"to adapt" in het Nederlands

EN

"to adapt" - vertaling Nederlands

EN to adapt
volume_up
[adapted|adapted] {werkwoord}

In my opinion, we should also adapt the economic policy to the social policy.
Ik vind dat we het economisch beleid ook moeten aanpassen aan het sociale beleid.
Secondly, we must adapt the fleet capacity to match the fishing that is available.
Ten tweede moeten we de capaciteit van de vloot aanpassen aan de vangstmogelijkheden.
The Court of Justice or the Court of Auditors will have to adapt to enlargement.
Het Hof van Justitie en de Rekenkamer zullen zich eveneens aan de uitbreiding moeten aanpassen.
If Amendment No 4 is adopted, I would ask that the necessary steps be taken to enable Parliament's services to carry out the technical adjustments needed to adapt the corresponding recital.
Indien amendement 4 wordt aangenomen, verzoek ik u het nodige te doen opdat de diensten de vereiste technische wijzigingen aanbrengen en de desbetreffende overweging aanpassen.
Our fourth focus is on adapting the means to the objectives.
Ons vierde actieterrein is het afstemmen van de middelen op de doelen.
This is why we need to respect the organisations set up in our regions and, above all, the crucial role they play in adapting resources to requirements.
Regionale instanties moeten ongemoeid worden gelaten, omdat zij een sleutelrol spelen bij het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.
Today the requirement for economic and social choices and activities to be adapted to the environment's capacity to withstand them is accepted almost universally.
Overal ter wereld wordt thans erkend dat we onze economische en sociale activiteiten en keuzes op de mogelijkheden van het milieu moeten afstemmen.
Agriculture needs to adapt to market rules in order to be exposed to competition.
De landbouwsector moet zich aanpassen aan de markt, zodat hij aan concurrentie wordt blootgesteld.
It will adapt to its environment: it's a durable mutation.
Dit zal zich aanpassen aan de omgeving.
All cultures should and do have the ability to adapt to democracy and individual freedoms.
Alle culturen moeten zich aanpassen - en zij kunnen dat ook - aan de democratie en de individuele vrijheden.
That's why they try to adapt to their new life building their own houses, seeding, caring for animals
Ze proberen daarom hier aan te passen aan hun nieuwe leven... door huizen te bouwen, de grond te bewerken en de dieren te verzorgen.
to adapt

Voorbeeldzinnen voor "to adapt" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSince the dawn of time, humankind has been able to adapt to the natural climate.
In alle tijden wist de mens zich aan het natuurlijke klimaat aan te passen.
EnglishThe supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
Bedoeling is het aanbod van vlees te beperken in het licht van de daling van de vraag.
EnglishPortugal has had a transitional period in which to adapt national legislation.
Portugal heeft een overgangsperiode gekregen om de nationale wetgeving aan te passen.
EnglishThe new applicant States are also encouraged to adapt to these regulations.
De Raad en de Commissie hebben er twee jaar over gedaan om dit voorstel in te dienen.
EnglishWhat we now have to do is adapt our internal regulations to this new reality.
Nu is het aan ons om ons Reglement aan de nieuwe toestand aan te passen.
EnglishIf we are to adapt to the new situation, we shall have to make an effort.
Om ons aan deze nieuwe situatie aan te passen, moeten we inspanningen doen.
EnglishThey have unilaterally undertaken to adapt their laws to those of the Union.
Ze zijn geheel op eigen houtje begonnen hun wetgeving aan die van de Unie aan te passen.
EnglishThe amendment we are tabling seeks to adapt the text to that provision.
Het ingediende amendement heeft tot doel de tekst aan te passen aan dit voorschrift.
EnglishIn order to adapt successfully to a changing world, we need to play.
Om ons met succes aan te passen aan een veranderende wereld, moeten we spelen.
EnglishSecondly, we must respect the capacities of our enterprises to adapt.
Ten tweede moet men rekening houden met het aanpassingsvermogen van onze bedrijven.
EnglishFor all of these reasons, we need to adapt to the demands of our consumers.
Om al deze redenen vind ik dat we aan de vraag van onze consumenten tegemoet moeten komen.
EnglishSo, it tries to adapt its gait to successfully cross over these kind of things.
Hij probeert zijn gang aan te passen om er goed overheen te komen.
EnglishThe structural fund has been introduced to enable the EU's poorer regions to adapt.
De structuurfondsen zijn opgezet om de armere regio's van de EU te helpen, zich aan te passen.
EnglishThis means that the workforce has to adapt to the new information technologies.
Dit vereist, tot slot, een aanpassing van de arbeidskrachten aan de nieuwe informatietechnologie.
EnglishPolicy instruments, for their part, need to adapt to these goals.
De beleidsinstrumenten moeten op hun beurt aan deze doelen worden aangepast.
EnglishIt is also necessary in order to adapt to the changing rules of world trade.
Zij is tevens noodzakelijk om ons aan te passen aan de veranderende regels van de wereldhandel.
EnglishI hope that the European Commission will quickly adapt its action plan to this effect.
Ik hoop dat de Europese Commissie haar actieplan zeer snel in deze richting kan concretiseren.
EnglishWe also need to adapt the principle of recovering full costs.
Ook het beginsel van de volledige kostenaanrekening zou moeten worden bijgesteld.
EnglishHe quite rightly emphasizes the need to adapt corporate policies to their special needs.
Het stelt terecht dat het gevoerde beleid moet worden aangepast aan hun specifieke karakter.
EnglishThe capacities of the fishing fleet must also adapt more effectively to the resources available.
Bovendien moet de vlootcapaciteit beter worden afgestemd op de beschikbare bestanden.