EN

additional {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
additional (ook: another, complimentary)
There is an additional impact on our environment and there is an additional stress on our citizens.
Zondagswerk brengt extra gevolgen voor het milieu en extra stress voor onze burgers met zich.
They lead to unnecessary additional work for private individuals and companies.
Ze leiden tot onnodig extra werk voor particulieren en bedrijven.
Thousands of students and teachers will be jubilant at the additional funding.
Duizenden studenten en leerkrachten zullen enthousiast zijn over deze extra middelen.
Firstly: the additional protocols must be elevated to the status of rulings.
Ten eerste: de aanvullende protocollen moeten geratificeerd of ondertekend worden.
If needed, additional provisions can be included in the implementing regulations.
Desnoods kunnen aanvullende bepalingen worden opgenomen in de uitvoeringsverordeningen.
Any possible evolution in this area will be by way of additional resources and additional assistance.
Elke evolutie op dit vlak zal de vorm aannemen van aanvullende middelen en aanvullende bijstand.
additional (ook: accidental, another)
It will be further emphasized in an additional amendment tabled by my group.
Mijn fractie heeft een amendement ingediend om deze eis nog meer nadruk te verlenen.
The additional bureaucracy that this proposal entails is hardly acceptable.
Met dit voorstel zou er nog meer bureaucratie ontstaan en dat is nauwelijks aanvaardbaar.
On the contrary, this will result in increased bureaucracy and additional costs.
Daarentegen komt er meer bureaucratie en stijgen de kosten.
additional (ook: accidental, remaining)
And they must ask themselves: what specific additional action should we be taking?
Verder moeten zij nagaan welke specifieke extra maatregelen nodig zijn.
There is no cogent reason for any additional delay.
Er is geen enkele overtuigende reden om verder uitstel te rechtvaardigen.
We must go a step further and provide additional income subsidies.
Wij moeten nog een stap verder gaan en bijkomende inkomenssteun verlenen.
additional (ook: another)
I should like to make a few more additional comments, starting with Indonesia.
Ik zou nog een paar aanvullende opmerkingen willen maken en ik begin dan bij Indonesië.
A few comments on the additional amendments which have been approved.
Ik wil nog een woord zeggen over de extra amendementen die zijn aangenomen.
We must go a step further and provide additional income subsidies.
Wij moeten nog een stap verder gaan en bijkomende inkomenssteun verlenen.
additional
After all, linguistic expertise could never be an additional election criterion.
Taalkennis kan immers nooit een bijkomende verkiezingsvoorwaarde zijn.
Mr McCartin, let us look first of all at these additional promotion measures.
Mijnheer de afgevaardigde, laten we beginnen met de bijkomende steunmaatregelen.
There will also be additional costs for employers that may lead to redundancies.
Er zullen ook bijkomende kosten voor werkgevers ontstaan, wat tot banenverlies kan leiden.
additional (ook: other, remaining)
additional (ook: added)
The appointment of two additional advisers is ongoing.
Momenteel loopt een aanwervingsprocedure voor twee toegevoegde adviseurs.
The fact is that the EU's Ruritanian takeover of the NATO operation in FYROM will not contribute any additional military assets.
Feit is echter dat de avontuurlijke aflossing van de NAVO door de EU in FYROM op militair vlak geen enkele toegevoegde waarde heeft.
This increase will cover the ambitious objectives of the programme and the requirements of a number of additional projects.
Dankzij deze verhoging kunnen wij de ambitieuze doelstellingen van het programma verwezenlijken en tegemoet komen aan de vereisten van de toegevoegde acties.
Thirdly, the United Kingdom has submitted an additional programme of selective slaughter.
Ten derde heeft Groot-Brittannië een bijkomend, selectief slachtprogramma voorgelegd.
An additional balance of payments deficit amounting to USD 190 million is in the offing.
Er dreigt een bijkomend tekort van 190 miljoen dollar op de betalingsbalans.
An additional threat emerging is that the situation might be resolved by force.
Een bijkomend gevaar dat naar voren is gekomen is het gevaar van een zogenaamde gewelddadige oplossing.
additional

Voorbeeldzinnen voor "additional" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI should like to refer to some additional remarks made by Members of Parliament.
Ik wil tot slot nog reageren op de opmerkingen van een aantal afgevaardigden.
EnglishMr McCartin, let us look first of all at these additional promotion measures.
Mijnheer de afgevaardigde, laten we beginnen met de bijkomende steunmaatregelen.
EnglishRemember that all these measures will require additional funds from the fishermen.
Wel moet worden bedacht dat al deze maatregelen de vissers extra geld gaan kosten.
EnglishThey should not be about creating additional layers of bureaucracy and red tape.
Zij mogen niet leiden tot nog meer ingewikkelde procedures en bureaucratie.
EnglishWith regard to cinema, additional funding is requested for European cinema.
Over het filmwezen: men vraagt additionele middelen voor het Europese filmwezen.
EnglishThere are additional restrictions which apply to the United Kingdom and Portugal.
Er is een aantal extra restricties voor het Verenigd Koninkrijk en Portugal.
EnglishWith regard to Amendment No 3, however, I would like to make an additional point.
Ik zou echter nog iets willen toevoegen aan mijn commentaar op amendement 3.
EnglishThe package, however, entails additional costs of around ECU 170m in total.
Dat pakket voorziet evenwel in een totale meeruitgave van zowat 170 miljoen ecu.
EnglishIn fact, more CO2 will be produced at the refinery by additional processing.
In feite zal er door de extra verwerking in de raffinaderij meer CO2 vrijkomen.
EnglishThis directive provides us with an additional opportunity to seize the big players.
Deze richtlijn biedt ons een extra mogelijkheid om de grote vissen te vangen.
EnglishWith your permission, my additional question will also be of a general nature.
Staat u mij toe een aanvullende vraag te stellen, opnieuw van algemene aard.
EnglishWe expect that the additional gas requirements will come mainly from Russia.
Wij verwachten dat het extra benodigde gas voornamelijk uit Rusland zal komen.
EnglishAnd he knew her, he would have been able to furnish additional information about her.
En hij kende haar; hij had aanvullende informatie over haar kunnen verschaffen.
EnglishFirstly: the additional protocols must be elevated to the status of rulings.
Ten eerste: de aanvullende protocollen moeten geratificeerd of ondertekend worden.
EnglishFor that reason, it will be necessary to give additional support to legislative work.
Het is daarom noodzakelijk dat er aanvullende steun komt voor het wetgevingswerk.
EnglishAs regards the budget, I know that additional funds could turn out to be necessary.
Wat het budget betreft, weet ik dat er bijkomende middelen nodig kunnen zijn.
EnglishThis would be by way of an additional activity that is within our powers to undertake.
Het gaat hier om een aanvullende activiteit, die binnen onze bevoegdheden valt.
EnglishThis is probably more important than approving the occasional additional budget.
Dat is wellicht belangrijker dan hier en daar een aanvullende begroting goed te keuren.
EnglishAdditional tests in the various EU Member States would of course be unnecessary.
Aanvullende tests in de lidstaten van de Europese Unie zouden uiteraard overbodig zijn.
EnglishThousands of students and teachers will be jubilant at the additional funding.
Duizenden studenten en leerkrachten zullen enthousiast zijn over deze extra middelen.

Synoniemen (Engels) voor "additional":

additional
English
addition
additionally
English
additive
English