"addendum" in het Nederlands

EN

"addendum" - vertaling Nederlands

EN

addendum {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "addendum" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is the message I want to be conveyed as an addendum to this debate.
Dat is de boodschap die ik ter gelegenheid van dit debat tot uiting wil brengen.
EnglishAs I have the English text in front of me, I shall read the addendum in English.
Ik heb de Engelse tekst voor mij en lees de toevoeging in het Engels.
EnglishThe Committee has introduced an addendum concerning Estonia, among other countries.
De commissie heeft een toevoeging over onder meer Estland opgenomen.
EnglishSimply to add a short addendum is scarcely to be recommended.
Alleen maar komen met een korte toevoeging is eigenlijk niet aan te bevelen.
EnglishMr President, I would just like to make an addendum so that the Minutes of the proceedings are correct.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag iets willen toevoegen zodat een en ander juist in de handelingen komt.
EnglishAny reference to expiry of the common fisheries policy without the addendum is very dangerous.
Iedere verwijzing naar beëindiging van het gemeenschappelijk visserijbeleid zonder dat addendum is dus erg gevaarlijk.
EnglishMr President, the report from Lone Dybkjær provides a valuable addendum to the Commissionʼ s proposal.
Mijnheer de Voorzitter, het verslag van Lone Dybkjær levert een waardevolle verdieping van de voorstellen van de Commissie.
English   – Mr President, I should like to request an addendum to Amendment 5, the correct amendment tabled by Mr Lambrinidis.
- Mijnheer de Voorzitter, ik wilde iets toevoegen aan het op zichzelf correcte amendement 5 van de heer Lambrinidis.
EnglishAs an addendum to a framework agreement, no new mandate is required in order to renew a protocol.
Er is geen nieuw onderhandelingsmandaat nodig voor de vernieuwing van een protocol, omdat het gaat om een aanvulling op een kaderovereenkomst.
EnglishIs it an addendum to the Treaty?
EnglishEven the Committee of the Regions has done so; this constituted an addendum after the report was completed in committee.
Zelfs het Comité van de regio's heeft dat gedaan; dat gebeurde bij wijze van toevoeging nadat het verslag in onze commissie was voltooid.
EnglishFor that reason the Committee wanted an addendum to Article 3 which called for differentiation in the relevant funding in the budget.
De commissie wilde daarom een aanvulling op het lid van artikel 3, waarin een differentiatie van deze middelen in de begroting wordt geëist.
EnglishI agree with the addendum specifying the means to be used to inform employees about any vacant posts in the user undertaking.
Ik ga akkoord met de toevoeging van de middelen waarmee uitzendwerknemers informatie kan worden verschaft over vacante arbeidsplaatsen in de inlenende ondernemingen.
EnglishNevertheless - and this is a final addendum - the biggest effort we need to make in this last phase of the enlargement process is in the area of information.
De belangrijkste stap die wij in deze laatste fase van de uitbreiding moeten zetten, is misschien wel het verstrekken van informatie.
EnglishHowever, I think that we must grasp the nettle and acknowledge that cultural industries are no longer an addendum to these discussions.
Ik vind echter dat wij de koe bij de horens moeten vatten en moeten onderkennen dat cultuur in deze besprekingen niet langer een ondergeschikt en bijkomend element vormt.
EnglishOur cultural industries have nevertheless been seen, as I said last month, as an addendum to many of the serious trade issues that are going to be discussed at Seattle.
Niettemin is onze cultuur, zoals ik vorige maand al zei, altijd behandeld als een bijkomend aspect van vele zwaarwegende handelskwesties die in Seattle aan de orde zullen komen.

Synoniemen (Engels) voor "addendum":

addendum