EN

administered  {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
administered  (ook: infused , transfused )
Like half the antibiotics in this country are not administered to people, but to animals.
Zoals de helft van de antibiotica in dit land wordt niet aan mensen toegediend, maar aan dieren.
At present such a distinction cannot be made once a vaccination has been administered.
Op dit moment is het niet mogelijk dit onderscheid te maken als eenmaal een vaccinatie is toegediend.
Seen in purely medical terms, large doses of hormones have to be administered in order to obtain egg cells.
Medisch gezien moeten aanzienlijke doses hormonen worden toegediend om eicellen te verkrijgen.

Voorbeeldzinnen voor "administered " in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLeghold traps are the cruellest punishment that can be administered to an animal.
Vangijzerklemmen zijn de wreedste straf die een dier kan aandoen.
EnglishI would just point that out to you, because the rules are indeed administered in that way.
Ik zou u daarop willen wijzen, omdat wij daar ook echt de hand aan houden.
EnglishOtherwise, we shall end up with a centrally administered form of ‘ eurosclerosis’.
Anders krijgen we een centraal gestuurde u201Ceuroscleroseu201D.
EnglishThe reason given is that more than ECU 11 million cannot be administered.
Als reden wordt aangevoerd dat een bedrag van meer dan 11 miljoen niet te beheren zou zijn.
EnglishAppropriations are being administered in a way that is too bureaucratic, ponderous and confusing.
Er is sprake van een bureaucratisch, log en verwarrend beheer van de middelen.
EnglishThe vaccination administered is effective for only six to nine months.
De toegediende vaccinatie is slechts zes tot negen maanden werkzaam.
EnglishAll administered savings, savings bank books and building society savings plans are set to disappear.
Het beheerde sparen, de spaarboekjes, de PEL zijn allemaal tot verdwijnen gedoemd.
EnglishEMU is to be administered by experts over whom no political control will be possible.
De EMU zal worden bestuurd door deskundigen die onbereikbaar zullen zijn voor beleidsmatige sturing.
EnglishLike half the antibiotics in this country are not administered to people, but to animals.
Zoals de helft van de antibiotica in dit land wordt niet aan mensen toegediend, maar aan dieren.
EnglishAt present such a distinction cannot be made once a vaccination has been administered.
Op dit moment is het niet mogelijk dit onderscheid te maken als eenmaal een vaccinatie is toegediend.
EnglishStructural Fund monies and agricultural expenditure are administered by the Member States.
De subsidies uit de structuurfondsen en de landbouwuitgaven worden immers door de lidstaten beheerd.
EnglishThey were unique in that they were administered and organized by foreigners - by us, in fact.
Zij waren uniek, omdat zij georganiseerd en geleid werden door buitenlanders - door ons in feite.
EnglishCommissioner, my group will vote for humanitarian aid administered by civilians in Iraq.
Mijnheer de commissaris, mijn fractie zal vóór de humanitaire hulpverlening door burgers in Irak stemmen.
EnglishSo we, in experiments, have administered testosterone to men.
Dus deden we proeven waarbij we testosteron toedienden aan mannen.
EnglishTravel expenses can be easily administered by giving Parliamentarians travel cards.
De reisvergoeding kan gemakkelijk via een aan de parlementariërs af te geven reiskaart worden geadministreerd.
EnglishBut justice still has to be administered if the Court is to be strengthened.
Maar gerechtigheid dient wel gerechtigheid te zijn.
EnglishNo less than 10 % of the total development money worldwide is administered by the Commission.
Niet minder dan 10 procent van al het ontwikkelingsgeld in de wereld wordt door de Commissie beheerd.
EnglishIt's a systems-level look at how education is administered and what is being offered and to whom.
Het is een systeembreed overzicht over hoe het onderwijs wordt beheerd en wat wordt aangeboden aan wie.
EnglishQuite correctly, he notes that the majority of the EU's budget is administered in the Member States.
Hij merkt zeer terecht op dat het merendeel van de begroting van de EU wordt beheerd in de lidstaten.
EnglishSeen in purely medical terms, large doses of hormones have to be administered in order to obtain egg cells.
Medisch gezien moeten aanzienlijke doses hormonen worden toegediend om eicellen te verkrijgen.