"additional costs" in het Nederlands

EN

"additional costs" - vertaling Nederlands

EN

additional costs {meervoud}

volume_up
It speaks of compensation for additional costs.
Er wordt gesproken van compensatie van de extra kosten.
Contracts will be terminated wherever this does not entail additional costs.
In al die gevallen waarin dit niet met extra kosten gepaard gaat, zal de overeenkomst worden beëindigd.
We need to take great care not to impose unnecessary additional costs on these companies.
We moeten er nauwlettend op toezien dat we deze ondernemingen niet onnodig op extra kosten jagen.

Voorbeeldzinnen voor "additional costs" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe package, however, entails additional costs of around ECU 170m in total.
Dat pakket voorziet evenwel in een totale meeruitgave van zowat 170 miljoen ecu.
EnglishThere will also be additional costs for employers that may lead to redundancies.
Er zullen ook bijkomende kosten voor werkgevers ontstaan, wat tot banenverlies kan leiden.
EnglishThese practices led to considerable additional costs for the Community's budget.
Deze praktijken hebben tot aanzienlijke meerkosten voor de begroting van de Gemeenschap geleid.
EnglishThe Green Paper does not invent any additional costs which make transport more expensive.
Het Groenboek vindt geen extra kosten uit die het vervoer duurder maken.
EnglishThe Member States, however, must also fund these additional costs.
De lidstaten moeten echter ook al deze extra betalingskredieten financieren.
EnglishOn the contrary, this will result in increased bureaucracy and additional costs.
Daarentegen komt er meer bureaucratie en stijgen de kosten.
EnglishIn this respect, too, we must be careful not to create useless additional costs for farmers.
Ook hier moeten we ervoor waken de landbouwers niet met nutteloze meerkosten op te zadelen.
EnglishWe need to take great care not to impose unnecessary additional costs on these companies.
We moeten er nauwlettend op toezien dat we deze ondernemingen niet onnodig op extra kosten jagen.
EnglishContracts will be terminated wherever this does not entail additional costs.
In al die gevallen waarin dit niet met extra kosten gepaard gaat, zal de overeenkomst worden beëindigd.
EnglishThese rules imply additional costs that the poorest beneficiaries will not be able to cope with.
Deze regels impliceren aanvullende kosten die de armste begunstigden niet kunnen opbrengen.
EnglishBecause of their remoteness these regions incur additional costs in the marketing of certain fishery products.
Die ultraperifere ligging zorgt voor extra kosten bij de afzet van visserijproducten.
EnglishAs noted previously, these additional costs will ultimately be borne in high electricity prices.
Zoals eerder al is opgemerkt, komen de extra kosten uiteindelijk terug in hogere elektriciteitsprijzen.
EnglishThis would also prevent the appearance of any additional costs created by quota values.
Bovendien zou men zo het verschijnsel van de meerkosten die de waarde van een quotum met zich meebrengt vermijden.
EnglishThey do not include the loss of efficiency or the additional costs incurred by Members of the European Parliament.
Het effectiviteitsverlies of de extra kosten van de Parlementsleden zijn daar niet bij inbegrepen.
EnglishMore obstacles in the transport of goods means that the transport sector, as a rule, will incur additional costs.
Een minder soepel vervoer van goederen betekent dat de transportsector in de regel extra kosten heeft.
EnglishIt speaks of compensation for additional costs.
Er wordt gesproken van compensatie van de extra kosten.
EnglishIt is true that this will entail additional costs.
Natuurlijk brengt dit extra kosten met zich mee.
EnglishMoreover, telecommunications operators will in all likelihood have to be compensated for their additional costs.
Bovendien moeten de telecommunicatiebedrijven naar alle waarschijnlijkheid worden gecompenseerd voor hun kosten.
EnglishThere is no reason to introduce additional costs.
Er is geen reden om nieuwe lasten in te voeren.
EnglishEconomic development in these areas is affected by their isolation and the additional costs that that causes.
De economische ontwikkeling van deze gebieden gaat gebukt onder het isolement en de daardoor veroorzaakte extra kosten.

Vergelijkbare vertalingen voor "additional costs" in Nederlands

costs zelfstandig naamwoord
Dutch
additional bijvoeglijk naamwoord
labour costs zelfstandig naamwoord
legal costs zelfstandig naamwoord
additional time zelfstandig naamwoord
incidental costs zelfstandig naamwoord
extra costs zelfstandig naamwoord
wage costs zelfstandig naamwoord
production costs zelfstandig naamwoord
additional office zelfstandig naamwoord