"additional question" in het Nederlands

EN

"additional question" - vertaling Nederlands

EN

additional question {zelfstandig naamwoord}

volume_up
additional question
volume_up
schiftingsvraag {de}

Voorbeeldzinnen voor "additional question" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWith your permission, my additional question will also be of a general nature.
Staat u mij toe een aanvullende vraag te stellen, opnieuw van algemene aard.
EnglishI think I have probably already answered the additional question posed by Mr Sjöstedt.
Ik vind dat ik eigenlijk al antwoord heb gegeven op de aanvullende vraag van de heer Sjöstedt.
EnglishI have an additional question to put to you, Mr Verheugen.
Mijnheer de commissaris, ik heb een aanvullende vraag.
EnglishThank you very much for the additional question.
EnglishI would like to ask an additional question.
EnglishMr President, I would like to start my additional question with the Tibetan greeting, which betokens peace and happiness.
Mijnheer de Voorzitter, ik begin mijn aanvullende vraag met de Tibetaanse groet, die ' geluk en vrede ' betekent.
EnglishMy additional question is also about Burma.
EnglishThere is therefore good cause to put the question of additional sources of revenue for the European Union on the agenda.
Daarom is het ook legitiem om het probleem van aanvullende inkomstenbronnen van de Europese Unie op de agenda te zetten.
EnglishJust one additional question: How do people view the merger of Ciba-Geigy and Hoffmann-Laroche, which is a result of this report?
Een bijkomend vraagje: wat vindt men van de fusie Ciba-Geigy en Hoffmann-Laroche, een resultante van dit verslag?
EnglishThank you for this additional question.
EnglishThis is my first additional question.
EnglishThat is an additional question.
EnglishI have just one additional question; you referred to monitoring, which, if I understood you correctly, will be carried out primarily by the Association Council.
U hebt het gehad over toezicht dat, als ik het goed heb begrepen, voornamelijk door de Associatieraad zal worden uitgevoerd.
EnglishWith regard to this additional question, I would like to remark that the topic of road pricing is a very contentious one in certain Member States.
Wat betreft deze aanvullende vraag zou ik willen opmerken dat het onderwerp van road pricing in sommige lidstaten buitengewoon omstreden is.
EnglishThat is why the question of additional measures is not being raised, at least not for the moment, the question being the need to apply existing measures correctly.
Daarom is het momenteel niet noodzakelijk om nieuwe maatregelen te nemen maar moeten de reeds bestaande correct worden toegepast.
EnglishMy additional question is whether you are of the opinion that the Commission has fully exhausted all the options that were prepared and paid for.
Mijn aanvullende vraag is: bent u van mening dat de Commissie alle mogelijkheden die waren voorbereid en waarvoor is betaald, ten volle heeft benut?
EnglishHowever, what has not yet been fully realised is that this is not just a question of additional recognition of certain extra rights of a group of people.
Wat echter nog niet volledig tot ons bewustzijn is doorgedrongen, is dat het in feite niet gaat om extra rechten voor een bepaalde groep mensen.
EnglishI only have one additional question, which is whether the Commissioner would submit to us an annual report on the Commission's actions in this field?
Ik heb nog slechts een aanvullende vraag en dat is of de commissaris ons jaarlijks verslag wil doen van de activiteiten van de Commissie op dit hele terrein?
EnglishThey avoid mentioning the single currency, when the question of additional institutional arrangements is being debated at length every day in the newspapers.
Zij vermijden het onderwerp van de gemeenschappelijke munt, terwijl de kwestie van de institutionele complementen dagelijks uitgebreid in alle dagbladen wordt behandeld.
EnglishMr President, the Commissioner has already partly answered a question that has been on my mind, but perhaps I will ask an additional question on the matter.
Mijnheer de Voorzitter, de commissaris heeft gedeeltelijk al een antwoord gegeven op de vraag die mij bezighoudt, maar ik stel hierover toch maar even een aanvullende vraag.

Vergelijkbare vertalingen voor "additional question" in Nederlands

question zelfstandig naamwoord
additional bijvoeglijk naamwoord