
EnglishIn this respect, the methods proposed by Mrs Mosiek-Urbahn are entirely admirable.
De methodologie die mevrouw Mosiek-Urbahn voorstelt, is in dat opzicht voortreffelijk.
EnglishTheir efforts have been admirable and quite extraordinarily extensive.
Hun inspanningen waren bewonderenswaardig en buitengewoon intensief.
EnglishI applaud the work of the rapporteur and his admirable consistency.
Mijn complimenten derhalve voor de rapporteur en zijn standvastigheid.
EnglishHistorically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
Turkije heeft in historisch opzicht bewonderenswaardige inspanningen gedaan om nader te komen tot Europa.
EnglishIt would obviously be admirable if things could be sorted out even before next week.
Het zou uiteraard uitstekend zijn als deze zaak zelfs al voor volgende week geregeld zou kunnen worden.
EnglishPresident, I have to compliment Mrs Sierra González on her admirable report.
Mijnheer de Voorzitter, ik moet mevrouw Sierra González mijn complimenten maken voor haar voortreffelijke verslag.
EnglishDespite initial scepticism, the Convention has managed to strike an admirable compromise.
Ondanks de aanvankelijke scepsis is de Conventie erin geslaagd een bewonderenswaardig compromis te bereiken.
EnglishIn this sense, the rapporteur's analysis strikes me as being an admirable starting point.
De analyse die de rapporteur hier destijds van heeft gemaakt, lijkt mij daarvoor een zeer geschikt uitgangspunt.
EnglishThere would seem to be scope for the admirable dictum: " if it ai n't broke, do n't fix it ".
Het uitstekende advies om niet te gaan rommelen aan dingen die goed functioneren, lijkt ook hier op te gaan.
EnglishI believe that his approach is absolutely admirable.
Ik ben van mening dat zijn aanpak zeer bewonderenswaardig is.
EnglishSo I think Mr Escudero's report is admirable.
Ik vind het verslag van de heer Escudero dan ook bewonderenswaardig.
EnglishTo sum up, greater economic freedom in this region is an admirable and commendable development.
Samenvattend: grotere economische vrijheid in dit gebied is een bewonderenswaardige en prijzenswaardige ontwikkeling.
EnglishIt is simply admirable, and I want to say thank you.
Het is gewoon bewonderenswaardig en ik dank u hiervoor.
EnglishThe aim of simplifying VAT is an admirable one.
Het doel van vereenvoudiging van de BTW is uitstekend.
EnglishThe offer by the Dutch government to establish the Criminal Tribunal in The Hague is, of course, admirable.
Het aanbod van de Nederlandse regering om het straftribunaal in Den Haag te vestigen is natuurlijk een uitstekende zaak.
EnglishThis is no doubt admirable and important, but in my view it should happen in a completely different manner.
Dat is een zeer behartigenswaardig en belangrijk streven, maar dat moet mijns inziens op een heel andere manier gebeuren.
EnglishSecondly, let me refer briefly to the admirable report by Mr Titley on the code of conduct on arms exports.
Verder wil ik kort ingaan op het uitstekende verslag van de heer Titley over de gedragscode net betrekking tot wapenexport.
EnglishFirst of all the quality of the men - and especially the women - who are fighting often with admirable courage.
Allereerst de kwaliteit van de mannen - en vooral van de vrouwen - die veelal met een bewonderenswaardige moed strijden.
EnglishMr Martinez, you are an admirable jurist.
Mijnheer Martinez, u bent een deskundig jurist.

Synoniemen (Engels) voor "admirably":

admirably
admiral
admiration
admirer