EN

additionally {bijwoord}

volume_up
additionally (ook: in addition, one more)
This has become additionally clear in the course of last year.
Dat is het afgelopen jaar extra duidelijk geworden.
This renders the Protestant Montagnards additionally suspicious in the eyes of the already strongly anti-religious authorities.
Dat maakt de protestantse Montagnards in de ogen van de toch al sterk antireligieus ingestelde autoriteiten extra verdacht.
Some Member States, including Ireland, were additionally afflicted by the foot and mouth crisis.
Sommige lidstaten, met inbegrip van Ierland, kregen het nog eens extra hard te verduren door de mond- en klauwzeercrisis.

Voorbeeldzinnen voor "additionally" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAdditionally, it is questionable whether the European Member States always sail the right course.
Daarnaast is het de vraag of de Europese lidstaten altijd de juiste koers varen.
EnglishAdditionally, a major review of the entire TEN dossier is scheduled to take place in 2004.
Daarbij komt dat in 2004 een grote herziening van het gehele TEN-dossier zal plaatsvinden.
EnglishAdditionally, food safety has been accorded considerably more attention.
Ook is er aanzienlijk meer aandacht gekomen voor voedselveiligheid.
EnglishAdditionally, the political distrust which exists between the partners must first be dispelled.
Ook het politieke wantrouwen tussen de partners onderling moet eerst worden opgeheven.
EnglishAdditionally, last year the French government proclaimed its disagreement with the 'genome ' directive.
Zo heeft de Franse regering vorig jaar haar ongenoegen geuit over de genoomrichtlijn.
EnglishAdditionally, I share his fear that the BSE crisis is likely to be around for the foreseeable future.
Ook deel ik zijn vrees dat de BSE-crisis nog lang niet de wereld uit is.
EnglishAdditionally, both reports take an optimistic view of the Union's influence in the political arena.
Ook de invloed van de Unie op politiek gebied wordt in de verslagen erg optimistisch benaderd.
EnglishAdditionally, in the last line of paragraph 13, I add the words " within the Community institutions '.
En in de laatste regel van hoofstuk 13 luidt mijn toevoeging in de communautaire instellingen.
EnglishAdditionally, European observers will need to be admitted to the trials against the journalists.
Ook zullen Europese waarnemers moeten worden toegelaten tot de rechtszittingen tegen de journalisten.
EnglishAdditionally, a strategic dialogue on Asia has begun.
Verder is er een begin gemaakt met een strategische dialoog over Azië.
EnglishAdditionally, it has a profound effect on creative problem-solving and deep information processing.
Meer nog, het heeft een diepgaand effect op creatieve probleem-oplossing en diepe informatieverwerking.
EnglishThis has become additionally clear in the course of last year.
Dat is het afgelopen jaar extra duidelijk geworden.
EnglishAdditionally, the EU's product requirements are high.
En daarnaast zijn de producteisen van de Europese Unie hoog.
EnglishAdditionally, insisting on imposing our standards outside Europe is an example of post-colonial imperialism.
Bovendien is opleggen van onze normen aan landen buiten Europa een vorm van postkoloniaal imperialisme.
EnglishAdditionally, the unnecessary circulation of large sums of money in the form of funds invites abuse and confusion.
Ook het onnodig rondpompen van veel geld door middel van fondsen nodigt uit tot misbruik en verwarring.
EnglishSome Member States, including Ireland, were additionally afflicted by the foot and mouth crisis.
Sommige lidstaten, met inbegrip van Ierland, kregen het nog eens extra hard te verduren door de mond- en klauwzeercrisis.
EnglishAdditionally, the Commission will soon table proposals to tighten the rules for animal transport.
Daarnaast komt de Commissie binnenkort met voorstellen voor verdere aanscherping van de regels voor het vervoer van dieren.
EnglishAdditionally, effective border control should be implemented in the framework of future Schengen cooperation.
En het gaat ook om het uitvoeren van effectieve grenscontroles in het kader van de toekomstige Schengen-samenwerking.
EnglishIt would not be advisable to additionally define the individual options until these discussions have been concluded.
Zolang deze onderhandelingen niet zijn afgesloten, heeft het geen zin om nader in te gaan op de verschillende opties.
EnglishThis value is established on the basis of strict criteria, and the premises must be additionally secured.
De waarde van het onroerend goed wordt op basis van strenge criteria bepaald en de goederen moeten bovendien extra verzekerd zijn.

Synoniemen (Engels) voor "additionally":

additionally
English
addition
additional
English
additive
English