"additional cost" in het Nederlands

EN

"additional cost" - vertaling Nederlands

EN

additional cost {meervoud}

volume_up
The additional cost announced will be higher than expected.
De aangekondigde extra kosten zullen hoger zijn dan verwacht.
What about the additional cost of this project both for the taxpayer and for the motorist?
Wat te zeggen van de extra kosten van dit project voor zowel de belastingbetaler als de automobilist?
My answer was, and I repeat it here, that I am aware of the impact of delay and possible additional cost.
Ik ben mij bewust van de gevolgen die uitstel kan hebben en van de extra kosten die dat met zich mee kan brengen.

Voorbeeldzinnen voor "additional cost" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat about the additional cost of this project both for the taxpayer and for the motorist?
Wat te zeggen van de extra kosten van dit project voor zowel de belastingbetaler als de automobilist?
EnglishWhat about the French, for whom this measure will cost an additional EUR 916 million a year?
Hoe zit het met de Fransen, die voor deze maatregel 916 miljoen euro per jaar extra moeten opbrengen?
EnglishThe aid which they receive is only a small part of the additional cost for transport in Sweden.
De ontvangen subsidie dekt immers slechts een klein deel van de meerkosten voor vervoer in Zweden.
EnglishThe additional cost announced will be higher than expected.
De aangekondigde extra kosten zullen hoger zijn dan verwacht.
EnglishMy answer was, and I repeat it here, that I am aware of the impact of delay and possible additional cost.
Ik ben mij bewust van de gevolgen die uitstel kan hebben en van de extra kosten die dat met zich mee kan brengen.
EnglishMeasures to combat noise at source mean an additional cost for industry which has to adapt to new specifications.
Lawaaibestrijding aan de bron betekent echter extra kosten om de industrie aan de nieuwe voorschriften aan te passen.
EnglishThe additional budgetary cost of enlargement could be in the region of EUR 145m per year, according to one report.
De aanvullende begrotingskosten van de uitbreiding liggen volgens een verslag in de orde van 145 miljoen euro per jaar.
EnglishMany people saw this as an additional cost to the consumer, yet we are being told by the government that it was not an extra charge.
Veel mensen zagen dit als extra kosten voor de consument terwijl de regering zei dat het geen extra belasting was.
EnglishThe aid only partly covers the additional cost of siting production facilities in the north of the country.
De steun vormt echter slechts een deel van de meerkosten die voortvloeien uit het feit dat een bedrijf zich in het Noorden van het land bevindt.
EnglishMy first question is as follows: what will the additional cost of these measures be in animal premiums, over a period of four to five years?
Mijn eerste vraag is: wat gaan deze maatregelen extra kosten aan dierpremies, ook op een periode van vier tot vijf jaar?
EnglishInternational coach operators would be able to benefit, at no additional cost, by filling the empty seats on existing services.
Internationale busondernemingen zouden zonder extra kosten kunnen profiteren, omdat ze het aantal lege plaatsen op de bestaande diensten op kunnen vullen.
EnglishThere must be some additional cost between the dates that the new Member States wanted and the dates the Commission is proposing.
Het verschil tussen de data waarom de nieuwe lidstaten verzocht hebben en de data die de Commissie voorstelt zal immers extra kosten met zich mee brengen.
EnglishThe criticism is justified to the extent that an environmental tax involves an additional cost which competitors in other countries do not have.
De kritiek is in zoverre terecht dat milieubelastingen vanzelfsprekend meerkosten vormen die de concurrenten in de andere landen niet hebben.
EnglishSecondly, we must introduce compensatory measures to offset the additional cost of transporting passengers, freight and energy to and from the islands.
Ten tweede moet men met speciale maatregelen de hoge kosten voor het vervoer van personen, goederen en energie van en naar de eilanden compenseren.
EnglishNow, only portions of the cost are to be covered in this way, while an extraordinarily large part of the cost is to become a further additional cost for the ship owner.
Nu wordt slechts een deel van de kosten op deze manier gedekt en is een zeer groot deel van de kosten voor rekening van de scheepseigenaren.
EnglishThose of us from outlying island regions are wondering who is going to pay the additional cost that will arise for these regions in deficit.
Degenen als ik die afkomstig zijn van perifere insulaire regio's vragen zich af wie de extra rekening gaat betalen die deze deficitaire regio's gepresenteerd zullen krijgen.
EnglishThis pricing policy would lead to a substantial increase in price per cubic metre, an additional cost that would be added to the cost of animal welfare.
Een dergelijk beleid zou een forse stijging van de prijs per kubieke meter tot gevolg hebben, extra kosten die nog eens bovenop de kosten voor het dierenwelzijn komen.
EnglishBut in reality the transport aid which goes to Volvo in Umeå only corresponds to part of the additional cost involved in being located in northern Sweden.
Het is echter zo dat de vervoerssubsidie die Volvo in Umeå ontvangt, slechts een gedeelte dekt van de meerkosten die worden veroorzaakt door de ligging in Noord-Zweden.
EnglishThis is inexplicable given that, furthermore, this type of aid is exclusively national and does not therefore imply any additional cost to the Union’ s budget.
Dat is onbegrijpelijk, vooral wanneer je bedenkt dat dit soort steun uitsluitend nationaal is, en derhalve geen enkele extra budgettaire belasting vormt voor de Unie.
EnglishAn annual evaluation of the changes in the functioning of the Commission and of the additional cost of this reform requires consultation at the beginning of each financial year.
Een jaarlijkse evaluatie van de ontwikkeling van de werkwijze en van de meerkosten van deze hervorming vereist overleg aan het begin van ieder begrotingsjaar.

Vergelijkbare vertalingen voor "additional cost" in Nederlands

cost zelfstandig naamwoord
cost werkwoord
Dutch
additional bijvoeglijk naamwoord
fixed cost zelfstandig naamwoord
opportunity cost zelfstandig naamwoord
additional time zelfstandig naamwoord
factor cost zelfstandig naamwoord
additional office zelfstandig naamwoord