EN

adherence {zelfstandig naamwoord}

volume_up
adherence (ook: allegiance, fidelity)
Poland is attacked as a committed ally of the United States, and indirectly for its adherence to traditional values and opposition to European uniformity.
Polen wordt aangevallen als toegewijde bondgenoot van de Verenigde Staten, en indirect wegens zijn gehechtheid aan traditionele waarden en zijn verzet tegen Europese uniformiteit.

Voorbeeldzinnen voor "adherence" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Chairman will therefore have to strictly monitor adherence to speaking times.
De Voorzitter zal daarom strikt toezien op de eerbiediging van de spreektijd.
EnglishOur approach is based on strict conditionality and adherence to undertakings.
Onze aanpak is gebaseerd op strikte voorwaardelijkheid en vasthouden aan beloften.
EnglishThe Council fundamentally expects and relies on Parliament's adherence to this strategy.
De Raad rekent volledig op de instemming van het Parlement met deze strategie.
EnglishAnywhere between five and 10 percent increase in adherence, just as a result of this.
Ergens tussen de vijf en tien procent verhoging van de therapietrouw, alleen maar hierdoor.
EnglishWhat we are concerned with here is Member States’ adherence to their budgets.
Het gaat hierbij om de naleving van de begroting van de lidstaten.
EnglishHow, too, are we to ensure actual adherence to working standards and norms?
En hoe wil men eigenlijk garanderen dat iedereen zich ook inderdaad aan de normen en standaarden houdt?
EnglishAdherence to market conditions in the EU will not solve the problems of the energy market.
Het vertrouwen in de marktwerking in de Europese Unie lost de problemen van de energiemarkt niet op.
EnglishSecondly, adherence to the principle that women researchers should have equal opportunities.
Ten tweede moeten we ook voor vrouwelijke onderzoekers het principe van gelijke kansen in acht nemen.
EnglishInsufficient progress has been made towards diversification; consistent adherence to the present course is essential.
Er is nog niet voldoende gediversifieerd en daarom moet men consequent koers houden.
EnglishI again urge reconsideration of the rigid adherence to the 75 % of GDP criteria.
Ik dring er nogmaals op aan om te heroverwegen of het nodig is zo stug vast te houden aan het 75 %-criterium voor het BBP.
EnglishThis also includes adherence to the wage agreements in force where the principal is located.
Daartoe behoort ook de inachtneming van de collectieve arbeidsovereenkomsten die op de plaats van de opdracht gelden.
EnglishI have supported the single currency and Portugal's adherence to the proposed conditions and dates.
Ik heb de gemeenschappelijke munt en de participatie van Portugal op de vastgelegde voorwaarden en data gesteund.
EnglishThe decision to lift the ban followed the scrupulous adherence of the UK to the Florence Agreement.
Het besluit tot opheffing van het embargo volgde op de scrupuleuze naleving door Engeland van het akkoord van Florence.
EnglishThe closest possible attention is being paid to Nigeria's adherence to the principles of the Cotonou Agreement.
Voorts wordt de naleving van de beginselen van de Overeenkomst van Cotonou buitengewoon nauwlettend gevolgd.
EnglishThe Commission is above the NRAs, and its role must be to monitor the adherence to rules common to all.
De Commissie staat boven de nationale regelgevende instanties en heeft als taak de algemene spelregels te controleren.
EnglishThe Commission is very wrong to put adherence to the rules side by side with political judgment.
De Commissie doet er bepaald geen goed aan naleving van regels en gezond politiek verstand lijnrecht tegenover elkaar te plaatsen.
EnglishWe will lose this privilege if we do not authorize our adherence before the 16 November 1998, that is, in one year's time.
Wij zouden dit voorrecht verliezen als we de toetreding niet vóór 16 november 1998, dus over één jaar, goedkeuren.
EnglishMy colleague, Mr Herman Schmid, is right to denounce any future adherence to this approach in employment policy.
Terecht klaagt mijn fractiegenoot Herman Schmid als rapporteur voortzetting van die lijn bij het werkgelegenheidsbeleid aan.
EnglishWithout adherence to the strictest possible safety standards there can be no talk of accession to the European Union.
Zonder inachtneming van de strengst mogelijk veiligheidsnormen kan van toetreding tot de Europese Unie geen sprake zijn.
EnglishAnd, anyway, despite the fact that they were far superior in adherence, and the quality of their tomato paste, Prego was struggling.
Maar in ieder geval, ondanks dat ze veel adhesiever waren, en de tomatenpasta beter was, bleef Prego worstelen.

Synoniemen (Engels) voor "adherence":

adherence
adherent
English