"to address an issue" in het Nederlands

EN

"to address an issue" - vertaling Nederlands

EN

to address an issue {werkwoord}

volume_up
to address an issue
volume_up
een probleem aanpakken {ww.}
een probleem aanpakken

Voorbeeldzinnen voor "to address an issue" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn fact, only one Member spoke and he did not address the issue of Northern Ireland.
Er heeft maar één lid gesproken en hij heeft het niet over Noord-Ierland gehad.
EnglishThis is why I took particular care to address this issue again in my report.
Daarom heb ik geprobeerd om daaraan in mijn verslag speciaal aandacht te besteden.
EnglishNevertheless, the communication totally fails to address the issue of ‘ Government’.
De mededeling gaat echter niet in op het eigenlijke probleem u201Ce-overheidu201D.
EnglishHow do the Council and the Commission propose to address the issue of prison reform?
Hoe willen de Raad en de Commissie de hervorming van het gevangeniswezen aanpakken?
EnglishMrs Buitenweg's guidelines are excellent in the way they address the issue.
Mevrouw Buitenweg heeft de kwestie in haar richtsnoeren uitmuntend ter hand genomen.
EnglishThis has a European dimension, and this House must address the issue....
Dat is een zaak die heel Europa aangaat en nu staat het Parlement voor de vraag...
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I also wish to briefly address the issue of hunting.
Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, ik wil ook kort iets over de jacht zeggen.
English   – Commissioner, could you address the issue of caged beds in Romania?
Mijnheer de commissaris, zou u nader in kunnen gaan op de kwestie van de kooibedden?
EnglishMr President, first of all I should like to address the issue of antibiotics.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil op de eerste plaats reageren op de vraag over antibiotica.
EnglishIf not, I trust that my colleagues in Parliament will seriously address the issue.
Zo niet, dan vertrouw ik erop dat mijn collega's in Parlement deze zaak serieus behandelen.
EnglishLet me first of all address the issue of our external dependency on oil.
Ik zal om te beginnen ingaan op de kwestie van onze externe afhankelijkheid van olie.
EnglishDo we need yet another European law to address the issue of electronic scrap?
Hebben we nog een Brusselse regeling nodig om de kwestie van elektronisch afval te regelen?
EnglishFurthermore, we parliamentarians also need to address the issue of the statute for assistants.
Verder moeten wij, parlementsleden, ons buigen over het statuut voor medewerkers.
EnglishAmendments Nos 4, 5 and 7 address the issue of the shuttle and safety in the Channel Tunnel.
De amendementen 4, 5 en 7 gaan over de Shuttle en de veiligheid in de Kanaaltunnel.
EnglishI cannot begin to understand why there is no desire to address that issue in this directive.
Ik begrijp volstrekt niet waarom men deze kwestie niet wil opnemen in deze richtlijn.
EnglishIn 1992, the Earth Summit took place in Rio to address the issue of sustainable development.
Het onderwerp duurzame ontwikkeling is in 1992 op de Top van Rio aan de orde gesteld.
EnglishLet me just finally address the issue of the precautionary principle you mentioned.
Tot besluit wil ik ingaan op het voorzorgsbeginsel dat u noemde.
EnglishThe Commission should come to this House and address that issue.
De Commissie zou deze kwestie hier in dit Parlement moeten komen bespreken.
EnglishYet it does not address the issue of flooding in peripheral regions.
Er wordt echter niet gekeken naar het vraagstuk van de overstromingen in de randgebieden.
EnglishThe Commission also finances actions which directly address the issue.
De Commissie financiert ook activiteiten waarin dit vraagstuk rechtstreeks wordt aangepakt.

Vergelijkbare vertalingen voor "to address an issue" in Nederlands

an lidwoord
Dutch
address zelfstandig naamwoord
issue zelfstandig naamwoord