EN

adjourn {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
We will therefore have to respect the rules of this House and adjourn the vote until the Strasbourg sitting.
We zullen dus de regels van dit Huis moeten respecteren en de stemming moeten uitstellen tot de Straatsburgzitting.
Mr President, I wish to oppose that, because this report is a good one, and it would be a pity if we were to adjourn it.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou hier tegen willen pleiten want dit is een goed verslag en het zou jammer zijn als we de behandeling zouden uitstellen.
If we have to adjourn and take up another subject, we should have an urgency debate on transport to Strasbourg!
Indien wij het debat moeten uitstellen en op een ander onderwerp overgaan, moet er naar mijn mening een spoeddebat over vervoer naar en van Straatsburg worden ingelast.
Mr President, we have adjourned the debate on beef labelling until late this evening.
Mijnheer de Voorzitter, we verschuiven het debat over de etikettering van rundvlees naar de late avond.
Should we adjourn it until noon tomorrow or until noon on Thursday?
Wenst u dat de stemming wordt verdaagd tot de stemmingen van morgen of van overmorgen?
Once again, I should like to propose that this item be adjourned, or perhaps dealt with as rapidly as possible without debate.
Mevrouw de Voorzitter, ik stel voor ook dit agendapunt te verdagen of zonder debat zo snel mogelijk af te handelen.
Finally, the court announced this morning that the trial was being adjourned until 1 May, which is a step forward, at least.
De rechtbank heeft tenslotte vanochtend aangegeven dat het proces naar 1 mei verdaagd is, wat al een stap in de goede richting is.

Voorbeeldzinnen voor "adjourn" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe will now adjourn the vote and resume after the formal sitting.
Wij onderbreken thans de stemming en hervatten deze na de plechtige vergadering.
EnglishI shall now put the request to adjourn the joint debate to the vote.
Ik leg het verzoek om uitstel van de gecombineerde beraadslaging ter stemming voor.
EnglishWe now adjourn the sitting until the beginning of the vote at 5.30 p. m.
Wij onderbreken nu de vergadering tot aan de stemmingen om 17.30 uur.
EnglishShould we adjourn it until noon tomorrow or until noon on Thursday?
Wenst u dat de stemming wordt verdaagd tot de stemmingen van morgen of van overmorgen?
EnglishWe now have to adjourn the continuation of this debate until 9.30 p. m.
Nu moeten wij de voortzetting van dit debat opschorten tot 21.30 uur.
EnglishWe will now adjourn the debate since we must proceed to the vote, which will take a while.
Wij onderbreken het debat nu voor de stemming, die lang gaat duren.
EnglishWe must adjourn the debate until the Commissioner is here.
Wij dienen de beraadslagingen op te schorten totdat de commissaris is aangekomen.
EnglishWe shall adjourn the sitting and leave the Chamber immediately.
We onderbreken de vergadering en ik vraag u de zaal nu te verlaten.
EnglishWe shall adjourn the debate at this point because of Question Time.
Wij sluiten het debat af omdat het vragenuur is aangebroken.
EnglishTherefore we will adjourn until the vote at 6.30 p. m.
Daarom zullen we de vergadering onderbreken tot de stemming om 18.30 uur.
EnglishWe shall adjourn the debate at this point for voting time.
Aangezien het tijdstip voor de stemmingen is aangebroken wordt het debat thans onderbroken.
EnglishThis document is not a Parliament document and therefore there is no reason to adjourn the debate.
Dit is geen document van het Parlement en er is dan ook geen reden om het debat op te schorten.
EnglishWe shall adjourn the debate at this point for Question Time.
Het debat wordt thans onderbroken en vanavond om 21.00 uur hervat.
EnglishWe shall now adjourn the debate; it will be resumed at 3 p. m.
Wij onderbreken nu het debat en hervatten het om 15.00 uur.
EnglishWe shall adjourn the debate here and resume it at 3 p. m.
Wij onderbreken nu het debat en zetten het om 15.00 uur voort.
EnglishWe shall adjourn this debate now and resume at 9 p. m.
We zullen dit debat nu onderbreken en om 21.00 uur verdergaan.
EnglishWe will now adjourn the debate and resume it at 6 p. m.
Het debat wordt nu onderbroken en om 18.00 uur voortgezet.
EnglishLadies and gentlemen, we shall adjourn the debate at this point; it will be resumed after the topical and urgent debate.
Waarde collega's, we gaan dit debat onderbreken en hervatten het na het actualiteitendebat.
EnglishLadies and gentlemen, we shall adjourn the debate on the budget which will resume this evening at 9 p. m.
Geachte collega's, wij onderbreken nu het debat over de begroting en zetten dit vanavond om 21.00 uur voort.
EnglishWe will now proceed to vote on Mr Lannoye's request to adjourn the vote on this item on the agenda.
Wij gaan nu over tot de stemming over het verzoek van de heer Lannoye om de stemming over dit agendapunt uit te stellen.

Synoniemen (Engels) voor "adjourn":

adjourn
adjournment