EN

additions {meervoud}

volume_up
There were good and sensible additions made to it by the Committee on Budgets.
Vanuit de Begrotingscommissie kwamen er goede en zinvolle aanvullingen op.
These were additions or amendments to the existing paragraph 8.
Dit waren aanvullingen of wijzigingen van de bestaande paragraaf 8.
We have received a number of important additions to the text.
Er is een aantal belangrijke aanvullingen op de tekst binnengekomen.

Voorbeeldzinnen voor "additions" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI have received three requests for additions to the " human rights " item.
Voor het punt " Mensenrechten " zijn er drie verzoeken om toevoeging ingediend.
EnglishThere were good and sensible additions made to it by the Committee on Budgets.
Vanuit de Begrotingscommissie kwamen er goede en zinvolle aanvullingen op.
EnglishI am, however, accepting some ideas from Members which are useful additions.
Ik neem echter wel ideeën over van leden, als dat nuttige aanvullingen zijn.
EnglishThis will give us room to make additions later on, as and when problems arise.
Op die manier kunnen wij later nog stelsels toevoegen en eventuele problemen verhelpen.
EnglishWe think that by and large the amendments are sensible additions to the text.
Naar ons oordeel vormen de amendementen in het algemeen een goede aanvulling op de tekst.
EnglishI am delighted at how it has been improved by their judicious additions.
Het verheugt me dat dit dankzij hun oordeelkundige toevoegingen kon worden verbeterd.
EnglishAs rapporteur, I support these additions, which are also partly my own.
Als rapporteur sta ik achter die toevoegingen, die voor een deel ook van mezelf zijn.
EnglishIn my view, with these two additions, the scope of the proposal becomes clear.
Deze twee toevoegingen scheppen meer duidelijkheid over het toepassingsgebied van het voorstel.
EnglishMr President, there are two proposed additions to paragraph 25.
-- Mijnheer de Voorzitter, er worden twee aanvullingen voorgesteld op paragraaf 25.
EnglishThese new additions have now satisfied all the criteria laid down in the directive.
Met deze nieuwe aanvulling van de lijst is aan alle in de richtlijn vastgestelde criteria voldaan.
EnglishThe Commission's proposed revisions and additions to Annex XII appear to be reasonable.
De door de Commissie voorgestelde herzieningen en toevoegingen aan Bijlage XII komen ons redelijk voor.
EnglishThese were additions or amendments to the existing paragraph 8.
Dit waren aanvullingen of wijzigingen van de bestaande paragraaf 8.
EnglishHe has suggested sensible additions, and the agreement in the Social Committee also shows this.
Dat blijkt uit het feit dat de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken ze heeft goedgekeurd.
EnglishWe have received a number of important additions to the text.
Er is een aantal belangrijke aanvullingen op de tekst binnengekomen.
EnglishThese are very laudable additions to the Commission's already praiseworthy attempts.
Dit zijn zeer te waarderen aanvullingen op pogingen van de Commissie die op zichzelf al prijzenswaardig zijn.
EnglishWe should vote on it as it is without any additions.
We moeten het in zijn huidige vorm zonder enigerlei toevoegingen aannemen.
EnglishIn conclusion, I should like to point out that this code will require further additions and corrections.
Tot slot wil ik erop wijzen dat deze Code verder aangevuld en gecorrigeerd dient te worden.
EnglishThese amendments contain clarifications and additions to the directive which are very welcome.
Deze amendementen bevatten preciseringen van en aanvullingen op de richtlijn waarmee we heel blij zijn.
EnglishI regard the additions he proposes as enhancing the current debate on concrete directives.
Zijn aanvullingen leveren naar mijn idee een grote bijdrage aan het huidige debat over concrete richtlijnen.
EnglishThe rapporteur has made a few useful additions to it.
De rapporteur heeft daar een aantal nutttige aanvullingen op gemaakt.

Synoniemen (Engels) voor "addition":

addition
additional
English
additionally
English
additive
English