EN

adjustments {meervoud}

volume_up
These are not comments on the substance, but rather comments about the adjustments.
Het betreft geen inhoudelijke opmerkingen, maar opmerkingen over de aanpassingen.
I stress that these are technical adjustments - not changes of substance or of principle.
Nogmaals: dit zijn technische aanpassingen, geen inhoudelijke of principiële wijzigingen.
The European Council will then give its opinion on those adjustments.
De Europese Raad zal zich vervolgens over deze aanpassingen uitspreken.

Voorbeeldzinnen voor "adjustments" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese are not comments on the substance, but rather comments about the adjustments.
Het betreft geen inhoudelijke opmerkingen, maar opmerkingen over de aanpassingen.
EnglishSigning up to the convention requires adjustments to Swedish law, however.
Toetreding tot dit Verdrag vereist echter een aanpassing van het Zweedse recht.
EnglishI think we can resolve this question by making technical adjustments following the vote.
Ik denk dat wij dit in een technische aanpassing na de stemming kunnen oplossen.
EnglishThe reform of the welfare state is at the heart of the necessary adjustments.
De hervorming van de verzorgingsstaat vormt de kern van de noodzakelijke aanpassingen.
EnglishThey are directly related to liberal policies of structural adjustments.
Zij zijn rechtstreeks verbonden aan het liberale structurele aanpassingsbeleid.
EnglishAs I am the rapporteur, I would have liked to have seen such adjustments.
Als rapporteur stel ik het op prijs dat die wijzigingen worden doorgevoerd.
EnglishParliament has made a number of adjustments and refinements to the proposal.
Het Parlement heeft een aantal aanpassingen en nuanceringen op het voorstel aangebracht.
EnglishThis is why we need instruments for applying financial sanctions and adjustments.
Wij hebben daarvoor echter correctie- en sanctiemogelijkheden nodig.
EnglishTherefore adjustments need to be made in areas such as taxation and insurance law.
Daarom moet hierbij een aanpassing op fiscaal en verzekeringsrechtelijk gebied plaatsvinden.
EnglishThis means that precise net adjustments, as proposed by the Commission, are difficult.
Daarom zijn precieze netto-correcties, zoals de Commissie voorstelt, een hachelijke zaak.
EnglishIn the past, too, we made adjustments- more or less - every year.
Ook in het verleden hebben wij bijna elk jaar wel aanpassingen moeten doorvoeren.
EnglishWhen the directive is evaluated, we will need to decide whether adjustments need to be made.
Als de richtlijn geëvalueerd wordt dan moeten wij zien of er aanpassingen nodig zijn.
EnglishOn account of all this, it is excellent that these reviews and adjustments are being undertaken.
Het is daarom zeer goed dat deze herzieningen en correcties worden doorgevoerd.
EnglishIn the light of that it may of course prove necessary to make certain changes and adjustments.
In het licht daarvan kunnen bepaalde wijzigingen en aanpassingen nodig zijn.
EnglishI stress that these are technical adjustments - not changes of substance or of principle.
Nogmaals: dit zijn technische aanpassingen, geen inhoudelijke of principiële wijzigingen.
EnglishThis involves adjustments and sometimes greater costs due to the exchange-rate variations.
Dit brengt aanpassingen en soms hoge kosten mee als gevolg van wisselkoersschommelingen.
EnglishA number of adjustments have been made to legislation in order to prevent torture.
Dat land heeft een aantal aanpassingen van de wetgeving verricht teneinde foltering te voorkomen.
EnglishIt is enough to introduce the necessary adjustments in the Accession Treaty.
Het is voldoende om de daarvoor benodigde aanpassingen in het toetredingsverdrag aan te brengen.
EnglishIn other words, it is a question of making adjustments to the legal conditions in this area too.
Het is dus noodzakelijk dat we ook hier de wettelijke voorwaarden aanpassen.
EnglishThe European Council will then give its opinion on those adjustments.
De Europese Raad zal zich vervolgens over deze aanpassingen uitspreken.