EN

addition {zelfstandig naamwoord}

volume_up
These amendments did not include the addition of oak shavings, however.
De toevoeging van eiken houtsnippers kwam in die wijzigingen echter niet voor.
My support for the generation of clean energy does not apply to this addition.
Mijn steun voor het opwekken van schone energie geldt niet voor deze toevoeging.
The addition to children's shoes and clothes is also unacceptable.
De toevoeging van kinderschoenen en -kleding is ook onaanvaardbaar.
I consider that this addition is only the decent minimum.
Ik vind die bijlage minimaal: nog minder zou niet fatsoenlijk zijn geweest.
The Commission's proposed revisions and additions to Annex XII appear to be reasonable.
De door de Commissie voorgestelde herzieningen en toevoegingen aan Bijlage XII komen ons redelijk voor.
However, the addition, which calls for a link with the Statute for Members, undermines the positive statements and stands in contradiction to the first part.
De bijlage, waarin een koppeling aan het personeelsstatuut geëist wordt, ondergraaft evenwel de positieve uitslag van de stemming en is in tegenspraak met het eerste deel.
This amount, in addition to the EUR one million in reserve, could represent a general increase of EUR four million, as laid down in the framework Regulation.
Na optelling van het miljoen uit de reserve komen wij derhalve uit op een algemene stijging van 4 miljoen euro, zoals vastgesteld in de kaderverordening.
addition (ook: adjunct)

Voorbeeldzinnen voor "addition" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMy support for the generation of clean energy does not apply to this addition.
Mijn steun voor het opwekken van schone energie geldt niet voor deze toevoeging.
EnglishOf course, in addition to codification, it could be the subject of innovation.
Natuurlijk zou deze wetgeving behalve gecodificeerd ook vernieuwd kunnen worden.
EnglishIn addition, the Union and the United States are each other's biggest investors.
Bovendien zijn de Unie en de Verenigde Staten elkaars grootste investeerders.
EnglishIn addition, investment in developing countries can play a crucial role in this.
Overigens kunnen investeringen in ontwikkelingslanden hier een cruciale rol spelen.
EnglishIn addition, we have been given animals to use for our daily nutritional needs.
Daarnaast hebben wij de dieren gekregen om te gebruiken voor ons dagelijks voedsel.
EnglishIn addition, other networks, such as Interact or Urbact, contribute to this.
Daarnaast leveren andere netwerken als Interact of Urbact hier een bijdrage aan.
EnglishHowever, in addition to economic reasons there are important political ones.
Toch zijn er naast economische redenen ook redenen die politiek belangrijk zijn.
EnglishIn addition, the ticket cost to the travelling public will undoubtedly increase.
Bovendien zullen de reizigers ongetwijfeld meer moeten gaan betalen voor hun ticket.
EnglishIn addition, there is a willingness to retain the special nature of the relationship.
Verder hebben wij de wil om deze betrekkingen een bevoorrechte plaats te gunnen.
EnglishIn addition, I welcome the fact that domestic work is to be given recognition.
Bovendien juich ik het toe dat het werk in huis meer waardering gaat krijgen.
EnglishIn addition, traffic in Europe today is, to a very large extent, transboundary.
Bovendien is het huidige verkeer in Europa in hoge mate grensoverschrijdend.
EnglishIn addition, they have a multiplier effect, which should not be underestimated.
Bovendien hebben ze een multiplicatoreffect, dat niet mag worden onderschat.
EnglishIn addition, the Karen villages along the border are once again coming under attack.
Daarnaast zien wij dat de Karen-dorpen weer worden aangevallen in de grensstreek.
EnglishAnd in addition, children have nowadays become the privileged target of shopkeepers.
Bovendien is het kind een doelwit geworden, een geliefd doelwit van handelaars.
EnglishIn addition, the question arises as to who defines a minor lack of conformity.
De vraag rijst wat een gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis dan wel is.
EnglishIn addition, protection is considerably increased, as we will see in a moment.
Ook wordt de bescherming substantieel uitgebreid, maar daar kom ik zo nog op terug.
EnglishThe benefits to the environment are, in addition, estimated at around EUR 350 million.
Bovendien bedragen de voordelen voor het milieu naar schatting 350 miljoen euro.
EnglishIn addition, several Member States of the European Union have not signed them.
Bovendien zijn deze door een aantal lidstaten van de Europese Unie niet ondertekend.
EnglishIn addition, cooperation with candidate countries must be stepped up in this area.
Verder moet de samenwerking met de kandidaat-lidstaten op dit vlak worden versterkt.
EnglishThis would be in addition to the current subsidies within the SAPS system.
Dat zou bovenop de huidige steun in het kader van het SAPS-systeem moeten komen.

Synoniemen (Engels) voor "addition":

addition
additional
English
additionally
English
additive
English