EN

added {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Specific wording does not need to be added to the regulation on this point.
Er hoeft op dit punt echter geen extra tekst aan de verordening te worden toegevoegd.
My group certainly was not of the opinion that this should be added here.
Mijn fractie is helemaal niet van mening dat zoiets moet worden toegevoegd.
This Parliament has added a social dimension to economic legislation.
Dit Parlement heeft een sociale dimensie toegevoegd aan de economische wetgeving.
If there is no added value, there is no justification for Community action.
Als er geen toegevoegde waarde is, ontbreekt de rechtvaardiging van communautair optreden.
For the SME world, that means added value that is not to be underestimated.
Voor de KMO-wereld betekent dat een niet te onderschatten toegevoegde waarde.
It will be beneficial to us all and will constitute European added value.
Daar zullen wij allemaal van profiteren en het geeft Europa een toegevoegde waarde.
What is a pity is that this subject is going to be added to the budget heading on AIDS.
Wel is het spijtig dat dit onderwerp gevoegd wordt bij de begrotingslijn over AIDS.
The answer is yes, with the proviso that communication and energy should be added to transport.
Het antwoord is ja, met dien verstande dat bij vervoer ook communicatie en energie moeten worden gevoegd.
I have added a 50page working document which is a genuine attempt to reflect their views.
Ik heb bij het verslag een werkdocument van vijftig bladzijden gevoegd, waarin ik hun standpunten eerlijk tracht weer te geven.

Voorbeeldzinnen voor "added" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe are able to endorse this amendment subject to the following phrase being added:
Wij kunnen met dat amendement akkoord gaan als er een toevoeging komt die luidt:
EnglishTwenty-nine courses were run in total, and more courses will be added in 2004.
Er werden 29 cursussen aangeboden en in 2004 komen daar nog andere cursussen bij.
EnglishAdded to this is the low implementation rate, which in 2003 was less than 44 %.
Daar komt bij dat de uitvoeringsgraad laag ligt - in 2003 nog geen 44 procent.
EnglishThe days on which they were unable to deliver should be added to their quota.
De dagen waarop zij niet konden afleveren, moeten bij hun quotum worden opgeteld.
EnglishIf the two figures are added together some countries end up with two Commissioners.
Immers, uit de optelling blijkt dat sommige landen twee commissarissen krijgen.
EnglishThe value-added for the Côte d'Ivoire economy was estimated to be EUR 2.5 million.
De toegevoegde waarde voor de Ivoriaanse economie werd geraamd op 2,5 miljoen euro.
EnglishFor a long time it has vacillated between subsidiarity and Community added value.
Het heeft lang getwijfeld tussen subsidiariteit en communautaire meerwaarde.
EnglishThe Commission corrected and modified some of those amendments, and added its own.
De Commissie heeft die bestudeerd en ze voor een deel aangepast en gewijzigd.
EnglishThe added value of Europol in this process must also be investigated carefully.
Ook de meerwaarde van Europol moet in dit proces nauwkeurig bekeken worden.
EnglishCommunication is also important; that is something I have added to my report.
Ook communicatie is belangrijk, dat is iets wat ik aan mijn verslag heb toegevoegd.
EnglishThe United States has already added an investment freeze to these sanctions.
De Verenigde Staten heeft al een investeringsstop toegevoegd aan die sancties.
EnglishClearly, this gives added weight to the European Parliament, and that is badly needed.
Dit versterkt de positie van het Europees Parlement en dat hebben we hard nodig.
EnglishThirdly, at the end of the day, the taxpayers must get added value for their money.
In de derde plaats moet het geld van de belastingbetaler voor een meerwaarde zorgen.
EnglishFollowing pressure from Parliament, EUR 4 billion has been added to the spending limit.
Onder druk van het Parlement is het uitgavenplafond met 4 miljard euro verhoogd.
EnglishThis added value can be achieved in the areas of welfare, security and freedom.
Deze meerwaarde kan worden bereikt op het gebied van welvaart, veiligheid en vrijheid.
EnglishAnd the question was: How could technology, new technology, be added to that?
En de vraag was: Hoe kan technologie, nieuwe technologie, daaraan worden toegevoegd?
EnglishThat may not sound like much, but when added up over the whole world, it's enormous.
Dat lijkt misschien niet veel, maar opgeteld over de hele wereld is het gigantisch.
EnglishI hope that it can be added to the list of renewable energy sources at some point.
Ik hoop dat turf ooit aan de lijst hernieuwbare energiebronnen kan worden toegevoegd.
EnglishAnd, of course, the added profit may more than compensate for those lives.
De vraag is evenwel of het ons is toegestaan dit soort waardebepalingen te maken.
EnglishI bore the chambers and customized the triggers and added some compensators.
Ik heb de kamers geboord en de trekker aangepast... en wat compensatoren toegevoegd.

Synoniemen (Engels) voor "ad":

ad