"Additional Protocol" in het Nederlands

EN

"Additional Protocol" - vertaling Nederlands

EN

Additional Protocol {eigennaam}

volume_up
1. politiek
Additional Protocol
volume_up
aanvullende protocol {het}
We expect Turkey to implement fully the Additional Protocol of the Ankara Agreement.
Wij verwachten dat Turkije het aanvullende protocol van de Overeenkomst van Ankara volledig uitvoert.
This is clearly in breach of Article 51 of the First Additional Protocol to the Geneva Convention.
Dat is een duidelijke schending van artikel 51 van het Eerste Aanvullende Protocol bij de Conventie van Genève.
One of the key issues is that Turkey should ratify and implement the Additional Protocol to the Ankara Agreement.
Een van de belangrijkste zaken is dat Turkije het aanvullende protocol van de Overeenkomst van Ankara moet ratificeren en implementeren.

Voorbeeldzinnen voor "Additional Protocol" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSecond, Turkey signed the Additional Protocol to the Ankara Agreement on 29 July.
Ten tweede heeft Turkije op 29 juli het aanvullend protocol bij de Overeenkomst van Ankara getekend.
EnglishWe expect Turkey to implement fully the Additional Protocol of the Ankara Agreement.
Wij verwachten dat Turkije het aanvullende protocol van de Overeenkomst van Ankara volledig uitvoert.
EnglishSubject: Additional Protocol on safeguarding nuclear material
Betreft: Aanvullend protocol inzake de bescherming van nucleair materiaal
EnglishWe must also extend the ratification of the important Additional Protocol to the Treaty.
Verder moet de ratificatie van het belangrijke aanvullend protocol op het verdrag worden uitgebreid.
EnglishThis is clearly in breach of Article 51 of the First Additional Protocol to the Geneva Convention.
Dat is een duidelijke schending van artikel 51 van het Eerste Aanvullende Protocol bij de Conventie van Genève.
EnglishThrough its action, Russia is in violation of the Geneva Convention and the Additional Protocol.
Rusland heeft met zijn acties de Conventie van Genève en de verplichtingen in de aanvullende protocollen geschonden.
EnglishThe Commission regrets the fact that Turkey issued a declaration upon signature of the Additional Protocol.
De Commissie betreurt het dat Turkije bij de ondertekening van het aanvullend protocol een verklaring heeft uitgegeven.
EnglishWe also have positive recent developments with Iran, which has now accepted the Additional Protocol, and Libya.
Er is recentelijk ook sprake van positieve ontwikkelingen in Iran, dat nu het aanvullend protocol heeft aanvaard, en Libië.
EnglishOne of the key issues is that Turkey should ratify and implement the Additional Protocol to the Ankara Agreement.
Een van de belangrijkste zaken is dat Turkije het aanvullende protocol van de Overeenkomst van Ankara moet ratificeren en implementeren.
EnglishThe Council of Europe is negotiating a Second Additional Protocol to the 1959 European Convention on Mutual Assistance.
De Raad van Europa onderhandelt thans over een Tweede Aanvullend Protocol bij de Europese Conventie inzake wederzijdse bijstand op strafrechtelijk gebied.
EnglishAnother open question is that of the additional protocol to the convention, which is meant to regulate the question of bribes, among others.
Open is ook nog het vraagstuk van de aanvullende protocollen bij de conventie, die onder andere het probleem van omkoping moeten regelen.
EnglishAt the same time, however, Turkey should immediately ratify and apply the Additional Protocol by the deadline in question.
Daarnaast moet Turkije echter onverwijld overgaan tot de ratificatie van het Aanvullend Protocol en via een concreet tijdschema zorgen voor de toepassing daarvan.
EnglishAfter all, the extensive data protection measures that we called for are at least as important for the additional protocol.
Het Parlement heeft daarin tenslotte fundamentele maatregelen geëist ter verbetering van de gegevensbescherming, die voor het aanvullend protocol minstens even belangrijk zijn.
EnglishWe also call on the Member States to introduce an additional protocol to the European Convention on Human Rights that meets the specific needs of children.
Aan de lid-staten verder de eis om de Europese Conventie inzake de mensenrechten uit te breiden met een aanvullend protocol dat tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.
EnglishIt is, however, worth pointing out that there is already a convention and an additional protocol from the Council of Europe on the transfer of sentenced persons.
Er moet echter wel op worden gewezen dat er op dit moment reeds een verdrag en een aanvullend protocol van de Raad van Europa bestaan over de overbrenging van gevonniste personen.
EnglishIn that connection we must honour the Additional Protocol of the Treaty of Amsterdam, according to which Member States decide how to organise public service finances.
In verband hiermee moet men het aanvullend protocol bij het Verdrag van Amsterdam respecteren, dat stelt dat de lidstaten bepalen hoe de financiering van de publieke dienst wordt geregeld.
EnglishThe precautionary principle, however, would seem to argue in favour of an additional protocol to the 1980 Convention, explicitly prohibiting these depleted uranium weapons.
Op grond van het voorzorgsbeginsel zou er echter een aanvullend protocol bij het Verdrag van 1980 moeten komen waarin het gebruik van wapens met verarmd uranium expliciet verboden wordt.
EnglishThe Council calls on Iran to sign, to ratify and to implement fully the relevant international agreements, especially the Additional Protocol to the????
De Raad spoort Iran aan de relevante internationale verdragen, en met name het aanvullend protocol bij de garantieovereenkomsten van de IAEA, te ondertekenen, te ratificeren en ten uitvoer te leggen.
EnglishI therefore believe that we in the European Union should support all the efforts of the United Nations to conclude an additional protocol to the UN Convention on the Rights of the Child.
Ik geloof dat wij daarom in de Europese Unie werkelijk alle inspanningen van de VN moeten ondersteunen, zodat er een aanvullend protocol op de VN-Conventie voor de Rechten van het Kind komt.
EnglishNor will it be enough to refer to the very obscure additional protocol to the Amsterdam Treaty, the interpretation of which will provide employment for lawyers for generations to come.
Wij kunnen er ook niet mee volstaan te verwijzen naar het toch wel zeer duistere aanvullende protocol van Amsterdam, waarvan de interpretatie nog gehele generaties rechtskundigen zal bezighouden.

Vergelijkbare vertalingen voor "Additional Protocol" in Nederlands

protocol zelfstandig naamwoord
additional bijvoeglijk naamwoord
additional time zelfstandig naamwoord
additional office zelfstandig naamwoord
additional benefit zelfstandig naamwoord
additional charge zelfstandig naamwoord
additional information zelfstandig naamwoord
additional demand zelfstandig naamwoord
additional fee zelfstandig naamwoord
additional payment zelfstandig naamwoord