EN

adjustment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1999 budget procedure - Adjustment of the financial perspective
Begrotingsprocedure 1999 - Aanpassing van de financiële vooruitzichten
speeding up the adjustment of industry to structural changes;
de aanpassing van de industrie aan structurele veranderingen te bespoedigen;
This is why I am talking about adjustment and not increase.
Daarom heb ik niet over " verhoging ", maar over " aanpassing " gesproken.
In some cases, these concern the application of the agreements, or a slight adjustment or interpretation of the text to be specified.
In sommige gevallen gaat het om de toepassing van de akkoorden of om een nuancering of om een te specificeren interpretatie van de tekst.
And, as President-in-Office, I can assure you once again that the adjustment of the financial perspectives will be exercised in full application of Article 25 of the Interinstitutional Agreement.
En als fungerend voorzitter kan ik u nogmaals verzekeren dat bij de aanpassing van de financiële vooruitzichten paragraaf 25 van het Interinstitutioneel Akkoord volledig in acht zal worden genomen.
The amounts referred to in Articles 18, 19, 23 and 24 shall be adjusted each year, as part of the technical adjustment provided for in paragraph 15 of the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999.
De in de artikelen 18, 19, 23 en 24 genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast in het kader van de technische aanpassing op grond van punt 15 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999.
This measure, crucial as it is, will not, however, be any more adequate than was the creation, on 1 March, of a European Globalisation Adjustment Fund.
Deze maatregel, hoe cruciaal hij ook moge zijn, biedt echter niet meer soelaas dan de oprichting op 1 maart van een Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering.
A European law of the Council shall establish the adjustments necessary to the system introduced pursuant to this Section.
    Bij Europese wet van de Raad worden de nodige aanpassingen van de bij deze afdeling ingestelde regeling vastgesteld.
Following the so-called lost decade of the 1980s, the International Monetary Fund's structural adjustment applied a coercive mechanism which produced a mirage of recovery and growth.
Na de zogenoemde verloren jaren " 80 heeft de structurele regeling van het Internationaal Monetair Fonds een dwangmechanisme toegepast dat tot een luchtspiegeling van herstel en groei heeft geleid.
A fundamental reform, not just an adjustment to this or that institution!
Wij hebben een diepgaande hervorming nodig en niet alleen kleine verbeteringen aan een of andere instelling.
This development means an enormous adjustment and an enormous challenge for both the general public and the economy.
Deze ontwikkeling betekent voor de mensen en ook voor de economie een enorme omschakeling en uitdaging.
Finally, Mr President, let us not forget that the adjustments and the need for social measures will continue everywhere.
En tot slot, mijnheer de Voorzitter, mogen we niet vergeten dat de omschakeling en de behoefte aan sociale maatregelen zich overal kunnen blijven voordoen.
The decision taken by the Council in 1993 on structural change, reorganization and the adjustment of capacity was then backed by a number of initiatives from the Commission.
Het besluit dat de Raad in 1993 heeft genomen inzake de structurele wijziging, omschakeling en capaciteitsaanpassing werd door verschillende initiatieven van de Commissie ondersteund.
adjustment (ook: adaptation)
adjustment (ook: adaptation)

Voorbeeldzinnen voor "adjustment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe first step could be to remove the automatic cost of living adjustment.
De eerste stap zou de afschaffing van de automatische indexatie kunnen zijn.
EnglishEconomic adjustment policies are beginning to reap rewards in many areas.
Economische aanpassingsmaatregelen beginnen in veel gebieden vruchten af te werpen.
EnglishBut at the same time, it provides for a short, further period of adjustment.
Maar het staat tegelijkertijd een korte, verdere aanpassingsperiode toe.
EnglishThat would take away any chance of adjustment for many of the regions.
Op die manier krijgen sommige regio's gewoon geen kans meer om zich aan te passen.
EnglishThe European Union is still going through a period of adjustment to the year 2006.
De Europese Unie bevindt zich in 2006 nog in een tijd van aanpassing.
EnglishOnce again, I will make sure the technical adjustment is carried out.
Ik zal er ook hier op toezien dat deze technische wijziging wordt uitgevoerd.
EnglishThe time for expectations, transitions and adjustment is, therefore, over.
De tijd van verwachtingen, overgang en aanpassingen is derhalve voorbij.
EnglishSanctions work well if they serve to bring about extension, prevention and adjustment.
Sancties functioneren als zij preventief en remmend werken en aanpassingen teweegbrengen.
EnglishWe have not made this heading the adjustment variable of a minimalist budget package.
We hebben deze rubriek niet tot sluitpost gemaakt van een minimalistisch begrotingspakket.
EnglishStructural adjustment brought improvements in the effectiveness of the corporate sector.
Door structurele aanpassingen is het bedrijfsleven efficiënter geworden.
EnglishAccount must also be taken of social and environmental aspects during the adjustment process.
Bij de aanpassing moet ook met sociale en milieu-aspecten rekening worden gehouden.
EnglishUS President Lyndon Johnson approved the Cuban Adjustment Act in 1966.
In 1966 keurde de Amerikaanse president Lyndon Johnson de zogenaamde goed.
EnglishAdjustment of the multi-annual programmes is also important in the light of enlargement.
Met het oog op de uitbreiding is ook de aanpassing van het meerjarenprogramma van belang.
EnglishThirdly, there is the Globalisation Adjustment Fund in paragraph 31.
Ten derde: het fonds voor aanpassing aan de globalisering uit paragraaf 31.
EnglishThat would at least be a step towards an adjustment in the other direction.
Hierdoor zou dan toch één keer een stap naar aanpassing in de andere richting worden gedaan.
EnglishThis is because our proposal already provides for an adjustment of this kind in Article 10.
In artikel 10 van ons voorstel wordt namelijk al in een dergelijke aanpassing voorzien.
EnglishSo there is no escaping the need to continue the policy of budgetary adjustment.
Daarom moeten de budgettaire inspanningen worden voortgezet.
EnglishDespite this, we also know, on the other hand, that there are problems with adjustment.
Wij weten echter ook dat dit aanpassingsproblemen zal opleveren.
EnglishThis proposal for a legal basis should therefore be considered a technical adjustment.
Dit voorstel voor een rechtsgrondslag dient daarom te worden gezien als een technische wijziging.
Englishspeeding up the adjustment of industry to structural changes;
de aanpassing van de industrie aan structurele veranderingen te bespoedigen;