EN

adaptability {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Firstly, the adaptability of people and enterprises must be promoted.
Ten eerste moet het aanpassingsvermogen van mensen en ondernemingen worden bevorderd.
I welcome the debate on individual people's employability and adaptability.
Ik juich de discussie over de inzetbaarheid en het aanpassingsvermogen van individuen toe.
We need adaptability, the ability to learn how to be creative and innovative.
We hebben aanpassingsvermogen nodig, het vermogen om te leren en innovatief te zijn.

Voorbeeldzinnen voor "adaptability" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe need adaptability, the ability to learn how to be creative and innovative.
We hebben aanpassingsvermogen nodig, het vermogen om te leren en innovatief te zijn.
EnglishI welcome the debate on individual people's employability and adaptability.
Ik juich de discussie over de inzetbaarheid en het aanpassingsvermogen van individuen toe.
EnglishFirstly, the adaptability of people and enterprises must be promoted.
Ten eerste moet het aanpassingsvermogen van mensen en ondernemingen worden bevorderd.
EnglishIs this key issue not a sort of litmus test for the adaptability of the Union?
Is deze belangrijke kwestie niet een soort lakmoesproef voor het aanpassingsvermogen van de Unie?
EnglishIt will be a process that requires capacity for change and adaptability according to circumstances.
Dit is duidelijk een proces waarbij flexibiliteit en aanpassingsvermogen vereist zijn.
EnglishThe Swedish system is clearly a model which provides adaptability in a globalised society.
Het Zweedse model voorziet duidelijk in aanpassingsvermogen in een geglobaliseerde maatschappij.
EnglishThe second area involves proposals which affect the internal adaptability of the company.
De tweede groep voorstellen omvat maatregelen rond de interne flexibiliteit van onze ondernemingen.
EnglishSuch adaptability is the intention of the changes at international level.
Die mogelijkheid tot aanpassing is nu juist de bedoeling van de veranderingen op internationaal niveau.
EnglishAnd the third is the adaptability of the pension systems, so that they take account of changes.
De derde prioriteit betreft het aanpassen van de pensioenstelsels aan gewijzigde omstandigheden.
EnglishSome adaptability is also needed if we are to be a well-functioning partner in this endeavour.
Ook als wij in deze zaak een goed functionerende partner willen zijn, is enige buigzaamheid vereist.
EnglishEntrepreneurship and adaptability are still judged to be deficient.
We hebben een tekort aan ondernemersgeest en flexibiliteit.
EnglishThe market requires flexibility and adaptability to the new communications environments.
De markt vereist flexibiliteit en het vermogen tot aanpassing aan de wereld van de nieuwe communicatiemiddelen.
EnglishThis will require adaptability and rigid budgetary discipline.
Dit vereist aanpassing en een strenge begrotingsdiscipline.
EnglishAdaptability requires a good balance between flexibility and security in the labour market.
Voor aanpassingsvermogen is een goed evenwicht vereist tussen flexibiliteit en zekerheid binnen de arbeidsmarkt.
EnglishThese guidelines are also reflected in the Green Paper, not least with regard to adaptability.
Deze richtsnoeren vindt men ook weerspiegeld in het Groenboek, vooral op het punt van het aanpassingsvermogen.
EnglishFlexibility and adaptability, so that our companies can adapt to a fast-changing market.
Flexibiliteit en aanpassingsvermogen, zodat onze ondernemingen zich kunnen aanpassen aan een snel veranderende markt.
EnglishWe are seeking to promote and encourage adaptability.
Ons streven is het bevorderen en stimuleren van flexibiliteit.
EnglishAdaptability to change is all about vulnerability.
Kunnen omgaan met verandering gaat helemaal over kwetsbaarheid.
EnglishAnd this gives us a leg up on adaptability.
Er is een manier van kijken naar spel die ik hier wil benadrukken.
EnglishI also welcome the proposed measures for greater workplace adaptability and more flexible working hours.
Ook ik juich de voorgestelde maatregelen voor meer flexibiliteit op de werkplek en flexibelere arbeidstijden toe.

Synoniemen (Engels) voor "adaptation":

adaptation
adapted
English
adapter