EN

acute {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
acute (ook: sharp)
Within the next few years there will be an acute labour shortage in the EU.
Binnen enkele jaren zal het personeelstekort in Europa een acuut probleem worden.
Within a few years ' time, there will be an acute labour shortage in the EU.
Over enkele jaren zal het personeelstekort in de EU een acuut probleem zijn.
It has nothing to do with whether someone is chronically ill or an acute case.
Het doet er dus niets toe of het een chronisch of een acuut geval is.
The problem is most acute in the African and Latin American countries.
Het probleem speelt dus des te scherper in de landen van Afrika en Latijns-Amerika.
But where the ethnic groups meet, the conflicts are very acute and they have become more acute.
Waar de etnische groepen elkaar raken zijn de conflicten nog veel scherper geworden dan vroeger.
The problem appears to be more acute in northern Europe, where it is linked to an increase in the number of suicides.
Het probleem lijkt scherper te zijn in Noord-Europa waar het in verband wordt gebracht met de stijging van het aantal zelfmoordgevallen.
NL

acuut {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Binnen enkele jaren zal het personeelstekort in Europa een acuut probleem worden.
Within the next few years there will be an acute labour shortage in the EU.
Over enkele jaren zal het personeelstekort in de EU een acuut probleem zijn.
Within a few years ' time, there will be an acute labour shortage in the EU.
Het doet er dus niets toe of het een chronisch of een acuut geval is.
It has nothing to do with whether someone is chronically ill or an acute case.

Voorbeeldzinnen voor "acute" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn Africa, survival is the problem, and the Congo is its most acute manifestation.
In Afrika is er sprake van existentiële nood, en dat geldt met name voor Congo.
EnglishThose same issues of conflicts of interest are acute in the United States today.
Eenzelfde soort belangenconflicten spelen ook in de Verenigde Staten vandaag.
EnglishWithin the next few years there will be an acute labour shortage in the EU.
Binnen enkele jaren zal het personeelstekort in Europa een acuut probleem worden.
EnglishIf there was a need for inspections, it was never so acute as during this period.
En de noodzaak om controles uit te voeren, was nooit zó groot als tijdens díe periode.
EnglishI would end by saying that the world is not in acute need of more conflicts.
Ik eindig met de opmerking dat de wereld niet zit te wachten op nog meer conflicten.
EnglishWithin a few years ' time, there will be an acute labour shortage in the EU.
Over enkele jaren zal het personeelstekort in de EU een acuut probleem zijn.
EnglishThe shortage of food and, especially, the lack of medical assistance are becoming acute.
De voedselsituatie en vooral de medische hulpverlening worden stilaan dramatisch.
EnglishAt the same time, more acute problems of racism are appearing in our towns and cities.
Ook problemen in verband met racisme komen juist in de steden het sterkst tot uiting.
EnglishIt has nothing to do with whether someone is chronically ill or an acute case.
Het doet er dus niets toe of het een chronisch of een acuut geval is.
EnglishThe problem is most acute in the African and Latin American countries.
Het probleem speelt dus des te scherper in de landen van Afrika en Latijns-Amerika.
EnglishHowever, we have acute reservations on a number of other points in the report.
Wij zijn evenwel zeer terughoudend ten aanzien van een aantal andere punten uit het verslag.
EnglishSince our last report, conditions have in many respects become more acute.
Sinds ons vorige verslag zijn de omstandigheden in heel wat opzichten nijpender geworden.
EnglishIf acute help is needed abroad, then everyone has the same rights.
Is er acuut hulp nodig in het buitenland, dan heeft eenieder dezelfde rechten.
EnglishWe all know that Albania faces acute problems, both as a country and as a society.
Het is een feit dat Albanië, als land en als samenleving, met grote problemen te kampen heeft.
EnglishThis difficulty is particularly acute in the less developed countries.
In de minder ontwikkelde landen neemt dit probleem nog grotere vormen aan.
EnglishWe are now facing two nuclear crises: an acute one in North-Korea, and an urgent one in Iran.
Twee nucleaire crises paren zich nu: de acute Noordkoreaanse aan de urgente Iraanse.
EnglishUnfortunately, the Convention does not really seem to be seeing how acute the problem is either.
Helaas schijnt ook de Conventie de ernst van dit probleem niet echt te onderkennen.
EnglishLack of funds, especially in the area of research, has long been acute.
Er heeft lange tijd een schreeuwend gebrek aan middelen bestaan, vooral op onderzoeksgebied.
EnglishRegrettably the military confrontation is becoming more acute, with abductions, attacks and killings.
De militaire confrontatie escaleert: er zijn ontvoeringen, aanslagen en moorden.
EnglishAnd also see that it demands acute intelligence, not just a gooey feeling.
En dat ze zien dat er een grote intelligentie voor nodig is en niet alleen maar een klef gevoel.