EN

addictive {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
At times it appears to be addictive, as that list gets longer and longer.
De methode lijkt soms wel verslavend, want de lijst wordt steeds langer.
Tobacco is immediately addictive, alcohol is not.
Tabak is onmiddellijk verslavend, alcohol is dat niet.
This business, it gets to be addictive, you know what I mean, when somebody else is picking up the tab.
Deze zaak wordt verslavend, als iemand anders het voor zijn rekening neemt.

Voorbeeldzinnen voor "addictive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDue to the addictive effect, it appears very difficult to stop smoking.
Door de verslavende werking blijkt stoppen met roken zeer moeilijk te zijn.
EnglishAt times it appears to be addictive, as that list gets longer and longer.
De methode lijkt soms wel verslavend, want de lijst wordt steeds langer.
EnglishMr President, nicotine is regarded as a highly addictive drug.
Mijnheer de Voorzitter, nicotine wordt als een zeer verslavende drug beschouwd.
EnglishBecause of the addictive effect giving up proves very difficult.
Door de verslavende werking blijkt het stoppen zeer moeilijk te zijn.
EnglishThis business, it gets to be addictive, you know what I mean, when somebody else is picking up the tab.
Deze zaak wordt verslavend, als iemand anders het voor zijn rekening neemt.
EnglishAs they are both addictive drugs, Madam President, there can be no greater incongruency.
Aangezien het in beide gevallen om verslavende drugs gaat, mevrouw de Voorzitter, is de logica ver te zoeken.
EnglishThis substance is no luxury and it is not addictive.
Deze stof is geen delicatesse en kan niet misbruikt worden.
EnglishTobacco is an addictive product that causes over half a million deaths per year within the Community.
Tabak is een verslavend product dat in de Unie meer dan een half miljoen sterfgevallen per jaar veroorzaakt.
EnglishTobacco is immediately addictive, alcohol is not.
Tabak is onmiddellijk verslavend, alcohol is dat niet.
EnglishHighly addictive -- the high was very short.
Het was heel erg verslavend, en de high duurde maar kort.
EnglishThe addictive aspects are completely different.
Er zijn volstrekt verschillende verslavingsaspecten.
EnglishWe know that children and young people who can be stopped from smoking do not turn into addictive smokers later on.
Zoals bekend worden kinderen en jongeren die men van het roken kan afhouden, later geen verstokte rokers meer.
English'This place is very addictive,' he had said.
'Deze plek is erg verslavend.' ~~~ had hij gezegd.
EnglishAfter all, research has shown that a good joint is less harmful and addictive than some socially accepted drugs.
Onderzoek heeft immers aangetoond dat een goede joint minder schadelijk en verslavend is dan sommige sociaal geaccepteerde drugs.
EnglishI am delighted that the ban on adding ammonia or other addictive products will be maintained at second reading.
Ik ben erg blij dat het verbod op de toevoeging van ammoniak of andere verslavende producten in de tweede lezing wordt gehandhaafd.
EnglishWe also know about its addictive effect.
EnglishAnother positive point is that in the preamble attention is drawn to additives which heighten the addictive effect.
Een ander positief punt is dat er in de preambule aandacht wordt gevraagd voor toevoegingen die het verslavende effect versterken.
EnglishBut I warn you, it's addictive.
EnglishThere is no room for double standards for our own citizens and for others when we are talking about an addictive and deadly product.
Wanneer het gaat om een verslavend en dodelijk product mogen wij voor onze burgers en anderen niet met twee maten meten.
EnglishIt will, in particular, report on the alleged use of additives to increase the addictive nature of tobacco products.
De Commissie zal met name nader ingaan op het vermeend gebruik van additieven om het verslavende karakter van tabaksproducten te vergroten.

Synoniemen (Engels) voor "addictive":

addictive
addict
addiction
drug addict