EN

administration {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The current regulation does not contain clear provisions on good administration.
De vigerende verordening bevat geen duidelijke bepalingen inzake behoorlijk bestuur.
It is a matter of legal security, an efficient administration and effective democracy.
Het gaat om rechtszekerheid, een effectief bestuur en een effectieve democratie.
They want greater effectiveness in legislation and administration.
Ze willen een effectievere wetgeving en een effectiever bestuur.
administration (ook: control, government, regimen, rule)
We did so with the last administration and we are doing so with this one.
Dat deden we met de vorige regering en we doen het ook met de huidige regering.
The administration that succeeded Clinton ’ s put a stop to all these efforts.
De regering die na Clinton kwam, heeft al deze inspanningen beëindigd.
The Bush administration is largely responsible for the deadlock in negotiations.
De regering Bush is in hoge mate verantwoordelijk voor het stuklopen van de onderhandelingen.
administration (ook: management)
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Het beheer van de structuurfondsen wordt gekenmerkt door traagheid en bureaucratie.
" Good administration " is the opposite of " maladministration ".
' Goed beheer ' is het tegenovergestelde van ' wanbeheer '.
I would like to touch on the actual administration of resources in the Baltic Sea.
Ik wil ook iets zeggen over het beheer zelf van de visbestanden in de Oostzee.
administration (ook: government)
Like any administration, it has a duty to inform political representatives.
Zoals iedere overheid dient zij de politieke vertegenwoordigers te raadplegen.
Public administration, universities and business should pool their strengths and specialise.
De overheid, universiteiten en ondernemingen moeten hun krachten bundelen en zich specialiseren.
No administration or institution is infallible.
Geen overheid en geen instelling is onfeilbaar.
administration (ook: management)
The administration of procurement will be considerably simplified.
De administratie voor aanbestedingen wordt aanzienlijk vereenvoudigd.
All administration and all subsidies are nowadays dealt with by computer.
Alle subsidies en alle administratie zijn tegenwoordig geïnformatiseerd.
There is significant pressure to develop administration in the Union.
De ontwikkeling van de administratie van de Unie staat onder aanzienlijke druk.
administration (ook: management)
Under these circumstances I will not take part in the appointment of the administration of the European Central Bank and I will abstain in the vote.
Ik wens niet deel te nemen aan deze procedure voor de benoeming van de directie van de Europese Centrale Bank en onthoud mij van stemming.
Today, during the part-session in Strasbourg, it is assumed that we will endorse the administration of the European Central Bank.
Vandaag worden wij tijdens deze voltallige vergadering in Straatsburg geacht onze goedkeuring te hechten aan de benoeming van de directie van de Europese Centrale Bank.
administration
This proposal is designed to definitively prohibit the marketing of BST and its administration to dairy cows.
Met het onderhavig Commissievoorstel wordt een definitief verbod voor het op de markt brengen en de toediening van BST aan koeien beoogd.
A duration stipulation of this kind will have to be supported by a bibliographic case, underpinned by scientific facts which justify the nutritional objective and the period of administration.
Zo'n tijdsduurbepaling zal moeten worden ondersteund door een bibliografisch dossier, onderbouwd met wetenschappelijke feiten die het voedingsdoel en de periode van toediening rechtvaardigen.
administration (ook: government, province)

Voorbeeldzinnen voor "administration" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe oppose the idea of an agency whose administration would continue indefinitely.
Wij willen geen bureau dat om louter administratieve redenen blijft voortbestaan.
EnglishA corrupt administration is part of daily life in many neighbouring countries.
Een corrupt bestuur maakt deel uit van het dagelijkse leven in veel buurlanden.
EnglishThe money which is returned is also loaded with a mass of rules and administration.
Het geld dat terugvloeit is ook gebonden aan enorm veel regels en bureaucratie.
EnglishThe hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Het beheer van de structuurfondsen wordt gekenmerkt door traagheid en bureaucratie.
EnglishI would like to touch on the actual administration of resources in the Baltic Sea.
Ik wil ook iets zeggen over het beheer zelf van de visbestanden in de Oostzee.
EnglishIn short, we are supposed to submit our whole body and soul to the administration.
Kortom wij dienen onze hele ziel en zaligheid voor te leggen aan de administratie.
EnglishThe current regulation does not contain clear provisions on good administration.
De vigerende verordening bevat geen duidelijke bepalingen inzake behoorlijk bestuur.
EnglishThis will mean improvements in administration and simplified systems at all levels.
Dat vereist op elk niveau een verbetering en vereenvoudiging van de administratie.
EnglishMoreover, such aid is often also misappropriated by the local administration.
Verder verdwijnen die steungelden ook vaak in de zakken van de lokale bestuurders.
EnglishIt is a matter of legal security, an efficient administration and effective democracy.
Het gaat om rechtszekerheid, een effectief bestuur en een effectieve democratie.
EnglishIn fact, we were rather worried about their administration and distribution.
Eerder waren wij over het beheer en de verdeling van de middelen wat ongerust.
EnglishThe US Administration is putting forward a new strategy for re-organising the world.
De Amerikaanse regering plaatst ons voor een strategie voor een nieuwe wereldorde.
EnglishIn this connection, we must check up on the matter of parliamentary administration.
In dit verband moet naar de administratie van het Parlement worden gevraagd.
EnglishNaturally that goes hand in hand with a very badly developed public administration.
Dat gaat natuurlijk gepaard met een heel slecht ontwikkeld openbaar bestuur.
EnglishLike any administration, it has a duty to inform political representatives.
Zoals iedere overheid dient zij de politieke vertegenwoordigers te raadplegen.
EnglishA thorough reform of the administration will require a great deal of energy.
Ook een grondige hervorming van de administratie zal nog veel energie vragen.
EnglishWe did so with the last administration and we are doing so with this one.
Dat deden we met de vorige regering en we doen het ook met de huidige regering.
EnglishYou are very well aware of the different components of the administration package.
U bent goed op de hoogte van de verschillende onderdelen van het pakket administratie.
EnglishThe US Administration is not going to change its position before the election.
Het standpunt van de regering van de VS zal voor de verkiezingen niet meer veranderen.
EnglishThere is an enormous amount of administration involved in the present scheme.
De huidige verordening brengt een enorme administratieve rompslomp teweeg.