"additional information" in het Nederlands

EN

"additional information" - vertaling Nederlands

EN

additional information {zelfstandig naamwoord}

volume_up
additional information
I would therefore request her to turn to the Commission for additional information.
Ik verzoek haar dan ook zich voor aanvullende informatie tot de Commissie te willen richten.
And he knew her, he would have been able to furnish additional information about her.
En hij kende haar; hij had aanvullende informatie over haar kunnen verschaffen.
Understandably, therefore, the Commission has asked the French Government for additional information.
De Commissie heeft derhalve de Franse autoriteiten om aanvullende informatie gevraagd.

Voorbeeldzinnen voor "additional information" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd he knew her, he would have been able to furnish additional information about her.
En hij kende haar; hij had aanvullende informatie over haar kunnen verschaffen.
EnglishI would therefore request her to turn to the Commission for additional information.
Ik verzoek haar dan ook zich voor aanvullende informatie tot de Commissie te willen richten.
EnglishWhat additional information does the Council have concerning this situation in Romania?
Over welke nadere informatie beschikt de Raad met betrekking tot deze toestanden in Roemenië?
EnglishUnderstandably, therefore, the Commission has asked the French Government for additional information.
De Commissie heeft derhalve de Franse autoriteiten om aanvullende informatie gevraagd.
EnglishWe will request additional information from the Council before offering our opinion on this expenditure.
Wij vragen de Raad om aanvullende informatie alvorens over deze uitgaven advies uit te brengen.
EnglishAdditional information is called for and we shall provide it.
Dat vraagt om enige uitleg, en die zal ik nu verschaffen.
EnglishThank you, Mrs Roure, for this additional information.
Hartelijk dank voor deze aanvullende opmerking, mevrouw Roure.
EnglishI want to give some additional information here.
Ik wil daarover nu enige aanvullende informatie geven.
EnglishThank you very much for that additional information.
Hartelijk dank voor deze aanvullende informatie.
EnglishHe can ask for additional information.
Englishall additional information necessary for the independent evaluation provided for in paragraph 14 must, furthermore, be provided by Poland;
Polen verstrekt voorts alle vereiste aanvullende informatie voor de in lid 14 bedoelde onafhankelijke evaluatie;
EnglishWhat is going on at the moment is that additional information and analyses have been asked for from various parties - including within the Commission.
Nu is het zo dat verschillende partijen, ook de Commissie, om aanvullende informatie en onderzoeken hebben verzocht.
EnglishA graded system, like the one that existed originally, would probably cause more hassle than it would be worth in terms of additional information provided.
Een gegradeerd teken, zoals dat oorspronkelijk voorzien was, zou hoogstwaarschijnlijk meer problemen geven dan informatie.
EnglishThere is no need to re-open the agreement of last year, and there is nothing to be gained by it in terms of additional information.
Er is geen enkele noodzaak om het akkoord van vorig jaar open te breken en het zou ook geen enkel voordeel opleveren in de zin van extra informatie.
EnglishMr Bolkestein's services will study your additional information so that together we can work out whether an inquiry should be opened.
De diensten van de heer Bolkestein zullen uw aanvullende gegevens bestuderen en dan zullen wij samen nagaan of er een onderzoek moet worden ingesteld.
EnglishAs promised, on Friday I sent to both budgetary authorities additional information on the progress of recruitment from EU-10 and EU-15.
Zoals beloofd heb ik beide takken van de begrotingsautoriteit aanvullende informatie toegezonden over de voortgang bij de werving uit EU-10 en EU-15.
Englishrequire the Member State concerned to publish additional information, to be specified by the Council, before issuing bonds and securities;
eisen dat de betrokken lidstaat door de Raad te bepalen aanvullende informatie openbaar maakt voordat hij obligaties en andere waardepapieren uitgeeft;
EnglishIn practice, notifications are frequently incomplete so that the Commission is forced to request additional information before it can take a decision.
In de praktijk zijn de aanmeldingen vaak onvolledig zodat de Commissie aanvullende informatie moet vragen voordat er een besluit kan worden genomen.
EnglishAdditional information may be requested by the Commission and payments may be blocked by the Union if it is not satisfied with the further information.
Er kan om nadere informatie worden verzocht door de Commissie, en als deze informatie niet bevredigend is, kan de betaling geblokkeerd worden door de Unie.
EnglishRegardless of this, if new factors come into play, these can be communicated during the debate to provide additional information for our fellow Members when they come to vote.
Afgezien hiervan kunt u desgewenst tijdens het debat nieuwe elementen aanvoeren die bij de stemming van nut kunnen zijn voor onze collega's.