EN

addressed {voltooid deelwoord}

volume_up
addressed
There is none of this quality of being addressed with these Charles Bonnet hallucinations.
Die eigenschap van aangesproken te worden heb je niet bij Charles Bonnet-hallucinaties.
Mr President, we addressed this question last week in a perfectly normal manner.
Voorzitter, wij hebben die kwestie aangesproken vorige week op een totaal normale manier.
It is also addressed to us who have Europe for our home and sit in this Parliament.
Daarmee zijn ook wij persoonlijk aangesproken hier in Europa en het Europees Parlement.

Voorbeeldzinnen voor "addressed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
Dit is een van de kernpunten waarover het Parlement zich deze week moet buigen.
EnglishThose items are also addressed within the meaning mentioned in the resolution.
Ook die komen alle aan de orde in de zin zoals die in de resolutie wordt genoemd.
EnglishMy final point, Commissioner, is one that you addressed in your speech earlier.
Tot slot nog een punt dat u, mevrouw de commissaris, reeds heeft aangesneden.
EnglishA great many points are addressed in the report that you presented this morning.
In het verslag dat u vanochtend hebt gepresenteerd zijn heel wat punten aangesneden.
EnglishThe need to expand the system of qualified majority decisions was also addressed.
Ook de noodzaak van de uitbreiding van de gekwalificeerde meerderheid werd genoemd.
EnglishPolitical, economic and environmental questions should be addressed in that context.
Politieke, economische en milieuvragen moeten in deze context behandeld worden.
EnglishThis was already addressed by some Members of the Green Group this morning.
Hierover is vanmorgen al door enkele leden van de Fractie De Groenen gesproken.
EnglishHe has never addressed the issue of immigrants in terms of the legal implications.
Als hij het over vreemdelingen heeft, gaat het nooit over hun rechtspositie.
EnglishMy third appeal is addressed to the world, and first and foremost to Europe.
Mijn derde oproep doe ik aan de wereld en in de allereerste plaats aan Europa.
EnglishHowever, there are still some important issues which need to be addressed.
Er zijn echter nog steeds een paar belangrijke zaken die moeten worden aangepakt.
EnglishFor example, the aspect of support for political campaigns should be addressed.
Het aspect bijvoorbeeld van steun voor politieke campagnes moet nog aan de orde komen.
EnglishBut culture in the narrower sense of the term also needs to be addressed.
Maar wij moeten in dit verband ook kijken naar het begrip cultuur in engere zin.
EnglishIt is a point that was addressed first in our European Council conclusions.
Het is een punt dat als eerste in de conclusies van de Europese Raad werd genoemd.
EnglishThe first is the question of how to divide the burden and has already been addressed.
Het eerste is de verdeling van de lasten, een punt dat hier al is aangestipt.
EnglishI shall speak again presently after the Commission President has addressed the House.
Ik zal straks opnieuw spreken na de interventie van de voorzitter van de Commissie.
EnglishThese are precisely the questions that are now addressed in the Green Paper.
Dat zijn ook precies de onderwerpen die in het Groenboek aan de orde komen.
EnglishThese are of long standing, but are being addressed already within NATO.
Dit zijn echter oude problemen en de NAVO is al bezig om hier iets aan te doen.
EnglishThe question of tobacco growing subsidy has not been addressed in this report.
In dit verslag is geen aandacht besteed aan de subsidie voor tabaksteelt.
EnglishNaturally, the most important term of employment, pay, must be addressed.
Natuurlijk moet ook de voornaamste arbeidsvoorwaarde, het loon, aan de orde komen.
EnglishEnergy efficiency can be addressed to numerous aspects of our everyday life.
Energie-efficiëntie kan worden toegepast op tal van aspecten van ons dagelijks leven.